Marina Eringstad fängslad

Marina Eringstad fängslad

LebbTrions framfart slutade med fängelse

Trots att utfallet inte riktigt blevo som jag tänkt mig så får man väl i vart fall glädjas över att Marina Eringstad får kvarstanna i en häktescell, vilket hon kommer till att få göra i någon eller några månader – beroende på om åklagaren eller Marina tänker överklaga, vars valmöjlighet Jag håller för sannolikt att någon kommer till att välja. Även om det voro tveksamt så får man väl kategorisera Marina som en mänsklig varelse, och det sägs ju att hoppet äro det sista som lämnar en människa. Därav så kommer det att bli en överprövning i högre instans som i detta fall hamnar hos Göta hovrätt i Jönköping. Marina kan i vart fall njuta av den lilla frihet som erbjuds genom att glutta ut över hustaken mellan springorna på dom persienner som till stor del äro vinklade. Hon behöver inte heller sörja för vare sig mat eller medicinering då denna del ombesörjs av kriminalvården som gladeligen dukar upp ett smörgåsbord av allehanda piller.

Här nedan så kommer ett utdrag ur den dom som i sin helhet kan tas del av i slutet av detta inlägg.

Marina Eringstad döms till tre (3) års fängelse för grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken samt hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken. Marina frias sorgligt nog för händelsen hemma hos Rappen som exempelvis försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken och grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Inte helt oväntat så skall Marina kvarstanna i häktet till dess att domen äro lagakraftvunnen i ansvarsdelen, vilket innebär att hon inte kommer att släppas ut förrän straffet till fullo äro verkställt.

Ida Kivinen döms till ett (1) års fängelse för hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken samt misshandel, 2024-04-04, 3 kap 5 § brottsbalken. Ida Kivinen frias från incidenten hemma hos Rappen, exempelvis försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken samt grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Ida Kivinen försattes på fri fot strax innan domen avkunnades.

Pernilla Thörnvall döms till sex (6) månaders fängelse för hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken samt medhjälp till misshandel, 2024-04-04, 3 kap 5 § samt 23 kap 4 § brottsbalken. Pernilla frikänns från händelsen hemma hos Rappen så som försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken samt grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Vederbörande försattes på fri fot under förhandlingens sista dag.

När det gäller skadeståndsdelen så avslås Niclas Karlsson-Rapps begäran om skadestånd, varpå Fredrik Danielssons skadeståndsyrkande medges enligt följade. Marina Eringstad skall betala 64 090 kr. Beloppet avser 60 000 kr för kränkning, 3 100 kr för sveda och värk och 990 kr för sjukvårdskostnad. Marina Eringstad ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 april 2024. Av beloppet ska 20 000 kr betalas solidariskt med Ida Kivinen och Pernilla Thörnvall.

 

Tingsrättens utredning:

De nämnda personerna är samtliga bosatta i Kopparberg, som är en mindre ort, med följd att samtliga tycks känna till varandra, om än att de alla inte har umgåtts med varandra. Flera av de involverade har, såvitt framkommit, på olika sätt haft kontakt med en utomstående person, Jon. Det har framkommit att nämnda Jon hyser agg gentemot Marina Eringstad, vilket bland annat visat sig i att han satt upp stora affischer med kränkande innehåll.

Tingsrätten konstaterar att Niclas Karlsson-Rapp uppgett att han utsatts för en allvarlig misshandel bestående av slag med såväl glasflaska som vinbox, att han blivit slagen och sparkad på vid upprepade tillfällen samt att en blomkruka kastades på honom. Tingsrätten konstaterar den aktuella skadebilden, dvs. en bula och en rodnad inte är förenlig med att Niclas Karlsson-Rapp utsatts för ett sådant allvarligt och omfattande våld som han talat om. Därtill kommer att han i samband med polisanmälan, enligt vad som antecknats i denna, uppgav att det var en person, Marina Eringstad, som hade slagit en glasflaska i hans huvud och att han sedan kastade ut henne samt att skadan var en svullnad i pannan. Av samma anmälan framkommer också att han dagen efter upptäckte brännmärken på husets panel. En uppgift som han också lämnade till Emma Nydén, såsom hon uppfattade saken, i samband med brottsplatsundersökningen av platsen där det eldats. Ytterligare en omständighet som väcker frågetecken är att det först vid huvudförhandlingen har kommit fram att ytterligare en person har uppehållit sig i Niclas Karlsson-Rapps bostad, nämligen Jesper Erson. En person som inte hörts i utredningen. En naturlig reflektion är även hur det kommer sig att denne man inte försökte ingripa mot inkräktarna. Det våldsamma händelseförlopp som Niclas Karlsson-Rapp berättat om pågick dessutom under en inte helt kort tid. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det finns så pass många oklarheter och frågetecken kring Niclas Karlsson-Rapps berättelse att den inte kan ligga till grund för en fällande dom avseende misshandel och försök till mordbrand. När det gäller den sistnämnda gärningen konstaterar tingsrätten att det naturligtvis kan ses spår efter att någon försökt anlägga en brand. Det kan dock inte med tillräcklig grad av säkerhet bestämmas när i tiden detta skett. Vid detta förhållande finns inte anledning för tingsrätten att närmare gå in på frågan om försökspunkten uppnåtts eller om det rört sig om ett otjänligt försök. Åtalet avseende såväl misshandel som försök till mordbrand ska därför lämnas utan bifall.

När det gäller händelsen i Fredrik Danielssons bostad så skriver tingsrätten bland annat följande. Det framkommer av händelserapporten att Marina Eringstad ringde till SOS- alarm och då uppgav att hon och Ida hade varit hemma hos Fredrik, enbart de i lägenheten, att hon och Ida gick ut för att röka och att Fredrik när de kom in var knivhuggen, en stickskada i sidan och att hon inte hade sett någon kniv. Hon uppgav också att en möjlig gärningsman var Jon.

Tingsrätten konstaterar att Alejdy Dahlbergs berättelse ger stöd åt ett händelseförlopp på sätt som Fredrik Danielsson berättat. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att Fredrik Danielsson blev knivskadad under den tid Ida Kivinen och Marina Eringstad befann sig i hans lägenhet. Tingsrätten konstaterar också att det inte finns något i utredningen som visar att Pernilla Thörnvall, efter att hon knackat på Fredrik Danielssons dörr, gick in i lägenheten. Ingen av de inblandade kvinnorna har kunnat lämna någon som helst egentlig förklaring ens till varför de skulle uppsöka Fredrik Danielsson, som helt uppenbart var upprörd på Pernilla Thörnvall.

Det har framkommit att Pernilla Thörnvall under tidig kväll vidarebefordrat meddelande, som hon fått från Fredrik Danielsson, till Ida Kivinen. Med hänsyn till vad som framkommit i denna del finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att Pernilla Thörnvall, Ida Kivinen och Marina Eringstad bestämt sig för att ställa till bråk med Fredrik Danielsson när de begav sig till hans lägenhet. Det är också genom hans berättelse klarlagt att han fick motta slag när Ida Kivinen och Marina Eringstad tog sig in i hans lägenhet. Hur det kom sig att Pernilla Thörnvall inte följde med in i lägenheten är höljt i dunkel och annat är inte visat än att hon fullgjort sitt uppdrag när Fredrik Danielsson öppnade sin dörr.

Tingsrätten finner att Ida Kivinens berättelse, om än att hon försöker nedtona sin egen inblandning, även är försiktig med att lägga Marina Eringstad något till last. Vad hon berättat stämmer dock väl överens med vad Fredrik Danielssons utsaga om situationen då han fick kniven stucken i sig. Marina Eringstad har haft två ytliga sår i sin högra handflata. Enligt rättsintyget talar utseendet för att de uppkommit genom inverkan av vasst föremål, även om den närmare uppkomsten inte kan avgöras utifrån skadebilden. Tingsrätten konstaterar dock att detta är en besvärande omständighet för Marina Eringstad, som inledningsvis uppgav att hon skadat sig när hon föll i skogen vid en hundpromenad och vid huvudförhandlingen att hon skadade sig i tumultet som uppstod. Det ska också framhållas att det på hennes jacka fanns skador som ser ut att kunna ha uppkommit av ett vasst föremål. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att det var Marina Eringstad, som skar Fredrik Danielsson i buken och på ena handen samt att hon bet honom i ansiktet. Marina Eringstads lämnade uppgifter framstår som rena efterhandskonstruktioner som inte påverkar bedömningen av den i övrigt framlagda bevisningen. Åtalet är alltså beträffande Marina Eringstad styrkt. Gärningen ska på skäl som anförts av åklagaren bedömas som grov misshandel.

När det gäller Ida Kivinen finner tingsrätten visat att hon tillsammans med Marina Eringstad tog sig in i Fredrik Danielssons bostad och deltog i våldsutövningen. Med tanke på att Fredrik Danielsson berättat att han tog tag i håret på såväl Ida Kivinen och Marina Eringstad finner tingsrätten att det inte med säkerhet kan sägas att Ida Kivinen medvetet höll ned honom mot golvet utan det kan ha varit på det sättet att hon hamnade på hans axel vid fallet, och enligt vad som framkommit, släppte han inte hennes hår. Hon ska emellertid dömas som gärningsman för de slag som utdelades mot Fredrik Danielsson i det inledande skedet. Frågan är om det i målet är visat att Ida Kivinen varit medveten om att Marina Eringstad hade tillgång till en kniv och redan i ett tidigare skede måste ha förstått att den skulle kunna komma till användning. Det finns inget i utredningen som ger stöd för detta. Fredrik Danielssons uppgifter talar tvärtom för att hon inte kände till det. Han har nämligen uppgett att Ida Kivinen till en början inte trodde honom när han uppgav att han blivit knivhuggen, att hon när hon upptäckte det blev chockad och att hon till och med tycks ha varit så chockad att hon inte visste vilket telefonnummer hon skulle ringa för att få ambulans till platsen. Med hänsyn till att det inte är visat att Ida Kivinen visste om att Marina Eringstad tog med en kniv eller att hon hade anledning att räkna med ett sådant händelseförlopp finner tingsrätten att hon endast ska hållas ansvarig för misshandel av normalgraden.

När det gäller Pernilla Thörnvall så kan det inte konstateras att denne gick in i lägenheten utan endast var den som knackade på och bad att få tala med Fredrik Danielsson. Detta har, enligt vad som ovan slagits fast, skett i syfte att få honom att öppna dörren och därigenom att kvinnorna skulle komma åt honom. Det är helt uppenbart att Pernilla Thörnvall var införstådd med att Fredrik Danielsson skulle orsakas skada. Hon är inte att se som gärningsman till misshandel, dock kan hon inte undgå ansvar för medhjälp till gärningen. På samma sätt som tingsrätten redovisat ovan beträffande Ida Kivinen ger utredningen inte stöd för att Pernilla Thörnberg vetat om att en kniv skulle komma till användning eller att hon haft anledning att misstänka det. Hon ska därför dömas för medhjälp till misshandel av normalgraden.

När det gäller Marina Eringstad framtid så kan hon förvänta sig en fångenskap i 24 månader vilket kan reduceras med en sex månaders elektronisk övervakning. Hon kommer dock inte att kunna känna frihetens vindar förrän tidigast december månad som med stor sannolikhet börjar med en bevakad permission som efterföljs av någon – eller några åtta timmars som kommer till att ske på egen hand. Därefter så kan hon få permissioner med övernattningar, vilket förutsätter att hon inte är obstinat mot sina fångfösare. Hon måste således vara foglig och tillmötesgående i allt ifrån arbetsplikt till dom ständiga urinprovstagningar som hon tvingats ta del av. För Marina så kommer livet på Hinseberg att bli till ett rent helvete, vilket gläder mig.

Marina kommer dock att ha sin fanclub som exempelvis Magnus Carli som för alltid kommer att bistå henne ekonomiskt. För att inte tala om Zusette Carlsson som idag skrev till mig om att vi gubbar är besatta av Marina trots vår vetskap om att hon aldrig kommer till att vilja ha oss. Zusette skriver vidare att Marina alltid kommer att välja henne framför någon annan. Av någon anledning så tror Zusette att Marina kommer att få ett stort skadestånd vilket hon grundar sig på att Rappen avgett en rövarhistoria. Skadeståndet skall nyttjas till att köpa ett fint boende i Spanien varpå dom kommer att njuta lite extra på Rappens bekostnad. Zusette hävdar vidare att Marina inte kommer att minnas vare sig mig eller Rappen – vi är således smuts för henne, medan hon för alltid kommer till att kunna vara henne nära hålla om sin Marina. Slutklämmen blevo då hon hävdar att dom skall leva ett bekymmerslöst liv, i alla sina dagar. Man kan väl inget annat än önska dom lycka till.

Länkar:

LebbTrions tingsrättsdom

 

Domen 
Anonym208171
👍 bra reportage jon
Anonym213975
Tror du Carli kommer bli avmjölkad om han hälsar på Hinseberg?in-love
Anonym215893
😃 glöm inte Jimmy Gustavsson som ligger och runkar till marina fortfarande.
Totalt antal användare: 1
Anpassa