Anonymt angiveri – regimens nya modus  

Anonymt angiveri – regimens nya modus  

Susanna Öbrell – tyrannens fanbärare

Chile, Filippinerna, Haiti, Irak, Kambodja, Somalia, Uganda, Kina och Syd- och Nordkorea. Dessa är några av dom länder som klassas som diktaturer – länder som använder sig av härskarstyre och anonymt angiveri. Nu har socialsekreteraren och tillika proffsjuristen, Susanna Öbrell anammat detta modus varpå hon nu hissat tyrannens fana över Ljusnarsbergs kommunhus.

Den 6 juni 2024 så erhåller min partner Ann-Sofie Karlsson ett brev från Ljusnarsbergs kommun avseende besvär i biståndsärende enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen, vilket härrör från en överklagan som denne ingivit. Brevet innehar följande mening – och jag låter mig citera direkt ur brevets innehåll. ”I en skrivelse som inkom 2024-05-23 överklagar Ann-Sofie Karlsson delegationsbeslut från 2024-05-13 innebärande avslag avseende ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd för maj månad. Beslutsmotiveringen till ovanstående avslag är: Att det har framkommit till nämndens kännedom misstanke om att Ann-Sofie Karlsson är sambo samt att hon varit det under hela ansökningsperioden från 2023. Misstanken väcktes vid en anonym anmälan som inkom 2024-04-29”.

Då denne anonyme anmälare gjorde sig till känna, bara några dagar innan vederbörande gjorde sin osignerade angivelse för att varsko Ann-Sofie om sin smädelse så besitter jag kunskapen om att denne är en pedofil vid namn Kim Anderson som förargat sig över mitt offentliggörande över dennes förehavande då han tillsammans med en annan förgripit sig på en 13 årig flicka vilket för duon resulterade i kännbara fängelsestraff. Kim Andersson, som själv lyfter bidrag från Ljusnarsbergs kommunhus, har inte enbart roat sig med ärekränkning utan denne har i vredesmod slagit sönder min bil, skyltfönster och övriga rutor. Denne marodör till pedofil har nu Susanna Öbrell tagit till sitt hjärta – hans ord är således allenarådande då hon vidare skriver.

”I anmälan beskrivs att Ann-Sofie bor tillsammans med en person vid namn Jon Ehrsson samt att Jon äger fastigheten som Ann-Sofie bor I”.
Jag har i en skrivelse till Susanna Öbrell redogjort för våra boendeförhållanden där jag bor på en gård utanför Örebro, varpå jag bifogat kopior på fakturor för exempelvis larmoperatören Verisure, internetleverantören Bahnhof samt fakturor avseende den fiberdragning som jag gjorts av Kumbro. Jag har även förklarat att jag har en övernattningslägenhet på Kristinevägen 2, i Kopparberg där jag även äro folkbokförd. När det gäller ägandeförhållandet på den omnämnda fastigheten så ägs den inte av mig privat, utan av aktiebolaget Konstmästaregatans Fastighets AB där jag förvisso har vissa intressen i.

Susanna Öbrell skriver vidare. ”Enligt anmälan betalar Ann-Sofie in hyra till Jon via banken, Jon ska sedan ta ut hyran i kontanter och ge tillbaka dessa till Ann-Sofie”.
För det första betalas hyran inte till mig privat, utan till fastighetbolaget. För det andra så sitter jag inte styrelsen. Jag tecknar varken bolaget eller dess tillhörande konton, vilket Susanna Öbrell lätt kunnat kontrollera om denne haft förstånd nog till att ringa Bolagsverket. För det tredje så kan man inte rent bokföringstekniskt ta ut en hyra som satts in och bokförts på ett bolagskonto. Varje transaktion kräver sitt underlag, vilket enligt lagen råmärke omöjliggör dom påstådda transaktionen.

Ann-Sofie beskylls också för att bedriva en loppis där det påstås att ”kunderna får betala kontant eller via swisch som skickas till hennes 16 åriga dotters pojkvän, detta för att socialtjänsten inte skall kunna få reda på att hon har en inkomst”.
Vid ett besök som jag och Ann-Sofie hade den 29 maj så förklarade jag att loppisen idkas av mig och Leo – det vill säga mannen som erhåller swischen. Jag förklarade vidare att anledningen till att jag bedriver denna loppis, som förövrigt endast är öppen i cirka tio timmar i veckan, härrör ifrån att jag vill exponera lokalen för tilltänkta hyresgäster samtidigt som jag passar på att omsätta lagrade inventarier från tidigare hyresgäster, vilket jag tydligt klargjorde vid mötet. Jag förklarade också för Susanna Öbrell att lokalhyran för den aktuella lokalen ligger på en månatlig hyra om 13.500 kronor. Det innebär att man med en tredjedels marginal skulle behöva kursa för ett värde om 22.410 kronor för att enbart bestrida hyreskostnaden. Skulle Ann-Sofie ha någon form av en ekonomisk vinning – exempelvis 2.500 kronor i veckan så erfordras en omsättning om 32.410 kronor i månaden, varpå detta faktum då skulle motsvara en försäljning på 800 kronor i timmen – och då har inte varuinköp beaktat.

Därjämte så påvisar Susanna Öbrell i sin skrivelse om att denne 2024-05-06 skickat ett sms med förfrågan om hur Ann-Sofie betalar sin hyra då hon tidigare uppgett att hon saknar BankID. Enligt Susanna Örell så besvaras inte meddelandet, vilket är en regelrätt lögn. Meddelandet besvarades nämligen den 8 maj klockan 17:27 – vilket besvarades på följande vis. ”Hej Susanna! Jag hade missat att du ringt och ditt meddelande. Angående hyran så har jag tagit ut pengar så grann tanterna kan sätta in på sitt konto för att betala hyran”. Ann-Sofie meddelade också om att denne har en inbokad tid hos polisen för passbeställning den 15:e maj varpå hennes far då skulle vara behjälplig med legitimeringen. Det mest anmärkningsvärda torde väl vara Susanna Öbrells tvetydighet då denne kommer med sin frågeställning om hur Ann-Sofie betalar hyran samtidigt som hon inledningsvis påstår att Ann-Sofie betalar in hyra som sedan av mig tas ut. Uppgifter som hon anser sig vara bestyrkt via dennes förtrogna men anonyme pedofilvittne.

Galenskapen fortskrider med oförminskad styrka då Susanna Öbrell skriver följande, vilket hon hänvisar till vårt gemensamma besök som vi hade på kommunens socialkontor. ”Ann-Sofie uppger att hon inte kan betala sina fakturor då hon saknar bankdosa och inte får någon tid med banken”
påståendet är en lögn – hon har aldrig yppat något så dylikt. Hon har sagt att det är lite krångligare att betala då dosan nyligen gått sönder, samtidigt som hon förevisade den trasiga dosan. Ann-Sofie hänvisade också till de sms som hon tillsänt Susanna Öbrell den 8:e maj. Jag flikade in med en uppmaning om att ringa till kontoret och prata med Maggan som handhar samtliga hyresbetalningar varpå denne då kunde tillsända socialkontoret underlag på att hyran erlagts och kvarstannat på kontot. Något sådant intresse fans givetvis inte. Susanna Öbrell var endast intresserad av att nyttja sin makt till att söndra den sökandes tillvaro. Ännu en gång så agerar hon dubbeltydigt då hon frångår de facto om att hon inledningsvis hävdar att hyran betalts in för att sedan tas ut från kontot.

I sin promemoria så skriver Susanna Öbrell om att hon vid mötet föreslagit ”flera personer som kan identifiera henne, till exempel papporna till hennes barn, hennes påstådda sambo som hon har haft förhållande med sedan april 2023. Ann-Sofie uppger att hon har googlat på vilka som kan identifiera henne och fått veta att man måste vara folkbokförd på samma adress. Jon Ehrsson är folkbokförd på samma adress. Ann-Sofie uppger att hon har bankkort och tar ut pengar på bankomat och betalar kontant”.
Man kan bara konstatera att Susanna Öbrell är behäftad med någon form av kromosomfel. Hur kan denna stolle lägga ner så mycket engagemang om sin klients identifieringsproblematik? Ann-Sofie söker bidrag för sitt uppehälle där det åligger henne att betala hyra för den lägenhet hon förhyr. Det måste väl stå dom sökande fritt till att inneha valmöjligheten om att erlägga sin hyra kontant till hyresvärden, alternativt ge likvida medel till någon utomstående som därefter girera beloppet till de anvisade bankgirot som är upptaget på hyresavin. Susanna Öbrell har försatt Ann-Sofie i ett moment 22 beträffande hyresinbetalningar. Betalar hon dom kontant så är det inte tillförlitligt och låter hon någon annan girera dom till fastighetsbolaget så återfår hon dessa via mig.

När det gäller den faktiska omständigheten om mitt boende i Örebro så avvisar Susanna Öbrell min skrivelse. Hon skriver ”Med överklagan lämnas fakturor på larm och bredbandsuppkoppling som enligt Ann-Sofie Karlsson och Jon Ehrsson ska bevisa att de inte är sambos. Socialsekreteraren bedömer att det inte är någon bevisning i sak”.

I min överklagan så bifogar jag kopior på handlingar enligt nedan.

Bilaga 1 – 4, visar Jon Ehrssons Larmuppkoppling från Verisure, vilket kopplades in år 2015.

Bilaga 5, Faktura från KumBro vilket visar på Jon Ehrssons fiberindragning på gåreden Täby Velanda 506, 508 & 510.

Bilaga 6 – 10 fakturor från Bahnhof till styrkande av att Jon Ehrsson under en längre tid innehar en fiberuppkoppling.

Därjämte så lämnar jag en referenslista på sex personer innehållande namn och telefonnummer vilket Susanna Öbrell ombeds ringa. Jag klargjorde också att det fanns en tingsrättsdom B 4723-18 där mina boendeförhållanden äro upptagna på flera ställen. Exempelvis på sidan tre där det står mitt namn och adress Täby Velanda 506, 705 94 Örebro. På sidan 29 så står det följande ” På Jon Erssons bostadsfastighet finns flera byggnader. På fastigheten fanns även garagebyggnader”.
Även i domen så är min övernattningslägenhet omnämnd. ”Jon Ersson hade en övernattningslägenhet i Kopparberg i ett av husen på Kristinevägen”.
På sidan 38, andra stycket skriver Örebro tingsrätt. ”Han bor på gården i Täby, Velanda. Han har bott där i stort sett hela sitt liv, det är hans föräldrahem”.

Trotts ovanstående information så skriver Susanna Öbrell ”Jon Ehrsson är folkbokförd i Kopparberg på samma adress som Ann-Sofie och förklaringen är att Jon blivit rekommenderad av sin revisor att skriva sig på adressen på grund av att hans dygnsvila är i Kopparberg”.
När det gäller folkbokföringen så stämmer det att jag står skriven på adressen Kristinevägen 2, i Kopparberg – en adress som Ann-Sofie också innehar. Jag har dock förklarat för Susanna Öbrell att fastigheten innehar nio stycken lägenheter där jag står skriven på Lgh 1001, medan Ann-Sofie innehar lägenheten 1201 – det vill säga två våningar ovanför min boning.

Susanna Öbrell skriver vidare ”Ann-Sofie uppger att hon bor på en annan adress då lägenheten på Kristinevägen är vattenskadad, dock är hon fortfarande folkbokförd på den adressen. Den lägenheten hon uppger att hon nu bor i ägs även den av Jon Ehrsson. Ann-Sofie har inte ansökt om någon hyra för den lägenheten utan endast för den som hon uppger är vattenskadad”.
Mötet som vi hade den 29:e maj där vi förklarade omständigheterna med såväl ägandet som vattenskadan var helt verkningslöst – Susanna Öbrell verkar inte inse vad som sas – vi talade således för döva öron. Jag förklarade att hela huset blivit vattenskadat varpå Ann-Sofie erhållit en ersättningslägenhet på Ställdalsvägen 5, medan jag flyttat till Konstmästaregatan 6. När det gäller folkbokförningsadressen så står det i Skatteverkets regelverk ”Den som bor någonstans under en kortare tid än ett år behöver inte ändra sig folkbokföringsadress”.
Av intresse för Susanna Öbrells påstående om ett felaktigt agerande så har jag hört mig för hos andra fastighetsbolag om vad som är brukligt för ersättningslägenheter varpå jag funnit att det inte finns något krav om adressändring vid ersättningsboende – inte ens i dom fall där hyresgästen uppbära försörjningsstöd. När det gäller ägandeförhållandena beträffande fastigheterna så har jag vid ett flertal turer nämnt för Susanna Öbrell, att Kristinevägen ägs av Konstmästaregatans Fastighets AB, medan ersättningslägenheten som ligger på Ställdalsvägen 5, ägs av MD Tandläkarpraktik AB, vilket är ett bolag som jag inte har något som helst intresse i. Sanningshalten i Susanna Öbrells påstående är således liktydigt med de pedofilvittne som hon instiftar sina postulat på. I samband med det aktuella mötet så erbjöd vi att Susanna Öbrell med kollega voro välkomna till att besöka oss i våra respektive bostäder, vilket på grundval av det långa avståndet om 1150 meter avböjdes. Jag har även erbjudit duon och dennes chef till att besöka mig i Örebro vars resa jag ställt mig villig till att bekosta, vilket ej besvarats.

Susanna Öbrell fortskrider oförtröttligt med sina icke akademiska slutsatser då hon skriver ”Ann-Sofie deltar i Jon Ehrssons loppisverksamhet och uppger att det är för den sociala biten. På frågan om varför hon inte är på någon annan loppis som är närmare om det bara är för den sociala biten så svarar hon att hon inte vet”.
Jag har tagit del av hundratals svaromål från myndighetsfolk som tror sig veta bäst – men jag kan inte dra mig till minnes om att man förevisats en skrivelse som är så obegåvat formulerad som den Susanna Öbrell upprättat. Hon saknar således begåvning till att förstå sin obegåvning. Det måste helt enkelt vara det svenska moduset om kvinnlig kvotering som ligger till grund för att hon lyckats nästla sig in i kommunhuset – samma modus som tillåter henne till att hålla i en penna för att i skrift företräda kommunen. Skulle jag hava en ledande befattning i Ljusnarsbergs kommunhus så skulle jag inte ens anförtro människan till att föra en sopkvast.

Susanna Öbrell skrev inledningsvis en lång harang beträffande loppisverksamheten om att ”kunderna får betala kontant eller via swisch som skickas till hennes 16 åriga dotters pojkvän, detta för att socialtjänsten inte skall kunna få reda på att hon har en inkomst”. Av någon outgrundad anledning så ändrar hon nu sin tidigare ståndpunkt om att det äro Ann-Sofie som är den egentliga huvudmannen till att lägga fokus på mig, vilket äger sin riktighet. När det gäller frågeställningen om varför Ann-Sofie inte infinner sig på någon annan loppis som ligger närmare så kan man bara konstatera att Susanna Öbrells geografiska förkunskaper över sin egna kommun icke överskrider den mest basala kommunkännedomen. Det föreligger nämligen inte ett längre avstånd än att runda Kristineplan för att ta sig till den omnämnda loppisen. Det skall också tilläggas att avstånd inte utgör något problem. Till skillnad från Susanna Öbrell så förmår sig Ann-Sofie till att förflytta sig 1150 meter, och därutöver. Dessutom så föreligger det väl mer naturligt att besöka den loppisen som innehas av ens partner än att besöka en loppis som drivs av pedofilvittnet Kim Andersson. Susanna Öbrells påstående om att Ann-Sofie skulle hava svarat om att hon ”inte vet” är således en osanning.

Myndigheter har börjat anamma en utredningskultur där dom eftersöker – så kallad ”fakta” på dom sociala medierna varpå detta ärende inte äro ett undantag. Susanna Öbrell skriver ”Jon Ehrsson har en blogg och den 4 april skriver han att han och hans sambo har blivit förhörda i samband med våldshändelse som de har bevittnat. Socialsekreteraren påtalar detta för paret och de svarar att det var enklare att skriva att det var sambos än att det var särbos eller flickvän eller pojkvän, vilket man inte säger när man är i deras ålder enligt paret”.
Susanna Öbrells påstående är en sanning med modifikation. Det äger sin riktighet att jag i skrift brukat ordvalet sambo, vilket har flera betydelser varpå sambo inte äro entydigt med att man innehar en gemensam ekonomi. Sambo kan också stå för lapp, lapplänning, partner eller livskamrat. Ordet är således ett (vardagligt ord) för personer som sammanlever med en annan utan att för den skull inneha en gemensam ekonomi. När man skriver texter så tar man inte i beaktning för att skrivelsen kommer till att granskas av en nitisk socialsekreterare som tror sig vara en juridisk expert till att avväga lagrummet beträffande samboförhållandes vara eller icke vara. Det är för mig märkligt att den skattefinansierade Susanna Öbrell tillåts lägga tid på att läsa bloggar och märka ord då hon istället skulle kunna lägga den tiden på sakliga utredningar.

I sista stycket yppar Susanna Öbrell i sin promemoria om att hon ”bedömer i samtalet med paret att deras berättelse inte är trovärdig. Ann-Sofie flyttade till Kopparberg i september och har enligt henne fått försörjningsstöd för september från hemkommunen Kumla. Hon ansökte om försörjningsstöd för oktober och november den 14 november. Hon gavs avslag för oktober med motiveringen att försörjningsstöd inte beviljas retroaktivt. Däremot så beviljades hyran. Någon överklagan inkom inte vilket då tydde på att hennes behov redan var tillgodosedda gällande oktober”.
Ann-Sofie vidgår att hon missat ett möte men hon tillade också att det under en period inte gick att få tag i Susanna Öbrell vilket berodde på att vederbörande endast jobbade 25 procent vilket Susanna Öbrell vid vårt möte bad om ursäkt för. Att inte överklaga har således blivit till Ann-Sofies nackdel. Enligt mitt förmenande så borde vi i Sverige införa medborgarlön så att dom utsatta slipper förnedra sig genom att kravla för sochäxor.

I slutet på vårt möte som ägde rum den 29 maj så redogjorde jag för Susanna Öbrell om mitt långvariga samarbete med kommunen där jag förhyrt lägenheter till deras utsatta kommuninvånare varpå jag varit noga med att hålla en distans mellan Ann-Sofies och mina ekonomiska förehavande. Jag tillade också att min vinning för att främja eller stödja ett bidragsbrott voro lika med noll. Ann-Sofies försörjningsstöd motsvarar lite drygt en månadshyra om 8.216 kronor, vilket bolaget kan tillgodogöra sig på en vanlig traditionell uthyrning. Det finns således ingen uppsida i Susanna Öbrells argumentation där jag först skulle tillhandahålla en lägenhet som betalas av socialen vars betalning Ann-Sofie sedan får i retur. Kontentan av hennes resonemang landar i att det i slutänden blir jag via uteblivna hyror som erlägger för Ann-Sofies boende, vars generositet man skulle kunna understödja utan att ta omvägen via socialen.

Susanna Öbrell tillfredsställs då hon snokar i kommuninvånarnas ekonomi. Jag har kontrat genom att genomsöka i hennes ekonomiska och familjära förehavande. Susanna Öbrell 580206-8568 bor på Nordvalls Väg 5 A i Smedjebacken, vilket är en bostad hon förvärva den 7:e oktober 2005. Köpeskillingen uppgick till 300.000 kronor som erlades genom ett övertagande av två stycken inteckningar på 187.000 respektive 65.000 kronor. För att täcka upp dom rastrerande 48.000 kronor så tog hon ut ett nytt pantbrev på förvärvsdagen vilket tyder på att hela köpeskillingen erlagts med lånade medel. Som om inte denna skuldsättning skulle vara tillräcklig så tog hon knappt en månad senare ånyo ut ett pantbrev på 50.000 kronor. Susanna Öbrell hade enligt senaste deklarationen en stadigvarande förvärvsinkomst på 535.400 varpå skatten om 129.710 kronor avgår. På kommunhuset har hon rumsterat 25 procent varpå man får utgå ifrån att Försäkringskassan, där hon flitigt återkommer står för dom övriga 75 procent av inkomsterna. Susanna Öbrell hade ett flertal goda ekonomiska instruktioner då vi innehade mötet den 29 maj, men jag rekommenderar dock henne till att implementera dessa anvisningar på sig själv för trots att dennes inkomst överskrider tvåhundratusen kronor över medelinkomsten för de område hon bor så tog hon den 5:e april 2022 ånyo ut ett pantbrev på 212.500 kronor. Den 29:e juli 2019 så köpte Susanna Öbrell en silverfärgad Dacia Sandero TCe av årsmodell 2016, vilket förvärvades ifrån Gösta Samuelsson Bil i Ludvika för ett cirkapris om 94.000 kronor. Susanna Öbrell har har också fått till det – i vart fall en gång med Leif Ove Sundbye, vilket 1998 resulterade i sonen Emanuel Öbrell som i skrivandes stund också äro hemmahörande i Smedjebacken.

Susanna Öbrell hyser stor kärlek till att söndra och härska varpå hon därtill dragit igång så att dennes pedofilvittnes utsago spritt sig till Försäkringskassan varpå dessa i väntan på utredning nu pausat bostadsbidraget. Hon saknar således empati för Ann-Sofies ekonomiska utsatthet där denne nu under flera månader skola inneha bostad och försörjning för såväl hennes som dennes tre barn. Kvinnor i maktposition får inte helt oväntad hybris över deras inflytande, vilket dom icke äro sena med att nyttja till att förgöra merparten av sin omgivning för att på så vis tillfredsställa sin kvinnliga högfärd. En annan parameter äro avskaffandet av tjänstemannaansvaret, vilket skedde 1974 varpå detta underlättar till att myndighetspersoner likt Susanna Öbrell beredes möjlighet till ett ansvarslöst svineri.

När Anna Lindh var utrikesminister så gav denne sitt personliga godkännande på under minuten till att låta ett amerikanskt CIA-plan hämta de bägge terrormisstänkta egypterna Ahmed Akgiza och Momammed Alzery som var asylsökande i Sverige, varpå dessa transporterades till Egypten där dom sedermera torterades. Det hela skedde under ett stort hemlighetsmakeri på Bromma flygplats, kvällen den 18:e oktober 2001. Anna Lindh fick sona sin gärning då Mijailo Mijailovic den 10:e september 2003 på varuhuset NK bragde denne om livet. Läkaren och tillika psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren som innehaft en ledande roll inom den psykiatriska nerskärningen mördades under Almedalsveckan i Visby den 6 juli 2022, där Theodor Engström som ansåg sig berörd av dom rådande nerdragningarna nu dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det kan bara fastställas om att Ing-Marie Wieselgrens besparingar nu resulterat i en fördyring av Theodor Engströms vård. Man skall väl inte önska livet ur folk men det verkar således som att Gud ser allt – så även Susanna Öbrell.

Som lite kuriosa så bifogar jag ett utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister, vilket återfinns via nedanstående länkar.

Länkar:

Lantmäteriet 1

Lantmäteriet 2

 

Susanna Öbrell 
Totalt antal användare: 0
Anpassa