LebbTrions sista förhandlingsdag

LebbTrions sista förhandlingsdag

Marina Eringstad – en dåres försvarstal

Den sista förhandlingsdagen inleddes inte speciellt triumferande för målsägaren Fredrik Danielsson då denne inte lyckades masa sig in i rätt tåg. Efter lite överläggningar med grannkärringarna till Fredrik där bland annat den ene, Alejdy Dahlberg äro kallad till att vittna så fick man till en samåkning där även vittnet Damien och dennes mor, Ulrica Danielsson medföljde. Fredriks advokat motsatte sig att förhandlingen skulle inledas innan dennes klients närvaro, vilket motiverades med att förhöret skulle hållas med den huvudåtalade. Samtliga blevo då utvisade ur salen för överläggningar som kort därefter stannade vid att förhandlingen skulle inledas med fortsatta förhör med den medtilltalade Marina Eringstad.

Jag noterade att både Pernilla Thörnvall och Marina Eringstads försvarare ersatts med nya. Ordförande meddelade därtill om att Damien hade önskemål om att inte vittna vid dom tilltalades närvaro – vilket motiverades av rädsla för dom åtalade. Denna omständighet föranledde en frågeställning från ordförande till dom tilltalades försvarare om deras klienters inställning om detta facto, varpå dessa inte hade någon erinran.

Dom fortsatta förhören med Marina Eringstad inledes med att åklagaren tillfrågade Marina om denne hade tandbrygga vilket hon tillstod att denne hade. Hon var dock väldigt noga med att poängtera att den aldrig tagits ur då hon bet Fredrik. Bara den omständigheten om att Fredrik i förhör nämnt förfarandet där tandbryggan först skulle ha avlägsnats innan bettet bör nog anses som en nog så besvärande omständighet för den tilltalade.

Marina tillstod att hon blivit utdragen av Ida, hemma hos Fredrik. Hon svarar vidare på åklagarens fråga om händelsen på Kristineplan varpå Marina hävdade att hon stelnade till då denne såg min bil på gården. Marina menar vidare att hon blev disträ varpå hon intog en tillbakadragande roll då trion gick in till Fredrik. Marina hävdar också att denne fick ett slag i bakhuvudet av Fredrik, vilket fick mig och fundera på om hon gick baklänges in i lägenheten. Marina menar ytterligare att hon fått ett hårt slag i ögat vilket förorsakat en nedsatt syn på de drabbade ögat. Denna omständighet menar hon skulle ligga till grund för den bevekelsegrund till varför hon inte sett då Fredrik blivit knivskuren – vilket får antas vara av Ida Kivinen. Marina själv är ju i sedvanlig ordning alltid oskyldig – hon anser sig snarare vara ett offer än en gärningsman. När det så gäller hennes skärskada i handen så har denna uppkommit genom en så kallad avvärjningshandling, vilket har föregåtts av att hon blivit angripen av Fredrik.

Marina hävdar vidare att det var hon som initialt ringde larmnumret 112 då denne var inne hos Fredrik, vilket föranleder en frågeställning från åklagaren om de facto att Marina i larmsamtalet omnämner mig som en alternativ gärningsman, vilket hon skyller på att hon befunnit sig i ett chocktillstånd.

Klockan 09:30 så anländer Fredrik varpå överläggningen kan fortskrida med full styrka. Rättegången återupptas med åklagarens förhör med Marina Eringstad varpå Ida Kivinens samtalslista förevisas – en konversation som inte återfinns i Marinas telefon varpå denne bedyrar att hon vare sig rensat eller på annat sätt raderat innehåll i mobilen. Åklagaren förevisar ett par chattkonversationer från Pernillas mobil där det framkommer att Marina omnämnt såväl Rappen som Fredrik med hatiska kommentarer, vilket förklaras med att hon blir ”så frustrerad över hur karlar kan bete sig mot tjejer”.

Den 16 april så påkallade Marina ett förhör med avsikten om att hon nu skulle tala ”sanning”. Detta facto drog åklagaren nytta av då denne nu läste upp dom lögnaktiga förhören för att på så vis ge rätten möjligheten till att ta del av skillnaden mellan lögner och lögn. Marina själv hävdar att dom tidigare förhören lämnats i affekt då hon var i chocktillstånd samtidigt som hon innehade hjärnskakning, vilket hon menade på är allvarligt – ”hjärnskakning är inget att leka med” – tillade hon. Jag tänkte i mitt stilla sinne – det föresätter väl att man har en hjärna, som kan skakas.

Efter denna Marinianska uppvisning så var det Rappens försvarares tur till att ställa några kontrollfrågor vilket på grund av korkade svar avhandlades skyndsamt. Fredriks målsägandebiträde undrade varför Ida Kivinen skulle kvarstanna medan hon lämnade platsen, vilket Marina förklarade med att Ida Kivinen voro undersköterska.

Därefter så kommer finalernas final – nämligen då Marinas försvarare Gina Samaan skall ställa frågor till sin klient, vilket börjar med att denne vill veta vilken relation jag och Fredrik hade. Gina Samaan önskade således via denna frågeställning påvisa risken för mitt inflytande till att påverka Fredriks vittnesmål i en riktning som inte voro till gagn för dennes klient. Marina säger vidare att hon hade ett företag inom skönhetsvård som gick bra till dess jag dök upp i hennes liv. Hon hävdar att jag förstört såväl hennes som barnens liv, och inte har det blivit bättre av att hon i häktet erhållit ett brev från mig. För en utomstående så kan detta uppfattas som en avdankad kärleksrelation, men så äro icke fallet. Jag gjorde som många andra hyresvärdar här i byn – jag råkade nämligen hyra ut en lägenhet till dåren, vilket jag nu bittert får ångra.

Sedermera så var det dags för dom medåtalades försvarare till att förhöra Marina Eringstad varpå Ida Kivinens advokat ställde frågor till Marina beträffande branden hos Rappen, vilket hon inte ville kännas vid. Marina menar att det kan finnas en alternativ gärningsman som kunnat starta en brand – speciellt med tanke på att Rappen har många fiender. Pernillas Advokat hade också frågor, som för mig saknade värde varpå jag ej antecknade. På åklagarens kompletteringsfrågor så upprepade Marina om att Rappen voro kär i henne – så kär att denne ville flytta till Spanien. Därefter så önskade Marinas försvarare att ställa en kompletterande fråga till Fredrik, vilket handlade om när i tiden som jag och Fredrik pratade – om det var i direkt anslutning till hemkomsten från sjukhusbesöket – det vill säga före han ringt till polisen. Man kan bara konstatera att försvarare är lätt ledd då denne till fullo svalt tattarslynans allternativhistoria.

Därefter så var det vittnesförhör vilket började med polisassistenten Emma Nydén som berättade lite kort om den tekniska undersökningen beträffande branden hemma hos Rappen som i samband med besöket berättat om att denne var rädd, varpå han till en början inte ville medverka i utredningen, vilket Emma försökte motivera honom till att göra. Därefter så flikade Fredriks målsägarbiträde in med frågor till Rappen om varför denne inte ville medverka i förundersökning varpå han ånyo svarade att denne var rädd. Frågan föranledde irritation från vissa i försvaret då dessa undrade om varför Fredriks målsägarbiträde ställer frågor avseende Rappen då denne skall bevaka sin klients intresse, framför någon annans. Personligen så uppfattar jag Fredriks försvarare till att vara något senil då denne återkommande ställer frågor som redan avhandlats.

Vittnesförhöret med Damien Danielsson inleddes med en utrymning av dom tilltalade varefter Damien äntrade salen – han var märkbart nervös då denne lämnade vittneseden. ”Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Han blev därefter upplyst om vittnesedens betydelse varpå han sedan fick frågor om körningen av trion. Damien vitsordade om att trion innehade en spritflaska, vilket man får anses vara besvärande – inte minst för Marina som hela tiden hävdat om att hon endast drack en öl. Åklagaren frågade också om jag och Damien talats vid om målet – och om jag påverkat honom till att vittna till Fredriks fördel, vilket han förnekade. Därefter så frågade Ida Kivinens försvarare om hur han och Ullrika Danielsson känner Fredrik – exempelvis om Damien har vetskap om dessa haft något förhållande, vilket han säger sig inte känna till. När turen kom till Pernillas försvarare så hade denne inga frågor varpå Marinas försvarare gick in i detaljer som för Damien blevo väldigt pressande.

Sammantaget så tyckte jag att Damien skötte sig bra i den ansträngda situationen som ett vittnesförhör utgör. Efter förhören så lämnade försvararna rättssalen för att förenas med sina klienter med avsikten till att höra sig för om dessa hade några kompletterande frågor som skulle ställas till Damien som då valde att avvakta utanför salen. Efter en stunds väntan så kunde det konstateras om att inga tilläggande frågor finnes varpå dom tilltalade fördes in i rättssalen där dom sedermera bojades av.

Åklagarens vittnesförhör med polisassistenten Anna Silfverlin handlade om dennes iakttagelser samt dom kontakter som hon haft med den misstänkte Marina Eringstad den aktuella dagen. Hon ombeds att klargöra dom omständigheterna som låg till grund för gripandet. Förhöret skedde via en videolänk som tidvis voro allt annat än stabilt. Anna Silfverlin berättar att hon såg en bil som stod parkerad i anslutning till Marinas bostad varpå hon la märke till fotspår på varsin sida om bilen, vilket ledde in till huset där Marinas bostad äro belägen. Anna berättar också att det var hon som utifrån dom rådande omständigheterna beslutade om att gripa Marina. Hennes misstankar om att vederbörande kunde vara inblandad i gärningen bestyrktes då hon mitt i natten upptäckte en igångsatt tvättmaskin, vars innehåll hänvisas till FUPen på sidan 134. Därefter så hade Fredriks målsägarbiträde några kompletterande frågor beträffande kläderna, vilket enligt mitt förmenande saknade värde.

Sist ut var Fredriks granne, och tillika min hyresgäst, Alejdy Dahlberg som skulle vittna beträffande vad denne hört eller sett. Alejdy hade ju inte sett något mer än dom anländande utryckningsfordonen. Hon hade dock hört en massa skrik från kvinnor samt från Fredrik som ropat på hjälp. Efter åklagarförhören så ställde Fredriks målsägarbiträde några frågor där han hänvisade till sidan 367 andra stycket i FUPen, vilket var så oviktigt att jag ej noterade. Därefter så var det Ida Kivinens advokat som undrade om Alejdy hade sett blåljus, vilket hon redan besvarat – därav så voro den frågan överflödig. Pernillas försvarare hade vett nog att inte ställa några frågor medan Marina Eringstads stolle till försvarare frågade när dom ringde mig, samt vad vi pratade om då jag kom ner. Idiotförsvararen har väl inte förstånd nog till att begripa vad ett samtal kan handla om strax efter att en granne blivit knivhuggen.

Efter att åklagaren haft en kompletterande fråga till Fredrik avseende hans polisanmälan samt ett tilläggande sakframställan så blev det ett längre lunchuppehåll som sträckte sig från klockan 12:00 – 13:15, varpå förhandlingen återupptogs med att Fredriks målsägarbiträde inkom med bevisning som styrker sin klients sjukhuskostnader. Jag noterade därefter att Marina Eringstads advokat Gina Samaan åter äntrade salen klockan 13:50, varpå denne nu förde Marinas talan.

I samband med slutanförande så brukar man gå igenom dom tilltalades personalia varpå det framgick att Ida Kivinen förekommer i belastningsregistret med grovt rattfylleri vilket hon erhöll två månaders fängelse tillsammans med en villkorlig dom. Ida jobbar som undersköterska och är fullt frisk. Enligt dom uppgifter som framkommer i personalian så har hon inga alkoholproblem, vilket för mig är en sanning med modifikation. Med tanke på att ordförande ställde frågor kring det sistnämnda så föresätter jag om att denne inte heller voro helt övertygad om den slutsatsen.

Pernilla Thörnvall förekom med ett rattfylleri 2019, varefter det också kunde konstateras att denne har en missbruksproblematik varpå hon inte äro lämplig för vare sig samhällstjänst eller kontraktsvård.

Finalernas final beträffande personalian är min ärkefiende och tillika svinet Marina Eringstad som inte helt oväntat är en förhärdad brottsling då hon förekommer flitigt med sina 26 avsnitt i belastningsregistret. Marina vänder sig mot domaren och säger att hon varit sjukskriven på grund av mig och att hon tidigare drivit en egen firma vilket hon inte kunnat göra efter det att jag ”trakasserat” henne och dennes barn. Marina meddelar rätten om att hon ställer sig villig till att utföra samhällstjänst samt att hon tar det antidepressiva läkemedlet Sertralin, vilket hon även fortsätter med på häktet. Marina säger vidare att barnen är hennes allt – ”jag gör allt för mina barn” tillägger hon – vilket för mig framstås som patetiskt. Jag tycker att samtliga i denna trio som hävdar att dom sätter sina barn i främsta rummet samtidigt som dom super, knarkar och lever rövare bör komma till insikt om att dessa främst månar om sitt missbruk framför sin avkomma.

Klockan 14:45 så var det en kvarts paus innan slutanföranden varefter åklagaren var först ut med att plädera – vilket enligt min uppfattning voro allt annat än imponerande. För att få en fingervisning om vad rätten anser beträffande skuldfrågan så brukar jag räkna noteringar. Det vill säga hur många gånger rätten noterar då åklagaren pläderar respektive antalet noteringar vid försvararnas anföranden. Trots att åklagarens föredrag voro sövande så fick denne ihop hela 162 noteringar, vilket icke äro till en fördel för dom tilltalade. Åklagaren yrkade på 4 – 6 år för Marina Eringstad varpå hennes kumpaner skulle ligga något lägre i straffskalan.

Därefter så var det Pernillas försvarares som stod i tur för sitt anförande vilket inte voro så anmärkningsvärt då denne endast lyckades skrapa ihop 31 noteringar. Försvararen yrkade därtill på ett frifotsyrkande.

Ida Kivinens försvarare var för mig lika sövande som åklagaren varpå denne, trots den usla pläderingen landade på 69 noteringar. Försvararen yrkade även i detta fall på ett frifotsyrkande.

Den som tveklöst hade den bästa pläderingen var faktiskt Marinas försvarare Gina Samaan som inledde med att koppla upp datorn för att via denne förevisa sina slutsatser på den vita duken. Bland annat så förevisade hon min hemsida där jag skrivit spaltmeter om dennes klient, samt inlägg och kommentarer från Facebook, vilket fick pläderingen till att bliva väldigt underhållande. Gina Samaan menar vidare att trots att jag ej äro part så svävar som en ande över målet, vilket åklagaren tidigare instämt in i. Samaan var den enda försvarare som hänvisade till tidigare rättsfall vilket spelade föga någon roll då denne trots sitt proffsiga framträdande endast kom upp i 33 noteringar. Hur som helst så blev i vart fall jag mäkta imponerad över hennes anförande. Inte helt oväntat så hade även Samaan ett frifotsyrkande.

Man kan bara konstatera att försvarssidan inte överskred åklagarens mängd på anteckningar då dessa endast kom upp i 133 jämfört med åklagarens 162 noteringar, vilket för mig ger en klar fingervisning om att samtliga kommer att dömas i någon form. Efter försvararnas pläderingar så ombads samtliga att lämna salen, varpå överläggningar avseende häktningsfrågan skulle äga rum. Jag sa redan vid lunchtid till Fredriks målsägarbiträde om mina spörsmål beträffande oddsen för vem som skulle försättas på fri fot, varpå jag hävdade om att Pernilla med all sannolikhet skulle släppas, varefter det förelåg 50 procents chans till att Ida Kivinen skulle gå samma öde till mötes.

Efter en kort paus så återupptogs målet – varpå samtliga stegade in i rättssalen med spänd förväntan. Laget för Ida, Pernilla och Marina suktade för ett frisläppande medan laget som värnade om brottsoffren önska fortsatt fångenskap. Rättens beslut blevo att Pernilla skulle försättas på fri fot medan Ida och Marina skulle kvarstanna i häktet, vilket för dem icke bådar gott.

Dom i målet avkunnas den 17 juni klockan 11:00, vilket jag givetvis kommer att bevaka.

 

Avskedet 
Anonym211035
Tack ♥️
Anonym212151
26 tidigare brottsmål, wow vilken människa med liten hjärna dom hela tiden spelar offer.. Vad handlade dessa 26 punkter om?
Anonym213078
Hur länge kommer de att sitta inne?
Totalt antal användare: 0
Anpassa