LebbTrions första förhandlingsdag

LebbTrions första förhandlingsdag

Gänglederskan Marina Eringstad har uppgraderat sin garderob med handklovar

Tisdagen den 4 juni så fördes LebbTrion in i till rättssalen iförda i både handfängsel och midjebälte, och jag kan villigt erkänna om att man njöt av att se Marina bojad. Ida Kivinen var klädd i kriminalvårdens gröna dress medan Pernilla Thörnvall bar en svart tröja med trycket ”Just Do Nothing”. Trions fanbärare Marina Eringstad bar en grå luvtröja och zebrabyxor. Både Ida och Pernilla var tystlåtna och tillbakadragna – det märktes tydligt att dom var rejält medtagna och ångerfulla över den rådande situationen. Därav så kunde man faktiskt känna lite medlidande för denna duo. Marina Eringstad var sig dock lik med sitt bristande förstånd – dryg och kaxig. Hon skulle behöva några månaders rekiation i cisternen på en bajamaja som givetvis skulle vara placerad på Malmtorget i Kopparberg – där hör hon, enligt mitt förmenande hemma.

Jag har varit på många rättegångar men denna tar faktiskt priset då det gäller okvalificerade aktörer. Domaren hade attityd medan nämndemännen var trötta och slöa – och inte blev det bättre av att åklagaren var dåligt påläst. Dom åtalades försvarare agerade med inkompetens. Att låta dessa föra sin talan äro som att luta sig mot ett duschdraperi. Skall man nämna någon som innehade en viss form av akademiska kunskaper så var det väl Rappens målsägarbiträde, Emil Olors medans Fredriks voro märkt av tidens tand.

Dom som närvarade på åhörarbänken var Lill Johan som sedan barnsben varit olyckligt kär i Pernilla. Lill Johan var förövrigt den som förbarma sig över Pernilla genom att husera denne då hon voro eftersökt av polis. Närvarande var också Pernillas bror Christian, samt Idas syster och bror varpå dessa hade med sig sina respektive. Rappen hade med sig sitt ex Jennifer medan Fredrik valde sin bundsförvant Sandra som stöd. Inte helt otippat så närvarade Marina Eringstads exfru, Zusette Carlsson – denne försitter ju inte ett tillfälle till att frotera sig med Marina.

Förhandlingen började med att rättens domare presenterade domstolen varpå hon sedan gick igenom dom åtalades närvaro. Därefter så började åklagaren i sedvanlig ordning med sin sakframställan där han angav åtalspunkt 1.2, försök till mordbrand hemma hos Rappen samt åtalspunkt 1.1, grov misshandel på den samme. Fredrik omfattades av åtalspunkt 2, grov misshandel. Åklagaren yrkar också på att vissa beslag skulle bestå till dess domen vinner laga kraft.

När det gäller skadestånden så skall det enligt målsägarebiträderna för Rappens del uppgå till 110.000 kronor varav Fredrik yrkade på 180.590 kronor vars precisa siffra grundar sig i sjukhuskostnader och kläder.

Ida Kivinen bestrider samtliga åtalspunkter medan Pernilla bestrider två av tre punkter, vilket hon motiverar med att hon inte minns. Marina Eringstad förnekar samtliga åtalspunkter, men hon vidgår att hon brukat sin nödvärnsrätt då hon bet av en större del av Fredriks kind.

Under åklagarens sakframställan så strula det med tekniken. Åklagaren lyckades inte föra över materialet på den vita duken varpå vaktmästare påkallades. Efter fem minuters paus och lite mickel där en omstart av dator krävdes så kom tekniken igång varpå åklagaren kunde fortsätta med att förevisa sin promemoria. En intressant detalj beträffande presentationen var den omständigheten att Marina Eringstad omnämner mig som en alternativ gärningsman då denne ringer till larmcentralen.

När det gäller bevisningen av den kniv som påträffades den 7:e april vid en buske på Rostvändaregatan i Kopparberg så kan denne inte upptas då DNA säkringen hos NFC beräknas ta flera månader varpå åklagaren väljer att den delen i bevisningen får utebli. När åklagaren redogör den omständigheten då Marina hämtas av sin exfru Zusett Carlsson så vänder sig Marina mot Suzette och viskar ”I love you” varpå rättens ordförande härsknar till, med följden av att kärleksparet får en reprimand. Rätten blir dock väldigt intresserade av bilderna som förevisas beträffande branden hemma hos Rappen.

Ida Kivinen hade filmat med sin mobilkamera då hon tillsammans med sina kumpaner färdades på flaket i en epa – ett klipp som spelades upp ett flertal gånger under förhandlingen, varefter det framkommer att Pernilla ordagrant säger ”att vi får åka hem och fundera, för han är inte som alla andra”. Hon syftar då givetvis på Fredrik. När detta klipp spelades upp så håller sig Marina för ansiktet och börjar skratta för sig själv. Hon verkar således inte ha lidit någon större skada av fångenskapen.

Därefter så visas bilder från Fredriks bostad och bilder där skadorna på denne framkommer. Anledningen till att LebbTrion inte åtalas för mordförsök grundar sig SD läkarens sakutlåtande vilket Fredriks ombud önska ändra på. Grunden för sin inställning hänvisades till utredningsmaterialet. Åklagaren tog även upp omständigheten om att trion utger sig som gifta på Facebook.

Då åklagaren voro klar så var det försvarsadvokaternas tur till att avlägga sina klienters inställning. Först i tur var Ida Kivinens advokat, Hilda Bokvist som redogjorde för att dennes klient inte känner någon av målsägarna varpå det inte föreligger någon konflikt dom emellan. Hon menar vidare att bilden som åklagaren förevisade där man kan skönja skuggor av trion som bär på en vinbox talar för att ingen flaska använts då Rappen angreps. Hon hänvisar också till de utredningsmaterial där det framkommer att Rappen skulle ha upptäckt branden, först dagen efter besöket samt den luddiga brandrapport som återfinns i FUPen. Hon menar vidare att Ida Kivinens inställning är den att hon inte brukat våld mot någon av målsägandena samt att hennes klient även ringt efter ambulans. En annan omständighet som skulle tala för Ida Kivinens fördel är de facto att Fredrik till polisen framställde händelsen som luddig.

Näst i tur var Pernillas Advokat, Johan Johansen med att meddela sin klients inställning. Han menar att Pernilla inte mins dom två första åtalspunkterna. Han menar vidare att meddelandet där Pernilla skrivit att ”vi måste fucka upp honom” skrivits av Marina. Pernilla och Ida lägger således en del av handlingarna i marinas knä.

Sist ut var Marinas advokat, Gina Samaan som redogjorde för att hennes klients skor beslagtagits medan hon visade en bild på snö utanför Rappens hus. Hon menar också att det inte föreligger någon konflikt mellan Marina och målsäganden – utan bara ett agg. Rappen skulle således falskeligen anklaga Marina vilket hon hänvisar till en chattkonversation dem emellan. Som om inte detta vore nog så visar Marinas advokat bilder där jag publicerat innehåll på dom sociala medierna. Hon förevisade även bilder som visar dom affischer som jag låtit pryda Kopparbergs bästa skyltfönster med. Marinas försvarare önskar således att framhäva mig som en alternativ gärningsman. Hon menar vidare att det är mitt skivande på dom sociala medierna som föranleder att Marina sitter häktad. Advokaten hävdar också att Marina har uppkomna skador som framkallats av Fredrik där hon exempelvis fått slag i huvudet, vilket hon önska dokumentera. Marina har även fått en hårmistell under tumulten med Fredrik – en omständighet hon ser allvarligt på.

Klockan 12:45 då samtliga ätit lunch så var det dags för målsägandeförhör där Rappen var först ut med att lämna en redogörelse över det inträffade. Domaren och två nämndemän noterade flitigt då Rappen nämnde att han mår dåligt och inte önska vara hemma. Enligt egen utsago så var han hemma i endast tre dagar efter händelse för att sedan åka till Småland i två veckor. Idas försvarare Hilda Bokvist gick hårt åt mot Rappen beträffande branden. Hon undrar hur stor brandomfattningen var. Själv så kan jag inte förstå den frågeställningen – bara de facto att trion tänt på bör ju räcka för några års inkapacitering. Pernillas advokat Johan Johansen går väldigt hårt åt om hur Rappen blivit slagen – och med vad.

Sist ut var Marinas advokat Gina Samaan som på ett arrogant vis trycker på meddelandena som skickats mellan Rappen och Marina. Hon menar att om Rappen nu skulle vara orolig för Marinas barns väl och ve så borde denne kontaktat socialtjänsten istället för att skriva en massa meddelanden. Därefter så hade Ida Kivinens försvarare en kompletterande fråga som handlade om när Rappen fick vetskap om incidenten med Fredrik, vilket ledde till kompletterande frågor från åklagaren som undrade vart i huset slagen hade utdelats. Avslutningsvis så hade rättens ordförande frågor om längden på misshandeln samt träffytan för vinboxen.

Marinas advokat uttalade sin irritation över att Fredriks målsägarbiträde tidvis ställde frågor som rör Rappen varpå hon menar att dessa intressen bör tillgodoses av dennes advokat, vilket instämdes av ordförande. Därefter så var det dags för åklagarens målsägarförhör med Fredrik som på ett väldigt detaljerat vis redogjorde för händelseförloppet samtidigt som han refererar till de Marina yppat om att det är mina inlägg och kommentarer som givit upphov till angreppet, varpå jag skulle stå näst i tur. Fredrik berättar vidare att Marina ger denne en kraftig dansk skalle varefter hon tränger sig in och drabbar samman med honom, vilket avslutas med att hon håller en kniv mot hans öga. Syftet var att fysiskt markera samtidigt som hon säger att hon känner såväl folk som poliser varpå han inte skall gola. Fredrik berättar om Idas Roll där hon medverkat i misshandeln samt att hon kvarstannade på Kristineplan med avsikten om att säkerställa Fredriks mållöshet till polis.

Sedan så bereds dom tilltalades försvarare till att korsförhöra Fredrik varpå Ida Kivinens advokat Hilda Bokvist voro först ut med att fråga om min och Fredriks relation. Hon frågar även om vilket alkoholintag Fredrik innehade den aktuella kvällen, samt att han ombads förklara om de rykte som florerar beträffande dennes blandmissbruk. Fredrik tillstår att han självmedicinerar för sin höftskada men att det inte ligger på så pass höga nivåer att detta skall anses som missbruk. Pernillas advokat Johan Johansen tillfrågar Fredrik om varför inte denne nämnt om Pernillas inblandning förrän i det fjärde förhöret, vilket Fredrik inte kunde svara på.

Därefter så frågar Marinas Advokat Gina Samaan Fredrik om vilken tid Damien kom hem till honom? Hon undrar vidare vilken relation Fredrik har till Damiens mamma Ullrika Danielsson varpå Fredrik redogör för att dom haft en relation för drygt 30 år sedan. Advokaten frågar även om kniven – hon undrar om Fredrik såg att Marina hållit i en kniv? Hon refererar till Fredriks andra förhör på sidan 350 andra stycket i FUPen. Frågeställningen avhandlar om Fredrik hållit i kniven, varpå han i förhör svarat att han värjt sig. Advokaten refererar även till samma sida fast femte stycket där tumulten beskrivs. En annan omständighet som Marinas försvarare ville lyfta fram är de facto om att Fredrik i förhör omnämnt att denne varit med att ombesörja en vräkning av hennes klient vilket återfinns i FUPen på sidan 351. Försvararen menar att om Fredrik bistått mig med vräkning så finns där en jävsituation där Fredrik skulle kunna fara med osanningar för att på så vis tillmötesgå mina önskemål om att få Marina inlåst på obestämd tid – alternativt på väldigt lång tid.

För att försöka sänka trovärdigheten hos Fredrik – alternativt så tvivel i dennes utsago så ställde Marinas försvarare frågor som handlar om när jag och Fredrik pratades vid – som exempelvis om det var i direkt anslutning från händelsen eller då han kom hem från sjukhuset. Hon hade också ett stort intresse om vårt samtalsinnehåll samt om fler kontakter som kunnat tagits med andra varpå Fredrik vitsordade om att denne enbart pratat med grannarna Alejdy Dahlberg och Jarmila Edin.

Efter förhöret med Fredrik så inkom åklagaren med några kompletteringsyrkanden som exempelvis medhjälp till grov misshandel. Detta gjordes för att säkerställa att dom åtalande i vart skall dömas på några punkter – om än på den lägre misstankegraden. Åklagaren ansåg att det är bättre att få ett minimalt utfall än ingen dom alls.

Klockan 15:10 så fliker åklagaren in med några frågor till Pernilla varpå hon får frågan om hennes relationer med dom medåtalade varefter hon svarar att hon är vän med Ida Kivinen samt att hon känt Marina i några månader. Pernilla får därefter frågan om varför dom inblandade bär samma efternamn, varpå hon svarar att det endast beror på att ”dom vill jävlas med omgivningen”. Under förhöret så fick Zusette Carlsson tillsägelse från ordförande om att inte integrera med den tilltalade Marina Eringstad. Dom satt nämligen och mimade till varandra om att dessa ”love” varandra. Därefter så fortskrider förhöret med Pernilla varpå hon säger sig inte minnas något från kvällen vilket beror på att hon är påverkad av såväl alkohol som tabletter. Pernilla minns dock att hon knackar på Fredriks dörr, men inte mer än så. Vidare så får hon frågor om filmsnutten som återfinns i Ida Kivinens mobil där Pernilla omnämner om Fredrik, vilket hon tillstår att hon är delaktig i. Pernilla får också frågan om varför hon skrivit i en chattkonversation om att ”han har nog inte gett upp än men att det hade varit roligt att fucka upp honom, men att dom får ta det en annan gång”, vilket hon inte kunde redogöra för.

Det som följer sedan är att åklagaren ånyo har kompletterande frågor till Pernilla angående Rappens bilder, vilket hon besvarar som om att det skulle ha varit jag som lagt upp bilderna och skrivit kommentarerna. Det uppstår sedan en diskussion mellan åklagaren och ordförande om turordningen i dom kommande förhören där någon av parterna ville höra Ida Kivinen framför Pernilla Thönvall, vilket slutar med att åklagaren börjar höra Ida Kivinen.

Därefter så kommer den stund som vi alla väntade på – nämligen åklagarens detaljerade förhör med dom tilltalade. När det gäller dessa förhör så är det alltid åklagaren som börjar varpå denne brukar välja en rangordning utifrån dom tilltalades inblandning varefter åklagaren nogsamt väljer turordningen. Anledningen till detta förfarande är att man vill snärja in huvudmannen med uppgifter som kommer fram från dom medåtalade. Först ut att höras var Ida Kivinen som satt vänd mot sin försvarare. Hon hade således ingen ögonkontakt med vare sig rätten, åhörare eller målsägarebiträderna, vilket var ett förfarande som även Pernilla intog. Ida Kivinen fick frågan om hon ville prata fritt, vilket hon inte ville. Därav så svarade hon lågmält på åklagarens frågor – det var svårt att höra vad hon sa samtidigt som hon svarade diffust och osammanhängande. På åklagarens frågor om dennes relation till Pernilla så vidgår hon att det finns en långvarig relation medan hon inte säger sig vara nära vän med Marina som hon endast känt i några månader.

I utredningen så återfinns en bild som tagits med Ida Kivinens mobil klockan 21:14 den aktuella dagen då gärningarna begicks vars bild illustrerar tre skuggor som bär på en vindunk. På åklagarens frågor om vem som bär på dunken så svarar hon att det är Pernilla. Hon tillstår också att hon försöker att få ut Marina ut Rappens hus då dessa bråkar. Utöver detta så säger hon sig inte ha några minnesbilder från den aktuella kvällen hemma hos Rappen. När det gäller flyktvägen så har hon väldigt svårt att svara på åklagarens frågor om hur dom tog sig ifrån Rappen.

Därefter så tillfrågas hon om vad som hände hemma hos Fredrik varpå hon säger att det är Pernilla som först knackar på varefter Marina går in. Ida förklarar vidare att Marina och Fredrik bråkar – dom skriker på varandra. Hon tillstår att hon sedan går in i bostaden, men hon har väldigt svårt att svara om händelseförloppet då hon väl är inne. Ida sitter tyst långa stunder då förhöret avhandlar denna del av kvällen. Hon vitsordar dock att Fredrik knivhuggits samt därtill blivit biten i kinden, vilket skett genom att Marina legat över Fredrik. En annan nog så viktig vittnesuppgift är den att Fredrik inte använt något våld mot någon av förövarna. Efter händelsen så säger Ida att hon gått hem till Pernilla, varefter händelsen inte diskuterats. På åklagarens frågor om vad dom drack så säger Ida att det dracks sprit ur en flaska som Marina hade med sig. I övrigt så ville hon inte svara på fler frågor.

Efter förhöret så var det dags att svara på målsägarbiträdenas frågor varefter Rappens advokat voro först ut med att fråga om hur branden startades, vilket hon inte ville svara på. Fredriks advokat ville veta hur dennes klient hamnade på golvet vars omständighet hon hänvisade till Marina.

Som brukligt i brottsmål så avlutas förhören med att den tilltalades försvarar ställer frågor till dennes klient varpå advokaten Hilda Bokvist frågade om Ida hade vetskap om Rappen och den tilltalade Marina Eringstads konflikt, vilket hon med all tydlighet inte kunde svara på. Ida medger dock även i detta förhör att hon försökt få ut Marina ur Rappens bostad. Hon tillfrågas också om hon sett eller känt någon brandrök vilket hon inte hade gjort. När det gäller Fredrik så förnekar hon att hon suttit på honom och hon säger sig inte heller ha sett någon kniv då dom anlände till Fredrik.

Ida Kivinen får sedan några kompletteringsfrågor från åklagaren där han ånyo undrade om Ida sett någon kniv samt om hon sett någon Jesper Ersson hemma hos Rappen, vilket hon inte hade gjort. Därefter så frågar åklagaren Rappen om denne har en uppfattning om hur förövarna lämnat huset samt vart dennes entrédörr är belägen, vilket har en stor betydelse då tiden för flykten skall redovisas och förklaras för rätten.

Åklagarens förhör med den tilltalade Pernilla Thörnvall var helt lönlöst – hon säger sig inte minnas något, vilket hon refererade till alkohol och piller. Man kan väll bara stämma in i föregående talare – har man tryckt i sig en pillerburk och svept ett helrör Ouzo så lär man väl inte ha vare sig minne eller förstånd i behåll.

Finalen på dagen var den stund då Marina Eringstad skulle förhöras – som jag har väntat på denna stund. Enligt mitt förmenande så kan det vara lite underhållande att lyssna på oförståndiga personer då dessa skall konfronteras med de lärda – vad skall denna korkade människa säga? Marina ombads berätta fritt, vilket var ett tillfälle hon inte försakade – och herregud tänkte jag. Skall dåren hålla föredrag?

Marina tillstår i vart fall att dom gick hem till Rappen varpå hon inte var sen med att upplysa oss om att dessa haft en relation. Rappen är kär i mig, vilket är ett mantra hon alltid drar. Enligt Marina Eringstad – så äro hon Kopparbergs Claudia Schiffer, varpå alla äro kära i henne – kvinnor som män spelar föga någon roll. Marina ger en liten underton om att dom flesta konflikter som uppstår kring henne härrör ifrån obesvarad kärlek. På frågor beträffande branden så menar hon på att det inte finns ”en chans” att någon har kunnat elda på huset – men hon ger likväl ingen närmare förklaring på sin tes mer än att hennes skor är beslagtagna – vad nu det har med saken att göra? Hon tillstår dock att Damien Danielsson kört epan samtidigt som hon förnekar att dom hade någon flaska med sig. Enligt henne så drack hon endast en öl, vilket är ett påstående som är totalt korkat – speciellt med tanke på att hennes målskamrat Ida Kivinen bara någon timme tidigare vitsordat ”att det dracks sprit ur en flaska som Marina hade med sig”.

En bit in i förhöret så börjar Marina att svara osammanhängande, men hon erkänner i vart fall att hon besökt Fredrik för att kort därefter börja prata om mig. Hon säger bland annat att jag plågat henne i över ett års tid. Marina menar vidare att jag förstört både henne och barnens liv. Sedan så återvänder hon till självaste händelsen där Marina förklarar att det var hon som blev knivskuren – oklart är om skadan skulle ha uppstått som en avvärjningsskada. Därefter så bet hon Fredrik i kinden för att komma loss ur hans grepp. Hon säger sig fått men från tumulten som exempelvis synrubbningar och dålig balans. Marina säger under förhöret att hon låg i två dagar i arresten utan att hon kunnat stå, samt att hon var i chock direkt efter händelsen, vilket föranledde att hon ringde till sin exfru Zusette Carlsson som då kom till undsättning genom att hämta henne. På frågan om hon tvättat kläder den aktuella natten så tillstår hon det, men det var för att kläderna var leriga – inte blodiga. Hon ville således inte under några som helst omständigheter undanröja bevisning.

Av någon outgrundad anledning så blev åklagaren tvungen att avsluta förhandlingen strax innan fem varpå det bestämdes att förhöret med Marina skulle fortskrida nästkommande dag. Själv så tänkte jag att Marinas utläggning påminner om en dåres försvarstal – en fortsättning följer således.

 

Återträffen 
Anonym211013
Välskrivet reportage smile
Anonym211035
Tusen tack för all info 😀
Anonym211035
Du borde ju få mittenuppslaget i Nerikes Allehanda.
Anonym206793
Hela grejen är så sjuk. Hoppas verkligen att tingsrätten vill statuera exempel av detta!
Anonym211397
Du är en tattare
Totalt antal användare: 0
Anpassa