Marina Eringstad fängslad

Marina Eringstad fängslad

LebbTrions framfart slutade med fängelse

Trots att utfallet inte riktigt blevo som jag tänkt mig så får man väl i vart fall glädjas över att Marina Eringstad får kvarstanna i en häktescell, vilket hon kommer till att få göra i någon eller några månader – beroende på om åklagaren eller Marina tänker överklaga, vars valmöjlighet Jag håller för sannolikt att någon kommer till att välja. Även om det voro tveksamt så får man väl kategorisera Marina som en mänsklig varelse, och det sägs ju att hoppet äro det sista som lämnar en människa. Därav så kommer det att bli en överprövning i högre instans som i detta fall hamnar hos Göta hovrätt i Jönköping. Marina kan i vart fall njuta av den lilla frihet som erbjuds genom att glutta ut över hustaken mellan springorna på dom persienner som till stor del äro vinklade. Hon behöver inte heller sörja för vare sig mat eller medicinering då denna del ombesörjs av kriminalvården som gladeligen dukar upp ett smörgåsbord av allehanda piller.

Här nedan så kommer ett utdrag ur den dom som i sin helhet kan tas del av i slutet av detta inlägg.

Marina Eringstad döms till tre (3) års fängelse för grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken samt hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken. Marina frias sorgligt nog för händelsen hemma hos Rappen som exempelvis försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken och grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Inte helt oväntat så skall Marina kvarstanna i häktet till dess att domen äro lagakraftvunnen i ansvarsdelen, vilket innebär att hon inte kommer att släppas ut förrän straffet till fullo äro verkställt.

Ida Kivinen döms till ett (1) års fängelse för hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken samt misshandel, 2024-04-04, 3 kap 5 § brottsbalken. Ida Kivinen frias från incidenten hemma hos Rappen, exempelvis försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken samt grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Ida Kivinen försattes på fri fot strax innan domen avkunnades.

Pernilla Thörnvall döms till sex (6) månaders fängelse för hemfridsbrott, 2024-04-04, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken samt medhjälp till misshandel, 2024-04-04, 3 kap 5 § samt 23 kap 4 § brottsbalken. Pernilla frikänns från händelsen hemma hos Rappen så som försök till mordbrand, 2024-04-04, 13 kap 1 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken samt grov misshandel, 2024-04-04, 3 kap 6 § 1 st brottsbalken. Vederbörande försattes på fri fot under förhandlingens sista dag.

När det gäller skadeståndsdelen så avslås Niclas Karlsson-Rapps begäran om skadestånd, varpå Fredrik Danielssons skadeståndsyrkande medges enligt följade. Marina Eringstad skall betala 64 090 kr. Beloppet avser 60 000 kr för kränkning, 3 100 kr för sveda och värk och 990 kr för sjukvårdskostnad. Marina Eringstad ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 april 2024. Av beloppet ska 20 000 kr betalas solidariskt med Ida Kivinen och Pernilla Thörnvall.

 

Tingsrättens utredning:

De nämnda personerna är samtliga bosatta i Kopparberg, som är en mindre ort, med följd att samtliga tycks känna till varandra, om än att de alla inte har umgåtts med varandra. Flera av de involverade har, såvitt framkommit, på olika sätt haft kontakt med en utomstående person, Jon. Det har framkommit att nämnda Jon hyser agg gentemot Marina Eringstad, vilket bland annat visat sig i att han satt upp stora affischer med kränkande innehåll.

Tingsrätten konstaterar att Niclas Karlsson-Rapp uppgett att han utsatts för en allvarlig misshandel bestående av slag med såväl glasflaska som vinbox, att han blivit slagen och sparkad på vid upprepade tillfällen samt att en blomkruka kastades på honom. Tingsrätten konstaterar den aktuella skadebilden, dvs. en bula och en rodnad inte är förenlig med att Niclas Karlsson-Rapp utsatts för ett sådant allvarligt och omfattande våld som han talat om. Därtill kommer att han i samband med polisanmälan, enligt vad som antecknats i denna, uppgav att det var en person, Marina Eringstad, som hade slagit en glasflaska i hans huvud och att han sedan kastade ut henne samt att skadan var en svullnad i pannan. Av samma anmälan framkommer också att han dagen efter upptäckte brännmärken på husets panel. En uppgift som han också lämnade till Emma Nydén, såsom hon uppfattade saken, i samband med brottsplatsundersökningen av platsen där det eldats. Ytterligare en omständighet som väcker frågetecken är att det först vid huvudförhandlingen har kommit fram att ytterligare en person har uppehållit sig i Niclas Karlsson-Rapps bostad, nämligen Jesper Erson. En person som inte hörts i utredningen. En naturlig reflektion är även hur det kommer sig att denne man inte försökte ingripa mot inkräktarna. Det våldsamma händelseförlopp som Niclas Karlsson-Rapp berättat om pågick dessutom under en inte helt kort tid. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det finns så pass många oklarheter och frågetecken kring Niclas Karlsson-Rapps berättelse att den inte kan ligga till grund för en fällande dom avseende misshandel och försök till mordbrand. När det gäller den sistnämnda gärningen konstaterar tingsrätten att det naturligtvis kan ses spår efter att någon försökt anlägga en brand. Det kan dock inte med tillräcklig grad av säkerhet bestämmas när i tiden detta skett. Vid detta förhållande finns inte anledning för tingsrätten att närmare gå in på frågan om försökspunkten uppnåtts eller om det rört sig om ett otjänligt försök. Åtalet avseende såväl misshandel som försök till mordbrand ska därför lämnas utan bifall.

När det gäller händelsen i Fredrik Danielssons bostad så skriver tingsrätten bland annat följande. Det framkommer av händelserapporten att Marina Eringstad ringde till SOS- alarm och då uppgav att hon och Ida hade varit hemma hos Fredrik, enbart de i lägenheten, att hon och Ida gick ut för att röka och att Fredrik när de kom in var knivhuggen, en stickskada i sidan och att hon inte hade sett någon kniv. Hon uppgav också att en möjlig gärningsman var Jon.

Tingsrätten konstaterar att Alejdy Dahlbergs berättelse ger stöd åt ett händelseförlopp på sätt som Fredrik Danielsson berättat. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att Fredrik Danielsson blev knivskadad under den tid Ida Kivinen och Marina Eringstad befann sig i hans lägenhet. Tingsrätten konstaterar också att det inte finns något i utredningen som visar att Pernilla Thörnvall, efter att hon knackat på Fredrik Danielssons dörr, gick in i lägenheten. Ingen av de inblandade kvinnorna har kunnat lämna någon som helst egentlig förklaring ens till varför de skulle uppsöka Fredrik Danielsson, som helt uppenbart var upprörd på Pernilla Thörnvall.

Det har framkommit att Pernilla Thörnvall under tidig kväll vidarebefordrat meddelande, som hon fått från Fredrik Danielsson, till Ida Kivinen. Med hänsyn till vad som framkommit i denna del finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att Pernilla Thörnvall, Ida Kivinen och Marina Eringstad bestämt sig för att ställa till bråk med Fredrik Danielsson när de begav sig till hans lägenhet. Det är också genom hans berättelse klarlagt att han fick motta slag när Ida Kivinen och Marina Eringstad tog sig in i hans lägenhet. Hur det kom sig att Pernilla Thörnvall inte följde med in i lägenheten är höljt i dunkel och annat är inte visat än att hon fullgjort sitt uppdrag när Fredrik Danielsson öppnade sin dörr.

Tingsrätten finner att Ida Kivinens berättelse, om än att hon försöker nedtona sin egen inblandning, även är försiktig med att lägga Marina Eringstad något till last. Vad hon berättat stämmer dock väl överens med vad Fredrik Danielssons utsaga om situationen då han fick kniven stucken i sig. Marina Eringstad har haft två ytliga sår i sin högra handflata. Enligt rättsintyget talar utseendet för att de uppkommit genom inverkan av vasst föremål, även om den närmare uppkomsten inte kan avgöras utifrån skadebilden. Tingsrätten konstaterar dock att detta är en besvärande omständighet för Marina Eringstad, som inledningsvis uppgav att hon skadat sig när hon föll i skogen vid en hundpromenad och vid huvudförhandlingen att hon skadade sig i tumultet som uppstod. Det ska också framhållas att det på hennes jacka fanns skador som ser ut att kunna ha uppkommit av ett vasst föremål. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten ställt utom allt rimligt tvivel att det var Marina Eringstad, som skar Fredrik Danielsson i buken och på ena handen samt att hon bet honom i ansiktet. Marina Eringstads lämnade uppgifter framstår som rena efterhandskonstruktioner som inte påverkar bedömningen av den i övrigt framlagda bevisningen. Åtalet är alltså beträffande Marina Eringstad styrkt. Gärningen ska på skäl som anförts av åklagaren bedömas som grov misshandel.

När det gäller Ida Kivinen finner tingsrätten visat att hon tillsammans med Marina Eringstad tog sig in i Fredrik Danielssons bostad och deltog i våldsutövningen. Med tanke på att Fredrik Danielsson berättat att han tog tag i håret på såväl Ida Kivinen och Marina Eringstad finner tingsrätten att det inte med säkerhet kan sägas att Ida Kivinen medvetet höll ned honom mot golvet utan det kan ha varit på det sättet att hon hamnade på hans axel vid fallet, och enligt vad som framkommit, släppte han inte hennes hår. Hon ska emellertid dömas som gärningsman för de slag som utdelades mot Fredrik Danielsson i det inledande skedet. Frågan är om det i målet är visat att Ida Kivinen varit medveten om att Marina Eringstad hade tillgång till en kniv och redan i ett tidigare skede måste ha förstått att den skulle kunna komma till användning. Det finns inget i utredningen som ger stöd för detta. Fredrik Danielssons uppgifter talar tvärtom för att hon inte kände till det. Han har nämligen uppgett att Ida Kivinen till en början inte trodde honom när han uppgav att han blivit knivhuggen, att hon när hon upptäckte det blev chockad och att hon till och med tycks ha varit så chockad att hon inte visste vilket telefonnummer hon skulle ringa för att få ambulans till platsen. Med hänsyn till att det inte är visat att Ida Kivinen visste om att Marina Eringstad tog med en kniv eller att hon hade anledning att räkna med ett sådant händelseförlopp finner tingsrätten att hon endast ska hållas ansvarig för misshandel av normalgraden.

När det gäller Pernilla Thörnvall så kan det inte konstateras att denne gick in i lägenheten utan endast var den som knackade på och bad att få tala med Fredrik Danielsson. Detta har, enligt vad som ovan slagits fast, skett i syfte att få honom att öppna dörren och därigenom att kvinnorna skulle komma åt honom. Det är helt uppenbart att Pernilla Thörnvall var införstådd med att Fredrik Danielsson skulle orsakas skada. Hon är inte att se som gärningsman till misshandel, dock kan hon inte undgå ansvar för medhjälp till gärningen. På samma sätt som tingsrätten redovisat ovan beträffande Ida Kivinen ger utredningen inte stöd för att Pernilla Thörnberg vetat om att en kniv skulle komma till användning eller att hon haft anledning att misstänka det. Hon ska därför dömas för medhjälp till misshandel av normalgraden.

När det gäller Marina Eringstad framtid så kan hon förvänta sig en fångenskap i 24 månader vilket kan reduceras med en sex månaders elektronisk övervakning. Hon kommer dock inte att kunna känna frihetens vindar förrän tidigast december månad som med stor sannolikhet börjar med en bevakad permission som efterföljs av någon – eller några åtta timmars som kommer till att ske på egen hand. Därefter så kan hon få permissioner med övernattningar, vilket förutsätter att hon inte är obstinat mot sina fångfösare. Hon måste således vara foglig och tillmötesgående i allt ifrån arbetsplikt till dom ständiga urinprovstagningar som hon tvingats ta del av. För Marina så kommer livet på Hinseberg att bli till ett rent helvete, vilket gläder mig.

Marina kommer dock att ha sin fanclub som exempelvis Magnus Carli som för alltid kommer att bistå henne ekonomiskt. För att inte tala om Zusette Carlsson som idag skrev till mig om att vi gubbar är besatta av Marina trots vår vetskap om att hon aldrig kommer till att vilja ha oss. Zusette skriver vidare att Marina alltid kommer att välja henne framför någon annan. Av någon anledning så tror Zusette att Marina kommer att få ett stort skadestånd vilket hon grundar sig på att Rappen avgett en rövarhistoria. Skadeståndet skall nyttjas till att köpa ett fint boende i Spanien varpå dom kommer att njuta lite extra på Rappens bekostnad. Zusette hävdar vidare att Marina inte kommer att minnas vare sig mig eller Rappen – vi är således smuts för henne, medan hon för alltid kommer till att kunna vara henne nära hålla om sin Marina. Slutklämmen blevo då hon hävdar att dom skall leva ett bekymmerslöst liv, i alla sina dagar. Man kan väl inget annat än önska dom lycka till.

Länkar:

LebbTrions tingsrättsdom

 

Domen 
Anonym208171
👍 bra reportage jon
Anonym213975
Tror du Carli kommer bli avmjölkad om han hälsar på Hinseberg?in-love
Anonym215893
😃 glöm inte Jimmy Gustavsson som ligger och runkar till marina fortfarande.
Totalt antal användare: 1
Anpassa

 

LebbTrions sista förhandlingsdag

LebbTrions sista förhandlingsdag

Marina Eringstad – en dåres försvarstal

Den sista förhandlingsdagen inleddes inte speciellt triumferande för målsägaren Fredrik Danielsson då denne inte lyckades masa sig in i rätt tåg. Efter lite överläggningar med grannkärringarna till Fredrik där bland annat den ene, Alejdy Dahlberg äro kallad till att vittna så fick man till en samåkning där även vittnet Damien och dennes mor, Ulrica Danielsson medföljde. Fredriks advokat motsatte sig att förhandlingen skulle inledas innan dennes klients närvaro, vilket motiverades med att förhöret skulle hållas med den huvudåtalade. Samtliga blevo då utvisade ur salen för överläggningar som kort därefter stannade vid att förhandlingen skulle inledas med fortsatta förhör med den medtilltalade Marina Eringstad.

Jag noterade att både Pernilla Thörnvall och Marina Eringstads försvarare ersatts med nya. Ordförande meddelade därtill om att Damien hade önskemål om att inte vittna vid dom tilltalades närvaro – vilket motiverades av rädsla för dom åtalade. Denna omständighet föranledde en frågeställning från ordförande till dom tilltalades försvarare om deras klienters inställning om detta facto, varpå dessa inte hade någon erinran.

Dom fortsatta förhören med Marina Eringstad inledes med att åklagaren tillfrågade Marina om denne hade tandbrygga vilket hon tillstod att denne hade. Hon var dock väldigt noga med att poängtera att den aldrig tagits ur då hon bet Fredrik. Bara den omständigheten om att Fredrik i förhör nämnt förfarandet där tandbryggan först skulle ha avlägsnats innan bettet bör nog anses som en nog så besvärande omständighet för den tilltalade.

Marina tillstod att hon blivit utdragen av Ida, hemma hos Fredrik. Hon svarar vidare på åklagarens fråga om händelsen på Kristineplan varpå Marina hävdade att hon stelnade till då denne såg min bil på gården. Marina menar vidare att hon blev disträ varpå hon intog en tillbakadragande roll då trion gick in till Fredrik. Marina hävdar också att denne fick ett slag i bakhuvudet av Fredrik, vilket fick mig och fundera på om hon gick baklänges in i lägenheten. Marina menar ytterligare att hon fått ett hårt slag i ögat vilket förorsakat en nedsatt syn på de drabbade ögat. Denna omständighet menar hon skulle ligga till grund för den bevekelsegrund till varför hon inte sett då Fredrik blivit knivskuren – vilket får antas vara av Ida Kivinen. Marina själv är ju i sedvanlig ordning alltid oskyldig – hon anser sig snarare vara ett offer än en gärningsman. När det så gäller hennes skärskada i handen så har denna uppkommit genom en så kallad avvärjningshandling, vilket har föregåtts av att hon blivit angripen av Fredrik.

Marina hävdar vidare att det var hon som initialt ringde larmnumret 112 då denne var inne hos Fredrik, vilket föranleder en frågeställning från åklagaren om de facto att Marina i larmsamtalet omnämner mig som en alternativ gärningsman, vilket hon skyller på att hon befunnit sig i ett chocktillstånd.

Klockan 09:30 så anländer Fredrik varpå överläggningen kan fortskrida med full styrka. Rättegången återupptas med åklagarens förhör med Marina Eringstad varpå Ida Kivinens samtalslista förevisas – en konversation som inte återfinns i Marinas telefon varpå denne bedyrar att hon vare sig rensat eller på annat sätt raderat innehåll i mobilen. Åklagaren förevisar ett par chattkonversationer från Pernillas mobil där det framkommer att Marina omnämnt såväl Rappen som Fredrik med hatiska kommentarer, vilket förklaras med att hon blir ”så frustrerad över hur karlar kan bete sig mot tjejer”.

Den 16 april så påkallade Marina ett förhör med avsikten om att hon nu skulle tala ”sanning”. Detta facto drog åklagaren nytta av då denne nu läste upp dom lögnaktiga förhören för att på så vis ge rätten möjligheten till att ta del av skillnaden mellan lögner och lögn. Marina själv hävdar att dom tidigare förhören lämnats i affekt då hon var i chocktillstånd samtidigt som hon innehade hjärnskakning, vilket hon menade på är allvarligt – ”hjärnskakning är inget att leka med” – tillade hon. Jag tänkte i mitt stilla sinne – det föresätter väl att man har en hjärna, som kan skakas.

Efter denna Marinianska uppvisning så var det Rappens försvarares tur till att ställa några kontrollfrågor vilket på grund av korkade svar avhandlades skyndsamt. Fredriks målsägandebiträde undrade varför Ida Kivinen skulle kvarstanna medan hon lämnade platsen, vilket Marina förklarade med att Ida Kivinen voro undersköterska.

Därefter så kommer finalernas final – nämligen då Marinas försvarare Gina Samaan skall ställa frågor till sin klient, vilket börjar med att denne vill veta vilken relation jag och Fredrik hade. Gina Samaan önskade således via denna frågeställning påvisa risken för mitt inflytande till att påverka Fredriks vittnesmål i en riktning som inte voro till gagn för dennes klient. Marina säger vidare att hon hade ett företag inom skönhetsvård som gick bra till dess jag dök upp i hennes liv. Hon hävdar att jag förstört såväl hennes som barnens liv, och inte har det blivit bättre av att hon i häktet erhållit ett brev från mig. För en utomstående så kan detta uppfattas som en avdankad kärleksrelation, men så äro icke fallet. Jag gjorde som många andra hyresvärdar här i byn – jag råkade nämligen hyra ut en lägenhet till dåren, vilket jag nu bittert får ångra.

Sedermera så var det dags för dom medåtalades försvarare till att förhöra Marina Eringstad varpå Ida Kivinens advokat ställde frågor till Marina beträffande branden hos Rappen, vilket hon inte ville kännas vid. Marina menar att det kan finnas en alternativ gärningsman som kunnat starta en brand – speciellt med tanke på att Rappen har många fiender. Pernillas Advokat hade också frågor, som för mig saknade värde varpå jag ej antecknade. På åklagarens kompletteringsfrågor så upprepade Marina om att Rappen voro kär i henne – så kär att denne ville flytta till Spanien. Därefter så önskade Marinas försvarare att ställa en kompletterande fråga till Fredrik, vilket handlade om när i tiden som jag och Fredrik pratade – om det var i direkt anslutning till hemkomsten från sjukhusbesöket – det vill säga före han ringt till polisen. Man kan bara konstatera att försvarare är lätt ledd då denne till fullo svalt tattarslynans allternativhistoria.

Därefter så var det vittnesförhör vilket började med polisassistenten Emma Nydén som berättade lite kort om den tekniska undersökningen beträffande branden hemma hos Rappen som i samband med besöket berättat om att denne var rädd, varpå han till en början inte ville medverka i utredningen, vilket Emma försökte motivera honom till att göra. Därefter så flikade Fredriks målsägarbiträde in med frågor till Rappen om varför denne inte ville medverka i förundersökning varpå han ånyo svarade att denne var rädd. Frågan föranledde irritation från vissa i försvaret då dessa undrade om varför Fredriks målsägarbiträde ställer frågor avseende Rappen då denne skall bevaka sin klients intresse, framför någon annans. Personligen så uppfattar jag Fredriks försvarare till att vara något senil då denne återkommande ställer frågor som redan avhandlats.

Vittnesförhöret med Damien Danielsson inleddes med en utrymning av dom tilltalade varefter Damien äntrade salen – han var märkbart nervös då denne lämnade vittneseden. ”Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Han blev därefter upplyst om vittnesedens betydelse varpå han sedan fick frågor om körningen av trion. Damien vitsordade om att trion innehade en spritflaska, vilket man får anses vara besvärande – inte minst för Marina som hela tiden hävdat om att hon endast drack en öl. Åklagaren frågade också om jag och Damien talats vid om målet – och om jag påverkat honom till att vittna till Fredriks fördel, vilket han förnekade. Därefter så frågade Ida Kivinens försvarare om hur han och Ullrika Danielsson känner Fredrik – exempelvis om Damien har vetskap om dessa haft något förhållande, vilket han säger sig inte känna till. När turen kom till Pernillas försvarare så hade denne inga frågor varpå Marinas försvarare gick in i detaljer som för Damien blevo väldigt pressande.

Sammantaget så tyckte jag att Damien skötte sig bra i den ansträngda situationen som ett vittnesförhör utgör. Efter förhören så lämnade försvararna rättssalen för att förenas med sina klienter med avsikten till att höra sig för om dessa hade några kompletterande frågor som skulle ställas till Damien som då valde att avvakta utanför salen. Efter en stunds väntan så kunde det konstateras om att inga tilläggande frågor finnes varpå dom tilltalade fördes in i rättssalen där dom sedermera bojades av.

Åklagarens vittnesförhör med polisassistenten Anna Silfverlin handlade om dennes iakttagelser samt dom kontakter som hon haft med den misstänkte Marina Eringstad den aktuella dagen. Hon ombeds att klargöra dom omständigheterna som låg till grund för gripandet. Förhöret skedde via en videolänk som tidvis voro allt annat än stabilt. Anna Silfverlin berättar att hon såg en bil som stod parkerad i anslutning till Marinas bostad varpå hon la märke till fotspår på varsin sida om bilen, vilket ledde in till huset där Marinas bostad äro belägen. Anna berättar också att det var hon som utifrån dom rådande omständigheterna beslutade om att gripa Marina. Hennes misstankar om att vederbörande kunde vara inblandad i gärningen bestyrktes då hon mitt i natten upptäckte en igångsatt tvättmaskin, vars innehåll hänvisas till FUPen på sidan 134. Därefter så hade Fredriks målsägarbiträde några kompletterande frågor beträffande kläderna, vilket enligt mitt förmenande saknade värde.

Sist ut var Fredriks granne, och tillika min hyresgäst, Alejdy Dahlberg som skulle vittna beträffande vad denne hört eller sett. Alejdy hade ju inte sett något mer än dom anländande utryckningsfordonen. Hon hade dock hört en massa skrik från kvinnor samt från Fredrik som ropat på hjälp. Efter åklagarförhören så ställde Fredriks målsägarbiträde några frågor där han hänvisade till sidan 367 andra stycket i FUPen, vilket var så oviktigt att jag ej noterade. Därefter så var det Ida Kivinens advokat som undrade om Alejdy hade sett blåljus, vilket hon redan besvarat – därav så voro den frågan överflödig. Pernillas försvarare hade vett nog att inte ställa några frågor medan Marina Eringstads stolle till försvarare frågade när dom ringde mig, samt vad vi pratade om då jag kom ner. Idiotförsvararen har väl inte förstånd nog till att begripa vad ett samtal kan handla om strax efter att en granne blivit knivhuggen.

Efter att åklagaren haft en kompletterande fråga till Fredrik avseende hans polisanmälan samt ett tilläggande sakframställan så blev det ett längre lunchuppehåll som sträckte sig från klockan 12:00 – 13:15, varpå förhandlingen återupptogs med att Fredriks målsägarbiträde inkom med bevisning som styrker sin klients sjukhuskostnader. Jag noterade därefter att Marina Eringstads advokat Gina Samaan åter äntrade salen klockan 13:50, varpå denne nu förde Marinas talan.

I samband med slutanförande så brukar man gå igenom dom tilltalades personalia varpå det framgick att Ida Kivinen förekommer i belastningsregistret med grovt rattfylleri vilket hon erhöll två månaders fängelse tillsammans med en villkorlig dom. Ida jobbar som undersköterska och är fullt frisk. Enligt dom uppgifter som framkommer i personalian så har hon inga alkoholproblem, vilket för mig är en sanning med modifikation. Med tanke på att ordförande ställde frågor kring det sistnämnda så föresätter jag om att denne inte heller voro helt övertygad om den slutsatsen.

Pernilla Thörnvall förekom med ett rattfylleri 2019, varefter det också kunde konstateras att denne har en missbruksproblematik varpå hon inte äro lämplig för vare sig samhällstjänst eller kontraktsvård.

Finalernas final beträffande personalian är min ärkefiende och tillika svinet Marina Eringstad som inte helt oväntat är en förhärdad brottsling då hon förekommer flitigt med sina 26 avsnitt i belastningsregistret. Marina vänder sig mot domaren och säger att hon varit sjukskriven på grund av mig och att hon tidigare drivit en egen firma vilket hon inte kunnat göra efter det att jag ”trakasserat” henne och dennes barn. Marina meddelar rätten om att hon ställer sig villig till att utföra samhällstjänst samt att hon tar det antidepressiva läkemedlet Sertralin, vilket hon även fortsätter med på häktet. Marina säger vidare att barnen är hennes allt – ”jag gör allt för mina barn” tillägger hon – vilket för mig framstås som patetiskt. Jag tycker att samtliga i denna trio som hävdar att dom sätter sina barn i främsta rummet samtidigt som dom super, knarkar och lever rövare bör komma till insikt om att dessa främst månar om sitt missbruk framför sin avkomma.

Klockan 14:45 så var det en kvarts paus innan slutanföranden varefter åklagaren var först ut med att plädera – vilket enligt min uppfattning voro allt annat än imponerande. För att få en fingervisning om vad rätten anser beträffande skuldfrågan så brukar jag räkna noteringar. Det vill säga hur många gånger rätten noterar då åklagaren pläderar respektive antalet noteringar vid försvararnas anföranden. Trots att åklagarens föredrag voro sövande så fick denne ihop hela 162 noteringar, vilket icke äro till en fördel för dom tilltalade. Åklagaren yrkade på 4 – 6 år för Marina Eringstad varpå hennes kumpaner skulle ligga något lägre i straffskalan.

Därefter så var det Pernillas försvarares som stod i tur för sitt anförande vilket inte voro så anmärkningsvärt då denne endast lyckades skrapa ihop 31 noteringar. Försvararen yrkade därtill på ett frifotsyrkande.

Ida Kivinens försvarare var för mig lika sövande som åklagaren varpå denne, trots den usla pläderingen landade på 69 noteringar. Försvararen yrkade även i detta fall på ett frifotsyrkande.

Den som tveklöst hade den bästa pläderingen var faktiskt Marinas försvarare Gina Samaan som inledde med att koppla upp datorn för att via denne förevisa sina slutsatser på den vita duken. Bland annat så förevisade hon min hemsida där jag skrivit spaltmeter om dennes klient, samt inlägg och kommentarer från Facebook, vilket fick pläderingen till att bliva väldigt underhållande. Gina Samaan menar vidare att trots att jag ej äro part så svävar som en ande över målet, vilket åklagaren tidigare instämt in i. Samaan var den enda försvarare som hänvisade till tidigare rättsfall vilket spelade föga någon roll då denne trots sitt proffsiga framträdande endast kom upp i 33 noteringar. Hur som helst så blev i vart fall jag mäkta imponerad över hennes anförande. Inte helt oväntat så hade även Samaan ett frifotsyrkande.

Man kan bara konstatera att försvarssidan inte överskred åklagarens mängd på anteckningar då dessa endast kom upp i 133 jämfört med åklagarens 162 noteringar, vilket för mig ger en klar fingervisning om att samtliga kommer att dömas i någon form. Efter försvararnas pläderingar så ombads samtliga att lämna salen, varpå överläggningar avseende häktningsfrågan skulle äga rum. Jag sa redan vid lunchtid till Fredriks målsägarbiträde om mina spörsmål beträffande oddsen för vem som skulle försättas på fri fot, varpå jag hävdade om att Pernilla med all sannolikhet skulle släppas, varefter det förelåg 50 procents chans till att Ida Kivinen skulle gå samma öde till mötes.

Efter en kort paus så återupptogs målet – varpå samtliga stegade in i rättssalen med spänd förväntan. Laget för Ida, Pernilla och Marina suktade för ett frisläppande medan laget som värnade om brottsoffren önska fortsatt fångenskap. Rättens beslut blevo att Pernilla skulle försättas på fri fot medan Ida och Marina skulle kvarstanna i häktet, vilket för dem icke bådar gott.

Dom i målet avkunnas den 17 juni klockan 11:00, vilket jag givetvis kommer att bevaka.

 

Avskedet 
Anonym211035
Tack ♥️
Anonym212151
26 tidigare brottsmål, wow vilken människa med liten hjärna dom hela tiden spelar offer.. Vad handlade dessa 26 punkter om?
Anonym213078
Hur länge kommer de att sitta inne?
Totalt antal användare: 0
Anpassa

LebbTrions första förhandlingsdag

LebbTrions första förhandlingsdag

Gänglederskan Marina Eringstad har uppgraderat sin garderob med handklovar

Tisdagen den 4 juni så fördes LebbTrion in i till rättssalen iförda i både handfängsel och midjebälte, och jag kan villigt erkänna om att man njöt av att se Marina bojad. Ida Kivinen var klädd i kriminalvårdens gröna dress medan Pernilla Thörnvall bar en svart tröja med trycket ”Just Do Nothing”. Trions fanbärare Marina Eringstad bar en grå luvtröja och zebrabyxor. Både Ida och Pernilla var tystlåtna och tillbakadragna – det märktes tydligt att dom var rejält medtagna och ångerfulla över den rådande situationen. Därav så kunde man faktiskt känna lite medlidande för denna duo. Marina Eringstad var sig dock lik med sitt bristande förstånd – dryg och kaxig. Hon skulle behöva några månaders rekiation i cisternen på en bajamaja som givetvis skulle vara placerad på Malmtorget i Kopparberg – där hör hon, enligt mitt förmenande hemma.

Jag har varit på många rättegångar men denna tar faktiskt priset då det gäller okvalificerade aktörer. Domaren hade attityd medan nämndemännen var trötta och slöa – och inte blev det bättre av att åklagaren var dåligt påläst. Dom åtalades försvarare agerade med inkompetens. Att låta dessa föra sin talan äro som att luta sig mot ett duschdraperi. Skall man nämna någon som innehade en viss form av akademiska kunskaper så var det väl Rappens målsägarbiträde, Emil Olors medans Fredriks voro märkt av tidens tand.

Dom som närvarade på åhörarbänken var Lill Johan som sedan barnsben varit olyckligt kär i Pernilla. Lill Johan var förövrigt den som förbarma sig över Pernilla genom att husera denne då hon voro eftersökt av polis. Närvarande var också Pernillas bror Christian, samt Idas syster och bror varpå dessa hade med sig sina respektive. Rappen hade med sig sitt ex Jennifer medan Fredrik valde sin bundsförvant Sandra som stöd. Inte helt otippat så närvarade Marina Eringstads exfru, Zusette Carlsson – denne försitter ju inte ett tillfälle till att frotera sig med Marina.

Förhandlingen började med att rättens domare presenterade domstolen varpå hon sedan gick igenom dom åtalades närvaro. Därefter så började åklagaren i sedvanlig ordning med sin sakframställan där han angav åtalspunkt 1.2, försök till mordbrand hemma hos Rappen samt åtalspunkt 1.1, grov misshandel på den samme. Fredrik omfattades av åtalspunkt 2, grov misshandel. Åklagaren yrkar också på att vissa beslag skulle bestå till dess domen vinner laga kraft.

När det gäller skadestånden så skall det enligt målsägarebiträderna för Rappens del uppgå till 110.000 kronor varav Fredrik yrkade på 180.590 kronor vars precisa siffra grundar sig i sjukhuskostnader och kläder.

Ida Kivinen bestrider samtliga åtalspunkter medan Pernilla bestrider två av tre punkter, vilket hon motiverar med att hon inte minns. Marina Eringstad förnekar samtliga åtalspunkter, men hon vidgår att hon brukat sin nödvärnsrätt då hon bet av en större del av Fredriks kind.

Under åklagarens sakframställan så strula det med tekniken. Åklagaren lyckades inte föra över materialet på den vita duken varpå vaktmästare påkallades. Efter fem minuters paus och lite mickel där en omstart av dator krävdes så kom tekniken igång varpå åklagaren kunde fortsätta med att förevisa sin promemoria. En intressant detalj beträffande presentationen var den omständigheten att Marina Eringstad omnämner mig som en alternativ gärningsman då denne ringer till larmcentralen.

När det gäller bevisningen av den kniv som påträffades den 7:e april vid en buske på Rostvändaregatan i Kopparberg så kan denne inte upptas då DNA säkringen hos NFC beräknas ta flera månader varpå åklagaren väljer att den delen i bevisningen får utebli. När åklagaren redogör den omständigheten då Marina hämtas av sin exfru Zusett Carlsson så vänder sig Marina mot Suzette och viskar ”I love you” varpå rättens ordförande härsknar till, med följden av att kärleksparet får en reprimand. Rätten blir dock väldigt intresserade av bilderna som förevisas beträffande branden hemma hos Rappen.

Ida Kivinen hade filmat med sin mobilkamera då hon tillsammans med sina kumpaner färdades på flaket i en epa – ett klipp som spelades upp ett flertal gånger under förhandlingen, varefter det framkommer att Pernilla ordagrant säger ”att vi får åka hem och fundera, för han är inte som alla andra”. Hon syftar då givetvis på Fredrik. När detta klipp spelades upp så håller sig Marina för ansiktet och börjar skratta för sig själv. Hon verkar således inte ha lidit någon större skada av fångenskapen.

Därefter så visas bilder från Fredriks bostad och bilder där skadorna på denne framkommer. Anledningen till att LebbTrion inte åtalas för mordförsök grundar sig SD läkarens sakutlåtande vilket Fredriks ombud önska ändra på. Grunden för sin inställning hänvisades till utredningsmaterialet. Åklagaren tog även upp omständigheten om att trion utger sig som gifta på Facebook.

Då åklagaren voro klar så var det försvarsadvokaternas tur till att avlägga sina klienters inställning. Först i tur var Ida Kivinens advokat, Hilda Bokvist som redogjorde för att dennes klient inte känner någon av målsägarna varpå det inte föreligger någon konflikt dom emellan. Hon menar vidare att bilden som åklagaren förevisade där man kan skönja skuggor av trion som bär på en vinbox talar för att ingen flaska använts då Rappen angreps. Hon hänvisar också till de utredningsmaterial där det framkommer att Rappen skulle ha upptäckt branden, först dagen efter besöket samt den luddiga brandrapport som återfinns i FUPen. Hon menar vidare att Ida Kivinens inställning är den att hon inte brukat våld mot någon av målsägandena samt att hennes klient även ringt efter ambulans. En annan omständighet som skulle tala för Ida Kivinens fördel är de facto att Fredrik till polisen framställde händelsen som luddig.

Näst i tur var Pernillas Advokat, Johan Johansen med att meddela sin klients inställning. Han menar att Pernilla inte mins dom två första åtalspunkterna. Han menar vidare att meddelandet där Pernilla skrivit att ”vi måste fucka upp honom” skrivits av Marina. Pernilla och Ida lägger således en del av handlingarna i marinas knä.

Sist ut var Marinas advokat, Gina Samaan som redogjorde för att hennes klients skor beslagtagits medan hon visade en bild på snö utanför Rappens hus. Hon menar också att det inte föreligger någon konflikt mellan Marina och målsäganden – utan bara ett agg. Rappen skulle således falskeligen anklaga Marina vilket hon hänvisar till en chattkonversation dem emellan. Som om inte detta vore nog så visar Marinas advokat bilder där jag publicerat innehåll på dom sociala medierna. Hon förevisade även bilder som visar dom affischer som jag låtit pryda Kopparbergs bästa skyltfönster med. Marinas försvarare önskar således att framhäva mig som en alternativ gärningsman. Hon menar vidare att det är mitt skivande på dom sociala medierna som föranleder att Marina sitter häktad. Advokaten hävdar också att Marina har uppkomna skador som framkallats av Fredrik där hon exempelvis fått slag i huvudet, vilket hon önska dokumentera. Marina har även fått en hårmistell under tumulten med Fredrik – en omständighet hon ser allvarligt på.

Klockan 12:45 då samtliga ätit lunch så var det dags för målsägandeförhör där Rappen var först ut med att lämna en redogörelse över det inträffade. Domaren och två nämndemän noterade flitigt då Rappen nämnde att han mår dåligt och inte önska vara hemma. Enligt egen utsago så var han hemma i endast tre dagar efter händelse för att sedan åka till Småland i två veckor. Idas försvarare Hilda Bokvist gick hårt åt mot Rappen beträffande branden. Hon undrar hur stor brandomfattningen var. Själv så kan jag inte förstå den frågeställningen – bara de facto att trion tänt på bör ju räcka för några års inkapacitering. Pernillas advokat Johan Johansen går väldigt hårt åt om hur Rappen blivit slagen – och med vad.

Sist ut var Marinas advokat Gina Samaan som på ett arrogant vis trycker på meddelandena som skickats mellan Rappen och Marina. Hon menar att om Rappen nu skulle vara orolig för Marinas barns väl och ve så borde denne kontaktat socialtjänsten istället för att skriva en massa meddelanden. Därefter så hade Ida Kivinens försvarare en kompletterande fråga som handlade om när Rappen fick vetskap om incidenten med Fredrik, vilket ledde till kompletterande frågor från åklagaren som undrade vart i huset slagen hade utdelats. Avslutningsvis så hade rättens ordförande frågor om längden på misshandeln samt träffytan för vinboxen.

Marinas advokat uttalade sin irritation över att Fredriks målsägarbiträde tidvis ställde frågor som rör Rappen varpå hon menar att dessa intressen bör tillgodoses av dennes advokat, vilket instämdes av ordförande. Därefter så var det dags för åklagarens målsägarförhör med Fredrik som på ett väldigt detaljerat vis redogjorde för händelseförloppet samtidigt som han refererar till de Marina yppat om att det är mina inlägg och kommentarer som givit upphov till angreppet, varpå jag skulle stå näst i tur. Fredrik berättar vidare att Marina ger denne en kraftig dansk skalle varefter hon tränger sig in och drabbar samman med honom, vilket avslutas med att hon håller en kniv mot hans öga. Syftet var att fysiskt markera samtidigt som hon säger att hon känner såväl folk som poliser varpå han inte skall gola. Fredrik berättar om Idas Roll där hon medverkat i misshandeln samt att hon kvarstannade på Kristineplan med avsikten om att säkerställa Fredriks mållöshet till polis.

Sedan så bereds dom tilltalades försvarare till att korsförhöra Fredrik varpå Ida Kivinens advokat Hilda Bokvist voro först ut med att fråga om min och Fredriks relation. Hon frågar även om vilket alkoholintag Fredrik innehade den aktuella kvällen, samt att han ombads förklara om de rykte som florerar beträffande dennes blandmissbruk. Fredrik tillstår att han självmedicinerar för sin höftskada men att det inte ligger på så pass höga nivåer att detta skall anses som missbruk. Pernillas advokat Johan Johansen tillfrågar Fredrik om varför inte denne nämnt om Pernillas inblandning förrän i det fjärde förhöret, vilket Fredrik inte kunde svara på.

Därefter så frågar Marinas Advokat Gina Samaan Fredrik om vilken tid Damien kom hem till honom? Hon undrar vidare vilken relation Fredrik har till Damiens mamma Ullrika Danielsson varpå Fredrik redogör för att dom haft en relation för drygt 30 år sedan. Advokaten frågar även om kniven – hon undrar om Fredrik såg att Marina hållit i en kniv? Hon refererar till Fredriks andra förhör på sidan 350 andra stycket i FUPen. Frågeställningen avhandlar om Fredrik hållit i kniven, varpå han i förhör svarat att han värjt sig. Advokaten refererar även till samma sida fast femte stycket där tumulten beskrivs. En annan omständighet som Marinas försvarare ville lyfta fram är de facto om att Fredrik i förhör omnämnt att denne varit med att ombesörja en vräkning av hennes klient vilket återfinns i FUPen på sidan 351. Försvararen menar att om Fredrik bistått mig med vräkning så finns där en jävsituation där Fredrik skulle kunna fara med osanningar för att på så vis tillmötesgå mina önskemål om att få Marina inlåst på obestämd tid – alternativt på väldigt lång tid.

För att försöka sänka trovärdigheten hos Fredrik – alternativt så tvivel i dennes utsago så ställde Marinas försvarare frågor som handlar om när jag och Fredrik pratades vid – som exempelvis om det var i direkt anslutning från händelsen eller då han kom hem från sjukhuset. Hon hade också ett stort intresse om vårt samtalsinnehåll samt om fler kontakter som kunnat tagits med andra varpå Fredrik vitsordade om att denne enbart pratat med grannarna Alejdy Dahlberg och Jarmila Edin.

Efter förhöret med Fredrik så inkom åklagaren med några kompletteringsyrkanden som exempelvis medhjälp till grov misshandel. Detta gjordes för att säkerställa att dom åtalande i vart skall dömas på några punkter – om än på den lägre misstankegraden. Åklagaren ansåg att det är bättre att få ett minimalt utfall än ingen dom alls.

Klockan 15:10 så fliker åklagaren in med några frågor till Pernilla varpå hon får frågan om hennes relationer med dom medåtalade varefter hon svarar att hon är vän med Ida Kivinen samt att hon känt Marina i några månader. Pernilla får därefter frågan om varför dom inblandade bär samma efternamn, varpå hon svarar att det endast beror på att ”dom vill jävlas med omgivningen”. Under förhöret så fick Zusette Carlsson tillsägelse från ordförande om att inte integrera med den tilltalade Marina Eringstad. Dom satt nämligen och mimade till varandra om att dessa ”love” varandra. Därefter så fortskrider förhöret med Pernilla varpå hon säger sig inte minnas något från kvällen vilket beror på att hon är påverkad av såväl alkohol som tabletter. Pernilla minns dock att hon knackar på Fredriks dörr, men inte mer än så. Vidare så får hon frågor om filmsnutten som återfinns i Ida Kivinens mobil där Pernilla omnämner om Fredrik, vilket hon tillstår att hon är delaktig i. Pernilla får också frågan om varför hon skrivit i en chattkonversation om att ”han har nog inte gett upp än men att det hade varit roligt att fucka upp honom, men att dom får ta det en annan gång”, vilket hon inte kunde redogöra för.

Det som följer sedan är att åklagaren ånyo har kompletterande frågor till Pernilla angående Rappens bilder, vilket hon besvarar som om att det skulle ha varit jag som lagt upp bilderna och skrivit kommentarerna. Det uppstår sedan en diskussion mellan åklagaren och ordförande om turordningen i dom kommande förhören där någon av parterna ville höra Ida Kivinen framför Pernilla Thönvall, vilket slutar med att åklagaren börjar höra Ida Kivinen.

Därefter så kommer den stund som vi alla väntade på – nämligen åklagarens detaljerade förhör med dom tilltalade. När det gäller dessa förhör så är det alltid åklagaren som börjar varpå denne brukar välja en rangordning utifrån dom tilltalades inblandning varefter åklagaren nogsamt väljer turordningen. Anledningen till detta förfarande är att man vill snärja in huvudmannen med uppgifter som kommer fram från dom medåtalade. Först ut att höras var Ida Kivinen som satt vänd mot sin försvarare. Hon hade således ingen ögonkontakt med vare sig rätten, åhörare eller målsägarebiträderna, vilket var ett förfarande som även Pernilla intog. Ida Kivinen fick frågan om hon ville prata fritt, vilket hon inte ville. Därav så svarade hon lågmält på åklagarens frågor – det var svårt att höra vad hon sa samtidigt som hon svarade diffust och osammanhängande. På åklagarens frågor om dennes relation till Pernilla så vidgår hon att det finns en långvarig relation medan hon inte säger sig vara nära vän med Marina som hon endast känt i några månader.

I utredningen så återfinns en bild som tagits med Ida Kivinens mobil klockan 21:14 den aktuella dagen då gärningarna begicks vars bild illustrerar tre skuggor som bär på en vindunk. På åklagarens frågor om vem som bär på dunken så svarar hon att det är Pernilla. Hon tillstår också att hon försöker att få ut Marina ut Rappens hus då dessa bråkar. Utöver detta så säger hon sig inte ha några minnesbilder från den aktuella kvällen hemma hos Rappen. När det gäller flyktvägen så har hon väldigt svårt att svara på åklagarens frågor om hur dom tog sig ifrån Rappen.

Därefter så tillfrågas hon om vad som hände hemma hos Fredrik varpå hon säger att det är Pernilla som först knackar på varefter Marina går in. Ida förklarar vidare att Marina och Fredrik bråkar – dom skriker på varandra. Hon tillstår att hon sedan går in i bostaden, men hon har väldigt svårt att svara om händelseförloppet då hon väl är inne. Ida sitter tyst långa stunder då förhöret avhandlar denna del av kvällen. Hon vitsordar dock att Fredrik knivhuggits samt därtill blivit biten i kinden, vilket skett genom att Marina legat över Fredrik. En annan nog så viktig vittnesuppgift är den att Fredrik inte använt något våld mot någon av förövarna. Efter händelsen så säger Ida att hon gått hem till Pernilla, varefter händelsen inte diskuterats. På åklagarens frågor om vad dom drack så säger Ida att det dracks sprit ur en flaska som Marina hade med sig. I övrigt så ville hon inte svara på fler frågor.

Efter förhöret så var det dags att svara på målsägarbiträdenas frågor varefter Rappens advokat voro först ut med att fråga om hur branden startades, vilket hon inte ville svara på. Fredriks advokat ville veta hur dennes klient hamnade på golvet vars omständighet hon hänvisade till Marina.

Som brukligt i brottsmål så avlutas förhören med att den tilltalades försvarar ställer frågor till dennes klient varpå advokaten Hilda Bokvist frågade om Ida hade vetskap om Rappen och den tilltalade Marina Eringstads konflikt, vilket hon med all tydlighet inte kunde svara på. Ida medger dock även i detta förhör att hon försökt få ut Marina ur Rappens bostad. Hon tillfrågas också om hon sett eller känt någon brandrök vilket hon inte hade gjort. När det gäller Fredrik så förnekar hon att hon suttit på honom och hon säger sig inte heller ha sett någon kniv då dom anlände till Fredrik.

Ida Kivinen får sedan några kompletteringsfrågor från åklagaren där han ånyo undrade om Ida sett någon kniv samt om hon sett någon Jesper Ersson hemma hos Rappen, vilket hon inte hade gjort. Därefter så frågar åklagaren Rappen om denne har en uppfattning om hur förövarna lämnat huset samt vart dennes entrédörr är belägen, vilket har en stor betydelse då tiden för flykten skall redovisas och förklaras för rätten.

Åklagarens förhör med den tilltalade Pernilla Thörnvall var helt lönlöst – hon säger sig inte minnas något, vilket hon refererade till alkohol och piller. Man kan väll bara stämma in i föregående talare – har man tryckt i sig en pillerburk och svept ett helrör Ouzo så lär man väl inte ha vare sig minne eller förstånd i behåll.

Finalen på dagen var den stund då Marina Eringstad skulle förhöras – som jag har väntat på denna stund. Enligt mitt förmenande så kan det vara lite underhållande att lyssna på oförståndiga personer då dessa skall konfronteras med de lärda – vad skall denna korkade människa säga? Marina ombads berätta fritt, vilket var ett tillfälle hon inte försakade – och herregud tänkte jag. Skall dåren hålla föredrag?

Marina tillstår i vart fall att dom gick hem till Rappen varpå hon inte var sen med att upplysa oss om att dessa haft en relation. Rappen är kär i mig, vilket är ett mantra hon alltid drar. Enligt Marina Eringstad – så äro hon Kopparbergs Claudia Schiffer, varpå alla äro kära i henne – kvinnor som män spelar föga någon roll. Marina ger en liten underton om att dom flesta konflikter som uppstår kring henne härrör ifrån obesvarad kärlek. På frågor beträffande branden så menar hon på att det inte finns ”en chans” att någon har kunnat elda på huset – men hon ger likväl ingen närmare förklaring på sin tes mer än att hennes skor är beslagtagna – vad nu det har med saken att göra? Hon tillstår dock att Damien Danielsson kört epan samtidigt som hon förnekar att dom hade någon flaska med sig. Enligt henne så drack hon endast en öl, vilket är ett påstående som är totalt korkat – speciellt med tanke på att hennes målskamrat Ida Kivinen bara någon timme tidigare vitsordat ”att det dracks sprit ur en flaska som Marina hade med sig”.

En bit in i förhöret så börjar Marina att svara osammanhängande, men hon erkänner i vart fall att hon besökt Fredrik för att kort därefter börja prata om mig. Hon säger bland annat att jag plågat henne i över ett års tid. Marina menar vidare att jag förstört både henne och barnens liv. Sedan så återvänder hon till självaste händelsen där Marina förklarar att det var hon som blev knivskuren – oklart är om skadan skulle ha uppstått som en avvärjningsskada. Därefter så bet hon Fredrik i kinden för att komma loss ur hans grepp. Hon säger sig fått men från tumulten som exempelvis synrubbningar och dålig balans. Marina säger under förhöret att hon låg i två dagar i arresten utan att hon kunnat stå, samt att hon var i chock direkt efter händelsen, vilket föranledde att hon ringde till sin exfru Zusette Carlsson som då kom till undsättning genom att hämta henne. På frågan om hon tvättat kläder den aktuella natten så tillstår hon det, men det var för att kläderna var leriga – inte blodiga. Hon ville således inte under några som helst omständigheter undanröja bevisning.

Av någon outgrundad anledning så blev åklagaren tvungen att avsluta förhandlingen strax innan fem varpå det bestämdes att förhöret med Marina skulle fortskrida nästkommande dag. Själv så tänkte jag att Marinas utläggning påminner om en dåres försvarstal – en fortsättning följer således.

 

Återträffen 
Anonym211013
Välskrivet reportage smile
Anonym211035
Tusen tack för all info 😀
Anonym211035
Du borde ju få mittenuppslaget i Nerikes Allehanda.
Anonym206793
Hela grejen är så sjuk. Hoppas verkligen att tingsrätten vill statuera exempel av detta!
Anonym211397
Du är en tattare
Totalt antal användare: 0
Anpassa

FUPen för Kim Andersson

FUPen för Kim Andersson

Varning för Kim Andersson

Här nedan så följer en tragisk händelse där ni får ta del av ett hemligt utredningsmaterial beträffande en våldtäkt som skedde 2019, vars utredningsmaterial återfinns via länkar längst ner i av detta inlägg. Anledningen till att jag väljer att offentliggöra handlingarna grundar sig i att den ena huvudaktören, nämligen Kim Andersson nu börjat agera på ett sätt där vissa personer i en mindre by skola foga sig under dennes lydrike, vilket förargat mig. Enligt mitt förmenande så bör personer som gjort sig skyldig till nedanstående gärningar förhålla sig ödmjukt till sin omgivning – dom bör således inte osannfärdigt till socialtjänst syssla med angiveri genom grundlösa orosanmälningar i fyra fall, eller vid flertalet fall osant intyga om vissa byinvånares boendeförhållande och därtill svartarbete – speciellt inte då man själv äro sammanboende och jobbar svart, samtidigt som man innehar försörjningsstöd.

Kim Andersson har tillsammans med Richard Björkström våldtagit barnen Ebba Frid samt Oskar Östensson vilket har skett på G:a Landsvägen 12 B i Borlänge fr.o.m måndag 2019-01-21 kl:18:00 t.o.m. tisdag 2019-01-22 kl:10:00. Brottet anses vara grovt och synnerligen hänsynslöst då gärningsmännen förmått målsägandena till att dricka stora mängder med alkohol varpå dom därefter otillbörligt utnyttjat målsägandena sexuellt då dessa på grund av kraftig berusning och sömn befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Ebba förs någon gång under kvällen/natten in till sovrummet och sängen. Ebba vaknar av att Richard håller i hennes huvud varpå hon tvingas utföra oralsex på denne. I ett senare skede vaknar Ebba och ser att Kim tar kort på henne med mobilen, hon är då naken. Lite senare så vaknar Ebba åter igen varpå hon ser att Kim som då står över henne har full stånd samt att även Richard som ligger bredvid henne i sängen också har erektion. I FUPen aktbilaga 45 på sidan 108 så kan man ta del av Kims chattkonversation där han konverserarar med målsägande med flera för att bland annat avhandlar om dom blivit anmälda. I samma bilaga så återfinns målsägaren Ebba Frids förhör, vars delar återges här nedan.

Förhörsledarens frågor och anteckningar återges i kursiv stil.

Kan du berätta vad som hände kring den här händelsen?
Vi var på fest hos Rickard Björkström, Borlänge, han bor på Gamla Landsvägen 12B.

När var detta?
För tre dagar sedan, 21/1.

Vem var där mer i lägenheten?
Hans kompis Kim och Oscar Östensson, Köping.
Jag och Oscar rymde på dagen, jag kom inte hem rätt tid. Jag skulle varit hemma kl.16:00, men klockan blev mer. järnvägsstationen och väntade på Oscar som kom med tåg.

När kom Oscar?
Han kom vid 18-tiden. Sen gick vi runt och till centrum, vi åt pommestallrikar, vi skrev till Richard att han skulle hämta oss.

Hur gammal är Richard?
25 tror jag, fast han sa att han var 18 år.

Vad händer sen?
Richard hämtar oss, sen åker vi till honom, vi går in, pratar & sen skulle de åka och köpa Sprite och sånt man blandar med sprit, de köpte på Hemköp.

Känner du Richard sedan tidigare?
Nej, men han skrev en gång tidigare och frågade vill du tjäna pengar?.

Hur kom han i kontakt med dig?
Via snapchat. Jag bad en tjejkompis att göra en shoutout på Snap åt mig eftersom jag inte kände några här, Richard addade mig.

Hur länge sen var detta?
En vecka sen ungefär.

Hur länge har du varit här?
Tre veckor.

Vad menade han med om du ville tjäna pengar, var det att du skulle sälja sex?
Ja.

Sa han det uttryckligen?
Ja, han skrev du kan göra tjänster för pengar, jag frågade vad för tjänster, han svarade avsugningar. Sen ignorerade jag honom och skrev inget mer, några dagar efter hade jag glömt bort vem han var, då jag har många vänner där.

Var det Richard och Kim som skulle handla dricka?
Ja, vi var också med. Det var en skåpbil, en vit bil, jag och Oscar satt i skåpet, de andra i fram.

Vad händer sen?
Vi åker tillbaka sen, sätter oss i soffan och pratar, Kim frågade om vi skulle ha nåt att dricka. Vi tog cider, jag och Oscar. Jag börjar få minneslucka redan där.

Hur mycket drack du då?
En cider vad jag minns. Helt plötsligt minns jag att jag dricker ren vodka, det är Richard och Kim som blandat i drickat.

Kan de ha blandat vodka i cidern?
Ja vi fick cidern i glas.

Så de kan ha blandat annat i det?
Ja. Den sista cidern fick jag i flaska, den var inte öppnad.

Spriten/drinkarna, fick du också i glas?
Ja.

Var det färdigblandat när du fick det?
Ja

Vad händer sen?
Jag sitter och gungar i soffan, Oscar satt och pratade jättekonstiga saker, han pratade skit om sina föräldrar och sin bror.

Brukar han inte göra det?
Nej. Jag kommer ihåg sen att jag är inne på toa och spyr, sen somnade jag där inne. Oscar låg och sov i Tv-rummet, han somnade som i en hink, han skulle spy men somnade. Jag vaknar inne på toan, jag är orolig för Oscar. Då ställde jag mig upp. men så ramlade jag ihop, men då kom Richard och hjälpte mig ut i rummet. Kastade mig på Oscar och kollade så att han levde, men han hade somnat. Sen satt jag i soffan och gungade, jag har jättemycket minnesluckor. Helt plötsligt är jag på balkongen och röker med Richard och Kim. Sen skulle jag gå till soffan, Richard fick hjälpa mig att gå. Jag somnade i soffan, jag kommer ihåg att jag ville ha mer att dricka, jag tog Oscars glas, det var nog vodka i det. Jag ville inte somna men jag gjorde det.

Sen då?
Sen började både Kim och Richard att hångla med mig i soffan.

Båda två?
Ja.

Hånglade de växelvis med dig?
Ja. Jag somnar igen, sen skulle jag springa och kolla igen, då Oscar var på toa och hade spytt. Jag krälar dit, jag försökte gå men det gick inte så bra. Jag slog Oscar jättehårt men han vaknade inte.

Låg han inne på toa då?
Ja. Sen skulle jag gå tillbaka till soffan, men då kom Richard och tog mig under armarna och sa nej, kom vi går till sängen istället. Han styrde mig dit.

Sa du någonting då?
Ja, jag sa nej, i soffan. Han sa nej, i sängen.
Sen kommer jag ihåg att han lyfte upp mig i sängen, sen somnar jag en stund. Sen vaknar jag igen, då gick de och hämtade mer vodka eller cider, jag ville inte ha men de hämtade åt mig. Kim stannade bredvid mig.

Så Richard gick och hämtade mer dricka?
Ja. Richard håller i glaset så att jag ska dricka. Jag försökte hålla bort huvudet, men jag orkade inte kämpa emot.

Säger de något?
Kim säger något duktig gumma när jag drack.
Jag somnar igen, sen kommer jag inte ihåg mer än att jag vaknar nästa morgon. Märker att mina trosor är borta, men byxorna var på. Hade tights på mig. BH:n låg på golvet, den ligger fortfarande kvar hos Richard.

Kommer du ihåg någonting att någon har varit på dig?
Ja.

Kan du berätta?
( Ebba verkar tycka att det är jobbigt att berätta och dröjer länge med svaret)
Jag kommer ihåg att Richard tvingade mig att suga av honom, han höll i mitt huvud.

När var det detta hände?
Någon gång på natten.

Vaknar du av det?
Ja.

Vad vaknar du av?
Att han håller i mitt huvud och tvingar mig.

Säger han någonting då?
Nej.

Säger du något?
Jag var så berusad, jag fattade typ inte vad som hände, jag minns att jag blundade, jag orkade inte hålla ögonen öppna.

Vad händer sen?
Jag måste somnat igen.

Får han utlösning i munnen på dig?
Ja.

Säger han något då?
Nej. Jag somnade igen, så jag vet inte vad som hände sen. Jag vaknade en gång till sen, alla mina kläder var borta.

Var du naken?
Ja. Jag såg att Richard stod med sin telefon riktad emot mig, han stod i sängen. Jag tror att han tog kort på mig då. Jag försökte sparka bort telefonen.

Sa du något?
Ja, typ inte telefonen.

Hann han ta bilder?
Ja.

Somnar du igen?
Jag vaknar att Kim stod naken ovanför mig, han stod på alla fyra. Jag var också naken då.

Gör han något då?
Han kliver bort ifrån mig, och så somnar han. Jag somnar också sen.

Tror du att Kim varit i dig?
Jag vet inte.

Såg du om han hade stånd?
Ja båda hade det.

Var båda där menar du?
Ja. Richard låg bredvid med stånd, samtidigt som Kim hade det.

Vad händer sen?
Jag somnade och vaknar kl.10 ungefär. ( Ebba tar lång tid på sig att svara igen och verkar tycka att det är jobbigt att prata om.) Då hade jag ont på bröstet och i rumpan.

Menar du analen?
Ja.

Du hade inte ont i själva underlivet?
Nej.

Hade du spruckit?
Nej.

Hur ont hade du?
Jätteont.

Tror du att de fått utlösning om de haft analsex med dig?
Jag vet inte. Jag vaknar att de går runt och städar i lägenheten. Sen kommer de och ger mig vatten, jag dricker, jag låg kvar i sängen då jag var jättebakis.

Är Oscar kvar?
Richard sa att Oscar sover i soffan.
Jag bara låg och kollade ut i fönstret tills Oscar kom in och var jätteglad, han har ju sovit hela tiden sen första glaset.

Åker ni därifrån sen?
De skjutsar oss till tågstationen. Kim och Richard hade druckit ett glas på kvällen, vad Oscar kom ihåg.

Vart tar ni vägen sen?
Vi går runt i centrum o Kupolen, sen skulle vi gå till tåget. Vi tänkte åka till Örebro eller Göteborg, då kom polisen och angrepp Oscar. De letade efter Oscar, och de såg att jag också var efterlyst.

Var det på tisdagen?
Ja.

Har du pratat med Richard och Kim efteråt?
Nej.

Har du berättat för Oscar vad som hänt?
Ja.

Vad säger han?
Att jag måste anmäla det.

Har du sparat kläderna som du hade på dig när du var hos Richard?
Ja byxorna.

Trosorna?
De har jag tvättat.

Har du några skador i underlivet?
Nej.

Har du några andra kläder som du kan ha fått sperma på?
Nej, det är på mina byxor.

Vad är det som gör att du tror att det är spermafläckar på byxorna?
Fläckarna var inte där tidigare.

Vet du vad Kim heter mer?
Nej, men han ska vara bra kompis med Rickard.

Hur såg lägenheten ut?
Ett sovrum, vardagrum, ett kök, en toalett och en balkong.

Något annat som vi behöver veta?
I början när vi var nyktra så gick vi runt i lägenheten och kollade, så i hallen så öppnade han en form av garderob i tyg, med lådor i. Richard tog fram en pistol, han visade oss den. Oscar frågade om den var riktigt, nej sa han, den här är fake, sen tog han upp en annan och sa ”den här är riktig”. ”Känn den här är tung.” Oscar kände på den.

Polisen visar hur tjänstevapnet ser ut och frågar om den liknar den.
Ja fast den var större och grå/silver. Sen tog han upp ett knogjärn, och sen visade han skotten till den riktiga pistolen. Sen såg jag en batong som låg i hyllan, men den tog han inte ner.

Polisen förevisar även patronerna och frågar om de såg ut som dessa.
Ebba svarar ja.

Sa han varför han hade vapnet?
Ja jag frågade varför han hade det, han svarade att det kan vara bra om det kommer hit någon.

Hade han några droger?
Nej.

På sidan 192 i FUPen aktbilaga 45, så fortsätter förhöret till sidan 245 med målsägaren Ebba Frid, som sker genom ett så kallat video och dialogsförhör, vilket är uppdelat vid två tillfällen. Där framkommer det tydligt att det är Kim Andersson som är bartender varpå denne fullständigt super ner trettonåriga Ebba för att sedan tillsammans med Richard våldtaga vederbörande. Därefter så städades lägenheten grundligt av Kim Andersson och dennes kumpan – bägge hade tydligen burit plasthandskar. Dom gjorde således allt för att minimera bevisning. På sidan 263 – 279 i samma bilaga så kan man ta del av videoförhöret av den 13 åriga Oskar som slagit följe med Ebbas varpå denne berättar att han på grund av kraftig berusning tidvis legat helt utslagen. Förhören fortsätter på sidan 285 – 300 där Kim Anderssons dåvarande flickvän Moa Korsgren förhörs. På sidan 302 så får man via förhöret en bild av en Kim Andersson som innehar ett stort kontrollbehov samtidigt som han är paranoid. Hon får frågan från förhörsledaren om hur Kim var? Varpå hon svarade.

”Kim var snäll i början. Sedan när han väl fått mig så började det lite smått att han ville ha kontroll vart jag var. Han fick också ett humör som jag inte hade sett innan. Han kunde bli sur för ingenting. Jag fick aldrig sova själv. Jag fick inte umgås med mina vänner så jag tappade dem. Jag ville göra slut med honom men jag vågade inte för jag visste inte om han skulle göra illa mig”.

På sidan 308 i FUBen aktbilaga 45 så kan man ta del av Kim Anderssons förhör. På sidan 321 så kryper sakteligen erkännandet fram. Kim säger – ”jag tog Ebba nere emellan benen under kanske 1 minut. Sedan mådde jag jättedåligt när jag insett vad jag hade gjort så. Det gick inte att få in fingrarna för då fick hon ont. Hon sa till. Jag försökte röra omkring. Jag försökte få in fingrar i henne men det gjorde ont på henne så det gick inte”.

I utredningsmaterialet så framkommer det att under förhöret som hölls den 15 februari 2019 så grät Kim – han gick fram och tillbaks i förhörsrummet under hela förhöret. Både utredare och försvarare sa till honom att förhöret skulle avbrytas om han inte orkade fortsätta och att han själv skulle säga ifrån. Kim öppnar upp sig lite mer – i förhör som hölls den 8 mars 2019 vilket återfinns på sidan sidan 328, så säger Kim Andersson ”Jag försökte sedan stoppa in kuken men det går inte. Jag kanske försöker i mindre än 3 minuter men det går inte, hon var ju tydligen oskuld. Jag kom inte ens in en millimeter. Jag använder inga fingrar för att försöka få in den och inte heller någon typ glidmedel”.

På sidan 332 i FUPen i aktbilaga 45 så kan man ta del av Kim Anderssons kumpan vid namn Richard Björkströms förhör som kategoriskt förnekar det inträffade.

I samma aktbilaga så berättar Oscar ”att Kim och Richard hade frågat om det var ok att de pissade på Ebba och knullade henne” Oskar berättar vidare att det var lite konstigt för att Kims målskamrat Richard ”ville att Ebba skulle kissa och bajsa på denne”. Enligt Oscar så är det Kim som börjar ha samlag med Ebba. ”Hon hade sagt att det gjorde jävligt ont i underlivet”. Oscar hävdar att han hade hört Ebba skrika i rummet bredvid men att han på grund av kraftig berusning var helt oförmögen till att hjälpa henne. Någon av de bägge förövarna hade sagt ”du är jätteduktig gumman”. Ebba hade blivit erbjuden en iPhone 8plus dagen efter, vilket skulle ses som en liten ersättning för besväret. Oscar hade också fått håll i en laddad pistol, varpå Oscar och Ebba uppmanats ”att gå ut på staden och råna någon”. Dom skulle även stjäla en tatueringsmaskin så att förövarna kunde tatuera dom bägge målsägarna. Det hela började spåra ur fullständigt varpå Oskar sa att dom försökte ” ta självmord jättemånga gånger”, vilket skulle hade skett genom att dom försökte hoppa ut över balkongen. Som om inte detta vore nog så berättar Oskar ordagrant, ”Ja, hon sa att de våldtog hon och att de typ, de vill göra det igen. De ville att vi skulle dricka med dem igen”.

I FUPen aktbilaga 97 på sidan 10 så förhörs Oskar Östensson som både vittne och målsägare, vars delar ur förhöret återges här nedan.

F = Förhörsledare
H = Oskar

F: Mm, men om vi säger så här då, berätta med dina ord så noggrant du kan och det du kommer ihåg utav det här så får vi se vad som vad jag har för frågor.
H: Jag kommer ihåg att vi gick in dit. De gav oss alkohol och sen så blev jag jättefull. Ja, sen tog de Ebba och våldtog och sen efter ett tag så vaknade jag av att typ nån höll i mitt huvud och sen så kände jag någonting gå in i min hals, alltså något jättestort typ nån Powerking eller nåt sånt där. Inte en Powerking det kändes ju som men. Man kan ju inte trycka ner en så här dricka i nåns hals. Och sen så såg jag hans lår så, ja.

F: Mm, någonting mer?
H: Ja, alltså dom typ slog mig också. Alltså jag kände hur det dunkade i huvudet så här. Ja, men sen kan jag knappt andas för att det var så här, för att jag vet inte jag kunde bara inte andas för den där saken var i min hals jättelång tid så jag kunde inte andas. Och sen så spydde jag.

F: Nej, och vad hände då?
H: Ja, (tystnad) ja då kände jag någonting åka ner i min hals. (tystnad) En till sak, alltså när, när de blandade drickorna då så såg jag någonting typ, nåra så här vita prickar nere i drickan.

F: Mm, berätta mer om det.
H: Alltså jag kände ju hur den drogs ner i min hals och sen drogs upp och så sen ja drogs ner, ja.

F: Och vad är det du har i din hals? H: Jag tror det var hans snopp.

F: Okej, och vems? Vems snopp?
H: Jag tror att det kunde vara Rikard. Ri vad fan heter han Rikard.

F: Okej.
H: Eller om det var Kims, jag vet inte.

F: Vad är det du ser då?
H: Lår, då är det ju antagligen en ett kön.

F: Nej, jag tänker i när det här är, ligger du sitter du ligger du på rygg, ma hur är ni?
H: Jag satt mig upp.

F: Okej.
H: Sen så alltså ku alltså jag vågade inte säga nej så jag började bara gråta.

F: Mm.
H: Och då, det var då när Ebba hade somnat så det var då de väckte mig.

F: Men när du känner som du säger den här snoppen i din mun.
H: Mm.

F: Mm, hur är du då? Sitter du eller ligger du då?
H: Jag sitter.

F: Du sitter, och den här killen då?
H: Han står upp.

F: Han står upp, och var står han någonstans?
H: Mittemot mig.

F: Okej. Någonting mer?
H: Nej, det är allt jag kommer ihåg.

F: Mm. Jag tänker om han står va, hans händer?
H: Ja dom var på mitt huvud här.

F: Jag tänker hur kommer det sig att han slutar? H: För jag bet på hans kuk.

F: Okej.
H: Det var, alltså då vill jag inte mer så då, då bet jag till.

F: Mm, berätta mer om det.
H: Jamen, jag vet inte men. Han får ju skylla sig själv.

F: Mm, och vad hände när du bet då?
H: Ingenting. Alltså jag bet ju inte jättehårt. Jag be jag bet ju bara så det blev oskönt för jag tycker typ ö.

F: Mm, vad hände efter det då?
H: Ja, det var då jag kände slag på mitt huvud.

F: Okej, berätta mer om det.
H: … någonting dunka i mitt huvud alltså, sen ja.

F: Hur slår man?
H: Alltså jag var så full så jag kommer inte ihåg.

F: Nej.
H: Ja, jag var inte lika full alltså men jag hade fortfarande jag var fortfarande full för det var typ en två timmar efter, eller jag kommer inte ihåg, jag somnade ju igen. Men sen så sa dom att de skulle alltså liksom skulle gå och ta en tatueringsmaskin och sen skulle dom tatuera oss dagen efter.

F: Okej. Var det då burk, flaska?
H: Det var burk.

F: Burk, okej. Var det någonting mer du drack?
H: Jag tror det var typ sömntabletter i dom då.

F: Mm, och hur tänker du när du säger att du tror det då?
H: För att det var några vita piller i.

F: Okej. I vilken utav drinkarna var det då?
H: Typ kanske den första, kommer inte ihåg.

F: Okej. Mm, men de var i sovrummet, okej. Och när han väckte dig då vad kommer du ihåg utav det då?
H: Ingenting förutom att han sa att jag skulle öppna munnen.

F: Okej, mm, och när han säger det då, vad är det du ser då?
H: Mm, jag kommer inte ihåg.

F: Nej. Och när han säger att du ska öppna munnen då vad gör du då?
H: Ja, då öppnar jag munnen därför jag vågade inte göra någonting.

F: Mm, och sen när han gör det här då, hur kändes det i halsen då?
H: Jag fick kväljningar.

F: Mm. Hur reagerade han då när du fick kväljningar?
H: Ingenting han fortsatte bara.

På sidan 26 i FUPen aktbilaga 97 så berättar mamman Theres Östensson om vad Oscar berättat för henne beträffande händelsen den kvällen.

”De hade druckit och var i Borlänge. Han sa att han hade hört Ebba skrika. De var jättefulla. Han sa att han hade känt något i halsen. Jag frågade om det var något litet. ”Nej” sa Oscar ”det var något stort”. Han visade, med bägge händerna, att det var cirka 15–20 cm långt och han sa att det var brett som en energidricka. Jag skojade och frågade om han fått en burk energidricka i halsen och han sa nej. Jag förstod vad det var och frågade om han hade blivit utnyttjad sexuellt. Han skakade på huvudet åt att han hade fått en burk i halsen. Han sa ja åt att han blivit utnyttjad sexuellt. Han visste inte vem av dem som gjort det, det kommer han inte ihåg. Han hade fått kväljningar och spytt. Han svarade ja, att det var någons penis, när jag frågade honom. Han visste inte vem som hade gjort det. Han somnade efteråt. Han var ju kanonfull”.

I samma aktbilaga 97 på sidan 28 så förhörs Kim Andersson om händelsen beträffande Oscar varpå han förnekar incidenten med Oskar, vilket kan bero på att han kanske inte var speciellt delaktig – eller så vill han helt enkelt inte tillstå sin böjelse för samkönat sex.

Länkar:

Förundersökningsprotokoll Aktbilag 12

Förundersökningsprotokoll Aktbilaga 45

Förundersökningsprotokoll Aktbilaga 97

Dom

Bonusmaterial som avhandlar en olovlig körning, vilket Kim Andersson gjort sig skyldig till.

Olovlig körning Aktbilaga 81 

 

Kim Andersson 
Anonym208171
Vem är missbrukaren i samma gamla röda mjukiskläder som han hänger med?
Anonym199109
Robin/Hampus Rosenberg en till som bytt namn av någon märklig anledning 🤔 lika barn leka bäst?
Anonym208044
usch kan täcka mig att det är ett riktigt äckel..
Anonym209249
Vart bor han ens, de står att han bor på ställdalsvägen, men han går ju runt på byn hela tiden med massa pundare o pedofiler (Jörgen Johansson)😁
Anonym208044
Orrvägen bland resten av bottenskrapet
Jon Ehrsson
Det stämmer att Kim bor på Orrvägen - han har blivit sambo med Robin Rosenberg.
Anonym211953
Är det sant att han har flyttat till göteborg?
Anonym211953
Är det sant aty
Totalt antal användare: 0
Anpassa