Om bloggen - Jonehrsson.se

Om bloggen - Jonehrsson.se

Den 18 september 2018 klockan 05:38 så vaknade jag av ett klirrande metalliskt ljud utanför entrédörren vid min övernattningslägenhet i Kopparberg. Dörren forcerades våldsamt och in stormade ett antal poliser iklädda i kravallutrustning. Det skreks och kommenderades om att jag skulle visa händerna och lägga mig på golvet, men jag han dock aldrig reagera förrän två poliser brutalt slet tag i mig och tryckte ner mig med ansiktet mot golvet. Den ena polisen fumlade nervöst efter handbojorna medan han pressade ner min vänstra arm hårt. Den andra polismannen var lika fast besluten om att med all kraft pressa min högra arm mot golvet medan han tryckte bägge knäna hårt mot min rygg. Jag hörde och såg kravallutrustade poliser trava runt i min boning precis som om denne nu voro deras hemvist. Det råder inga tvivel om att det var med ett visst högmod som konstaplarna stoltserade med sin närvaro och det enda jag kom på till att fråga varo om hur vida dom ansågs sig vara i rätt bostad, varpå dom efterfrågade om mitt fullständiga namn. Efter min grundläggande presentation så rådde det dock inga tvivel om att infångandet var korrekt.

För att förstå insatsens omfattning som initialt berörde bokföringsbrott som kollegan Kari Jaakkola misstänkts ha gjort sig skyldig till så har jag låtit skildringen basera sig på polisens egna anteckningar vilket sammanställts till en tvångsmedelsbilaga som givetvis går att återfinna i sin helhet via nedanstående länk eller under fliken ”utredningar” där även mer material går att återfinna.

För att exemplifiera något ur tvångsmedelsbilagans innehåll så kan man bland annat ta del om polisens iver till att ta sig in i byggnaderna vilket föranledde en viss skadegörelse på dörrar, fönster och karmar, varpå detta faktum vittnar om en obefogad polisbrutalitet – man skall således icke göra sig skyldig till sifferslarv om man önskar ett adekvat bemötande. Man kan också läsa om fogden som ombads vänta tills dess att husrannsakan var avslutad – en grisfest som dom således icke fick deltaga i, vilket förmodligen förargade dom något enormt – en förargelse som dock förbyttes till ett glädjerus då tillträde gavs. Fogden kunde nu nyttja den makt kronan givit denne till att stjäla ens egendom samtidigt som dom skövlar hemmets prägel till den milda grad att det tar månader innan boplatsen ånyo känns hemmastadd.


Skador på entrédörr i Kopparberg efter polisär påknackning

Som sig bör så kräver insatsen en vederbörlig husrannsakan vars främsta intresse är att förnedra och skövla annans egendom – kan man därtill få med sig någon data och lagringsmedia så anses åtgärden vara fullbordad. Här nedan följer ett protokoll som upprättats av Elin Liljevalch vars roll är till att verka som platschef.

Husrannsakan Kristinevägen 4 – polisens noteringar.

INLEDANDE UPPGIFTER
Tisdagen den 18e september 2018 klockan 06.00 påbörjades reell och personell husrannsakan på̊ Kristinevägen 4 i Kopparberg. Auskultant

När husrannsakan påbörjades var Polismyndighetens Regionala Insatsstyrka, Region Bergslagen, på̊ plats med tre poliser. På plats var även poliserna Kenneth Eriksson-Åhl (platschef), Elin Liljevalch, Ulf Eriksson och Andreas Svenningsson från Ekobrottsmyndigheten.

Poliserna från den Regionala Insatsstyrkan gick först in i flerfamiljshuset och den aktuella lägenheten. När Jon Ersson var gripen anslöt poliserna från Ekobrottsmyndigheten.

Jon Ersson var anhållen i sin frånvaro och transporterades av poliserna Ulf Eriksson och Andreas Sveningsson till arresten i Örebro.

PLATSBESKRIVNING
Lägenheten låg på tredje våningen i ett flerfamiljshus. Huset var i stort renoveringsbehov och flera lägenheter var obebodda och enbart fyllda med skräp och bråte. Ytterligare en familj bodde i huset, på våning två.

Den aktuella lägenheten var i renoveringsbehov och boendedelen bestod av ett kök, ett sovrum, ett mellanrum och ett badrum. Därutöver fanns det ett obebott rum samt ett utrymme som användes som hall. (Se fotobilaga).

SYFTET MED HUSRANNSAKAN
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brott.

BESLAG
Telefoner, dator, lagringsmaterial samt räkenskapsinformation hittades på olika ställen i lägenheten. (Se beslagsprotokoll samt fotobilaga).

HUSRANNSAKAN I FORDON
Nycklar till ERE 598 anträffades på diskbänken i köket. Beslut om husrannsakan i aktuellt fordon togs av åklagare Eva Grandestedt. I fordonet anträffades räkenskapsmaterial samt en anteckningsbok. (Se beslagsprotokoll).

SKADOR
I samband med att den Regionala Insatsstyrkan gick in i fastigheten gick ett fönster vid porten samt lägenhetsdörren sönder. Fönstret täcktes med plast av Thomas Dahlin från Securitas i Ludvika. Blecket på lägenhetsdörren byttes så att dörren gick att låsa. Detta utfördes av Björn Jansson på Lås och Säkerhet i Örebro.

ÖVRIGT
En bilnyckel kastades ut från våning 2 under husrannsakan. Polis från polisens Regionala Insatsstyrka såg detta och meddelade platschefen, Kenneth Eriksson-Åhl. Bilnyckeln gick till en bil av märket Mercedes. Någon bil av det märket fanns inte i närområdet kring fastigheten. Nyckeln togs i beslag av Åklagare Eva Grandestedt. (Se beslagsprotokoll).

AVSLUT
Husrannsakan avslutades 09.42. Lägenheten låstes och nycklarna tog platschefen Kenneth Eriksson-Åhl med till Örebro för att överlämna till arresten.

/I tjänsten, krinsp Liljevalch

Polisen upprättade även en skiss över lägenhetens planlösning.

Täby Velanda

Aktionen var samordnad vilket innebar att minst sju kravalpoliser från regionala insatsstyrkan stormade hemmet i Örebro vars syfte var att inhämta sambon Theres Melin som för tiden för aktionen var 23 år och ostraffad – att hon sedan varo alena och låg och sov ansågs ej vara någon förmildrande omständighet utan polisen brukade givetvis mer aggressivitet än vad situationen krävde. Dessa ynkryggar ansåg väl henne utgöra ett hot mot deras liv och hälsa.

 

 

 

Likt en mordplats skulle gården i Täby Velanda spärras av. I avspärrningsprotokollet så kan man utläsa att avspärrningsbeslutet fattades av ekobrottsmyndigheten 2018-09-17 klockan 15:14, det vill säga dagen innan tillslaget, varav beslutsfattaren var åklagaren Eva Grandestedt som också fattade beslutet om att häva avspärrningen dagen efter, vilket skedde klockan 11:05 – då ansågs sig regimen ha lekt klart. Avspärrningen påbörjades rent fysiskt 2018-09-18 klockan 06:38 och den som höll i taktpinnen var Thomas Hörnfeldt varpå denne dirigerade Haile Palm från EBM Uppsala samt ekorevisor Ola Svärd. Inte att förglömma är den nya arbetsmetodiken där kronofogden näst intill alltid skall närvar i dom polisiära insatser och denna myndighet representerades av kronofogden Morgan Hed – en minst sagt vidrig människoskapelse. Mitt förakt mot Morgan Hed grundar sig i tidigare erfarenheter där denne på ett minst sagt motbjudande och nitiska sätt bedriver sin maktutövning. Det undkommer föga någon om denna herres stora förtjusning till att plundra och förnedra dom skuldsatta. Det är förövrigt personer som Morgan Hed som lider brist på mänskligt rättspatos som oftast drabbas av kosmiska nederlag, vilket naturligtvis glädja mig enormt. Dom högre makterna skipar således den tillvaro som dessa as förtjänar.


Vitvaror och en luftvattenvärmepump som stals av kronofogden Morgan Hed.

man märker tydligt vad som påkallar poliskonstaplarnas nobla intresse, för det är inte enbart papper och pärmar som väcker intresse då manschettbrottslighetsutredningar skall genomföras. I ett protokoll som återfinns i tvångsmedelsbilagan så kan man tydligt se vilka direktiv åklagaren Eva Grandestedt givit till sina undersåtar.

Direktiven lyder enligt följande. Husrannsakan skall genomföras dels i bostaden, dvs i byggnad på fastigheten med adress Täby Velanda 506 i Örebro samt i övriga byggnader på samma fastighet såsom gästhus, förråd och ladugårdsbyggnader för att där eftersöka telefoner, datorer, lagringsmedia, eller andra datamedia. Av intresse äro även bankdosor, nycklar till bankfack, bokföringsmaterial och räkenskaper så som anteckningar, dokument, avtal eller andra handlingar som rör bolagen som är aktuella i ärendet.

Ett husrannsakningsprotokoll upprättas också över fastigheten Täby Velanda och där kan man läsa att insatsen påbörjades 2018-09-18 kl. 06.00 i syfte att eftersöka de i sin frånvaro anhållna Jimmy Wahlqvist och Theres Melin och att säkra fastigheten för reell husrannsakan. Uppgifter fanns på morgonen om att den i sin frånvaro anhållne Jon Ersson befann sig på annan adress – därav så viste polisen mycket väl att sambon varo alena, men trots detta så fodrades inhämtandet göras av kravallutrustad polis. Man kan inte nog betona kräkens feghet. Därtill så kan man ta del av att en personell husrannsakan genomfördes av regionala insatsstyrkan Bergslagen, vilket skedde under ledning av inspektör Daniel Yazdanian.

Vidare står det att fastigheten består av 3 boningshus, ett vitt en- och halvplans med källare med tillhörande garage och förråd på ömse sidor (fastighet nr 1) som beboddes av Jon Ersson och Theres Melin, ett gult en- och en- och en halvplans obebott boningshus (fastighet nr 2) samt ett rött en-och en halvplans hus av mindre storlek (fastighet nr 3) som beboddes av Jimmy Wahlqvist. Förutom detta så fanns där en förrådslänga och en lada på fastigheten.

I fastighet nr 1 anträffades Theres Melin samt en hund och i fastighet nr 3 anträffades Jimmy Wahlqvist och hans 15-åriga son. Hunden transporterades in för tillfällig förvaring hos polisen Örebro för att senare överlämnades till anhörig och Jimmy Wahlqvist son överlämnades till sin styvfar som kom till platsen. Melin och Wahlqvist transporterades cirka kockan 07:05 till polishuset i Örebro, vilket skedde av Regional Insatsstyrka.

Samma tid så anländer kronofogden Morgan Hed med kollega i syfte att verkställa utmätning mot Jon Ersson. Morgan Hed ombeds dock avvakta till dess att husrannsakan var avslutad.

I samband med gripandet av Theres Melin och Jimmy Wahlqvist så uppstod skador på entrédörrarnas dörrfoder på fastigheterna nr 1 och 3. Inga nya skador uppstod på fastighet nr 3. Samtliga dörrar gick att stänga och låsa med nycklar som omhändertagits.

Husrannsakan påbörjades på fastigheten Täby Velanda 506 och fastighet nr 1 kl. 06.38 av It-forensiker Lars-Åke Edlund och Thomas Birath, kommissarie Thomas Hörnfeldt, inspektör Haile Palm och ekorevisor EBM Ola Svärd. Ola Svärd närvarande som sakkunnig i ärendet. Efterhand kl. 08.30 anslöt sig kommissarie Ulf Eriksson, inspektör Andreas Sveningsson och inspektör Sofia Lovén.

I fastighet nr 1, så uppfattades ett av rummen på våningsplan 1 såsom ett kontor. I övrigt bestod våningsplan 1 av hall, kök, skafferi, gästrum, vardagsrum och WC. Våningsplan 2 bestod av 3 sovrum, allrum, toalett/ dusch och s.k. kattvind. Källarvåning bestod av allrum, vinkällare, bastu, förråd, gym, tvättstuga och pannrum.

Fastighet 2 bestod av en obebodd fastighet i sämre skick. Fastigheten hade två våningar och på nedre plan anträffades ett antal pärmar och plastfickor med bolagshandlingar och på övre planet fanns två stationära datorer och en kartong med diverse handlingar.

Fastighet 3 var en mindre en-och en halvplans hus med endast 1 rum på nedre planet och ett loft på övre planet. Rummet på nedre planet utgjorde både sovrum och allrum. På loftet fanns en sovplats samt ett litet kök/pentry.

Husrannsakan avslutades kl. 11.05 och nycklar till fastigheten nr 1 och nr 3 överlämnades till kronofogden Morgan Hed med syfte till att denne skulle verkställa sin förrättning. Efter utfört tjuveri så återlämnade Morgan Hed nycklarna till inspektör Christian Djerf, vilket skedde klockan 15:00.


En del av polisstyrkan kostade på sig att posera framför kameran.

På sidan 98 i tvångsmedelsbilagan så går det att återfinna ett mail daterat den 18 september 2018 klockan 15:15 med avsändare Daniel Yazdanian vilket skickats till Thomas Hörnfeldt, vars ämne var en redogörelse beträffande tiderna för auktionen Jon Ehrsson

Mailet lyder enligt följande.

Hej Thomas!
Tack för en bra morgon.
Du efterfrågade lite tider av mig för att kunna bifoga till ditt pm.

Täby Velanda
06:00 Påbörjad inbrytning, hus 1 & 2
06:01 Jimmy gripen
06:03 Theres gripen
06:05 Hus 1 & 3 sökta och säkrade.
06:09 Garage till hus 1 sökt och säkrad.
06:13 Ladorna sökta och säkrade.

Kristinevägen
06:00 Påbörjad inbrytning.
06:01 Jon gripen
06:03 Lägenheten sökt och säkrad.

Om det är ytterligare tidpunkter som du vill ha så säg bara till.

Mvh
Daniel Yazdanian
Inspektör
Regionala insatsstyrkan Bergslagen.

Hela förfarande och mailets utformning visar på en överdrift utan dess like. Den svenska polisen har blivit så amerikaniserat. Dom har fått både makt och utrustning vilket dom ej är sena med att bruka. Dom känner således ett stort behov till att nyttja sina befogenheter till fullo – om så för ett ynka bokföringsbrott

Kari Jaakkola

Vid samma tidpunkt så gjordes det även en raid – om än i en mindre omfattning på adressen Latorp 354 i Vintrosa för att där gripa kollegan Kari Jaakkola. Man önskade även att på denna adress eftersöka telefoner, datorer, lagringsmedia eller andra datamedia som exempelvis bankdosor. Av intresse var även nycklar till bankfack samt bokföringsmaterial och räkenskaper så som anteckningar, dokument, avtal eller andra handlingar som rör bolag där näringsverksamhet bedrivits. Beslutsfattaren var även i detta fall åklagaren, Eva Grandestedt. Närvarande vid insatsen var Max Jondelius, Aysegul Magnusson, Joakim Engberg, och Sofia Lovén som förmodligen agerade springschas.

I sedvanlig ordning så upprättas det beslagsprotokoll i en uppsjö vilket uppgick till tretton sidor med detaljerad information om allt ifrån pärmar till små lappar, varpå dess placering också varo intressant. Därtill så upprättas det ett par protokoll över husrannsakan – protokoll på protokoll, vilket avslutas med ett avrapporteringsprotokoll, enligt nedan.

Husrannsakan genomfördes på adress Latorp 354, Vintrosa, 2018-09-18 kl 06.15. På plats var M Jondelius, A Magnusson samt Daniel Rådesjö. Transport av anhållne i utevaro Kari Jaakkola utfördes av J Engberg och S Lovén.

Vidare så framgår det i polisens notering att dom Innan tillslaget hade information om att Kari Jaakkola befann sig på det nedre våningsplanet i byggnaden. Det visade sig dock vara felaktigt då det var en annan familj som bodde på nedreplan, mannen i familjen identifierades som Anders Klanghammar. Det visade sig att Kari Jaakkola bodde på våningsplan nummer två. I lägenheten befann sig förutom Kari Jaakkola, dennes dotter på elva år samt en hund. Transportpatrullen transporterade Kari Jaakkola till polishuset i Örebro, varpå hans dotter och hund transporterades till mamman.

I samband med att Kari Jaakkola lämnade lägenheten tog han med sig sin plånbok. Från plånboken plockade Kari Jaakkola fram ett bankkort tillhörande Jimmy Wahlqvist. Kari Jaakkola berättade att Jimmy Wahlqvist hade tappat kortet i bilen. Bankkortet fotograferades och lämnades kvar i lägenheten, vilket skedde efter en överenskommelse med Kari Jaakkola. På fråga berättade Kari Jaakkola att han körde en Bmw som stod parkerad på gården, regnr FUN 592. Kari Jaakkola överlämnade bilnycklar samt lägenhetsnycklar som sedermera har återlämnats till denne på polisstationen där dom lämnats in bland hans tillhörigheter.

Vidare så står det att lägenheten består av fyra rum samt kök och badrum, vilket hänvisas till en skiss. På fråga uppgav Kari Jaakkola att det inte fanns något förråd till lägenheten. Husrannsakan genomfördes således i lägenheten och merparten av beslaget anträffades i kontorsrummet och i köket. Beslaget bestod av handlingar samt IT-beslag. Husrannsakan i lägenheten avslutades klockan 10:10.

Efter beslut av Kå E Grandestedt genomfördes också en husrannsakan i en personbil som enligt Kari Jaakkola disponeras av honom. Han överlämnade bilnycklar så att husrannsakan kunde genomföras i bilen. I bilen anträffades handlingar samt en läsplatta. Tvångsmedelsbilagan innehåller även en skiss över Kari Jaakkolas bostad där även delar av möblemanget är inritat. Att polisen gillar att fota råder det ingen tvekan om då fotodelen i den delen består av femton sidor.

Fortnox

2018-11-28 klockan 10:10 så genomfördes en husrannsakan i Fortnox lokaler på Bollgatan 3B i Växjö för att där eftersöka Sie-filer, grund- och huvudbok samt räkenskapshandlingar för bolagen 556409-2392, ByggNu I Örebro AB 556975-2693, S&N Konsult AB 556772-4983, VVS Bygg & Pellets i Kopparberg AB 556936-7849, OK Omsorg i Örebro AB 559053-1199, Delius i Örebro AB. Husrannsakan utfördes av Christian Djerf, Jonas Virdegård och Johan Stålgren som är IT forensiker.

Epilog

Det skall tilläggas att denna lilla historia har sitt ursprung ända tillbaks till 2016-10-06 klockan 10:30 då Christian Djerf med kollegan Ola Svärd efter ett beslut av åklagaren Eva Grandestedt dundrar in i Fortnox:s lokaler för att där eftersöka material som kan ha betydelse för utredning av brott. Misstänkt person var då Kari Jaakkola med firman RMI Projekt AB. Intresset för husrannsakan var fokuserat på grundbok och huvudbok samt behandlingshistorik på samtliga fakturor med eventuellt tillhörande underlag från januari 2015 och framåt. Vidare önskades information om vilka tjänster som bolaget använt sig av, samt eventuella avtalsunderlag för dessa tjänster med angivande av vem eller vilka som tecknat dessa för bolagets räkning samt till vem eller vilka Fortnox skickar fakturor för tjänsterna till.

Gripandet den 18 september 2018 har således föregåtts av nästan två års utredning och kostat skattebetalarna tiotals miljoner – uppskattningsvis närmare 30 miljoner kronor, vilket är en kostnad som polismyndigheten uppenbarligen anser sig vara försvarbar. Det hela började med misstankar om bokföringsbrott, vilket kollegan skulle ha gjort sig skyldig till. Den initiala brottsmisstanken är i enlighet med svensk lagstiftning berättigad till att utreda, men då utredningen mynnar ut i personförföljelser så är vikten av att gå till torgs av betydande relevans – speciellt med tanke på att polisen avsatte en hel stab till att kontakta samtliga av mina leverantörer för att uppmana dessa till att göra anmälan om bedrägeri. Att plagiera polisens egna hemsida förstärker enkommet budskapet om det polisiära resursslöseriet samtidigt som man smädar organisationen.

Jag har även dristat mig till lite ironi då man under fliken ”sök polisstation” bereds tillfälle till att ranka landets alla stationer med handgranater istället för med dom brukliga stjärnorna. Under fliken ”Utredningar” så har jag lagt ut en del av de utredningsmaterial som svällt ut till nästan trettontusen sidor. Det finns flikar som ej är i bruk men min förhoppning är att i mån om tid aktualisera funktionerna. Det finns även möjlighet till att lämna tips direkt på sidan samtidigt som man kan nå mig via dom kontaktuppgifter som återfinns under fliken ”kontakt”. Hopps därmed på en förnöjsam läsning.

Med vänliga hälsningar
Jon Ehrsson

Lämna en Recension