Bedragerskan Isabel Havander

Bedragerskan Isabel Havander

Fotografers upphovsrätt har blivit big business

Ibland så gömmer sig bedragarna genom kvinnlig fägring. Den 13 november så fick jag nedanstående mail från Case Manager, Isabel Havander som säger sig representera Copyright Agent. Om man googlar lite på namnen så ser man att organisationen jobbar på uppdrag av TT för att snoka upp – så kallade – otillåtna publiceringar på nätet varpå man sedan kräver skribenterna på skadestånd om 2.850 kronor samtidigt som man yrkar på att publiceringen skall avlägsnas. Nu tycks ju inte jag vara den första till att hamna i klorna på detta rövargäng varpå jag till en början ignorerade följande mail.

 

Hej Jon Ehrsson,

Vi har uppmärksammat att ni förmodligen har publicerat material olovligen och därmed brutit mot lagen om upphovsrätt.

TT Nyhetsbyrån äger den berörda bilden. I bifogat dokument ser ni bilden markerad med en röd ruta. I dokumentet finns även allmän information om ärendet. Vi ber er besvara detta krav inom 14 dagar.

Då TT Nyhetsbyrån upplever ett ökat antal upphovsrättsbrott mot deras fotografers material, ser de sig tvungna att hitta överträdelserna och se till att upphovsrätten respekteras, så de också i framtiden kan leverera kvalitetsmaterial till sina kunder.

Copyright Agent samarbetar med ett antal ledande bildbyråer och fotografer för att säkra deras upphovsrätt på Internet. Här kan ni läsa mer om vårt samarbete tillsammans med TT Nyhetsbyrån: https://tt.se/upphovsratt/

Ni kan även läsa mer om Copyright Agent här: www.copyrightagent.com

Om ni har några frågor eller dokumentation är ni välkomna att svara på detta mail eller kontakta oss per telefon på +46 8 420 028 75 måndag–fredag, mellan klockan 10.00 –12.00.

Vänligen ange ert ärendenummer om ni kontaktar oss per telefon – så har vi möjlighet att hjälpa er i det specifika fallet.

Med vänliga hälsningar,
Isabel Havander

Case Manager

 

Mailet innehöll även en bilaga med påföljande rubrik

 

Användning av upphovsrättsskyddat bildmaterial. TTN-2020-10-0282.

Copyright Agent samarbetar med ett antal professionella fotografer och ledande bildbyråer för att säkra deras upphovsrätt på Internet.

I samarbete med TT Nyhetsbyrån vill vi uppmärksamma er på att bildmaterial har använts på https://jonehrsson.se/press/ utan korrekt licens enligt TT Nyhetsbyråns registreringar.

TT Nyhetsbyrån äger upphovsrätten till den berörda bilden, som är markerad med en röd ruta i det bifogade dokumentet. Dokumentet innehåller även en länk till den otillbörliga användning vi tror har ägt rum.

Ni kan läsa mer om samarbetet på TT:s hemsida www.tt.se/upphovsratt.

Vi vill med detta brev utreda om licens har erhållits för den aktuella bilden, eftersom ingen försäljning har registrerats till nämnd webbplats. Fotograf- och eller bildbyrånamn är inte angivet i anslutning till bilden, vilket försäljningsvillkoren föreskriver.

  1. Om ni har en giltig licens till bilden ber vi er återkomma med dokumentation på detta.
  2. Om ni inte har en giltig licens, ber vi er att ta bort bilden från er hemsida. Ni kommer därefter att motta ett krav på SEK 2,850 för den olovliga användningen av bilden.

Om ni har en giltig licens till bilden, ber vi er att ange korrekt fotograf- och byrånamn i anslutning till bilden, som försäljningsvillkoren föreskriver.

Vi önskar att lösa detta omgående, därför ber er att besvara detta mail inom 14 dagar. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på telefon +46 8 420 028 75 under kontorets telefontider, måndag till fredag 10 – 12. Vänligen ha ert ärendenummer nära till hands när ni ringer oss.

Med vänliga hälsningar,

Copyright Agent

 

Den 30 november så dök bedragerskan åter upp med nedanstående mail där hon nu kom med det riktade kravet. En schimpans kan räkna ut att dess indrivningsverksamhet bygger på hot om att ett brott begåtts. Jag inser att många sväljer förtreten och betalar – speciellt med tanke på dess rysligt belevade agerande – som om dom vore en advokatbyrå eller någon annan juristinstans, men dessa är inget annat än oädla springschasar som bör ignorera.

 

Hej Jon Ehrsson,

Vi har tidigare kontaktat er angående en bild som publicerats på er hemsida utan giltig licens och återkopplar nu till er.

Eftersom ni inte skickat dokumentation som bekräftar att ni har en giltig licens för publiceringen i ärendet anses detta vara en överträdelse av upphovsrättslagen. Vi har med bakgrund mot detta bifogat ett betalningskrav i detta mail med en 14 dagars betalningsfrist. Vi skickar en bekräftelse när vi mottagit betalning.

Om ni har en giltig licens för publiceringen ber vi er skicka detta till oss så ska vi se över ärendet. Återkom gärna om ni har några frågor!

Med vänliga hälsningar,
Isabel Havander

Case Manager

 

Även detta mail innehöll en bilaga med innehållande förklaringar och därtill en kravspecifikation.

 

I samarbete med TT Nyhetsbyrån vill vi uppmärksamma er på att bildmaterial har använts på https://jonehrsson.se/press/ utan giltig licens enligt TT Nyhetsbyråns registreringar.
TT Nyhetsbyrån innehar de exklusiva rättigheterna till den/de berörda bilden/bilderna och administrerar även användningsrättigheterna för densamma.

En otillåten användning av bildmaterialet strider mot 2 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och TT Nyhetsbyrån har då rätt till skälig ersättning och kompensation enligt 54 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk för den otillåtna användningen av det upphovsrättsligt skyddade bildmaterialet. Även utelämnandet av byline (dvs rättighetshavarens namn) till det publicerade bildmaterialet är ett brott mot 3 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Om ni inte kan uppvisa giltig licens för användningen av materialet måste ni dels erlägga TT Nyhetsbyråns standardlicenspris, samt erlägga en ersättning för den skada som den otillåtna användningen har medfört, till summan av SEK 2,850.
Vänligen se bifogad faktura som ska betalas inom 14 dagar från detta kravs datum.

Då ni inte har rätt att använda bildmaterialet måste ni även omedelbart upphöra med användningen och distributionen av detta material. Observera att betalningen av fakturan inte berättigar eller tillåter er att fortsätta använda bildmaterialet.

Om ni inte betalar i enlighet med kravet ovan samt avlägsnar bildmaterialet från er webbplats, kan Copyright Agent på uppdrag av TT Nyhetsbyrån överväga att vidta rättsliga åtgärder.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på ttn@copyrightagent.com, vänligen uppge ärendenummer TTN-2020-10-0282 i ämnesraden. Om ni önskar att föra en dialog i ärendet är ni välkomna att kontakta oss på +46 20 088 39 96 måndag-fredag 10 – 12, tänk på att uppge ärendenummer TTN-2020-10-0282 för att vi smidigare ska kunna hjälpa er i det specifika ärendet.

Faktura

30 november 2020

Fakturanummer: TTN-2020-10-0282.

Betalningsvillkor: 14 dagar från faktureringsdatum.


FAKTURABELOPPET INBETALAS TILL FÖLJANDE BANK:

Danske Bank Sverige Bankgironummer: 5350–6655

Konto nr. 12200163592 SWIFT/BIC: DABASESX
IBAN: SE1212000000012200163592

VÄNLIGEN ANGE FAKTURANUMMER VID INBETALNING.


Förklaring Pris / SEK


Kränkning av upphovsrätten.

  • –  Standardlicenspris:  950
  • –  Kompensation:  950
  • –  Utebliven byline: 950

Subtotal: 2850
Moms (beräknas ej – reverse charge)

Total  SEK 2,850

Vanliga frågor och svar.

Varför har jag mottagit detta brev?

Vi har dokumenterat ett upphovsrättsligt intrång genom att ej licensierat bildmaterial för närvarande används på en webbplats som ni ansvarar för. Upphovsrättsinnehavaren har inte godkänt denna användning.

Vem är Copyright Agent?

Copyright Agent samarbetar med fotografer och bildbyråer för att skydda upphovsrätten på Internet.
Idéen startades av en grupp fotografer och entreprenörer som tillsammans strävar efter att lösa ett allt större problem: den otillbörliga användningen av bildmaterial på internet som skyddas av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Jag insåg inte att bildmaterialet var upphovsrättsskyddat.

Allt bildmaterial omfattas som regel av upphovsrättslagstiftningen. All användning av bildmaterial kräver en överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren innan publicering. Det är också er plikt att utreda vilken upphovsrättslicensiering som krävs för det bildmaterial ni använder. Detta måste göras innan ni publicerar bilden för att säkerställa att publiceringen inte bryter mot eller kränker upphovsrättsinnehavarens rättigheter. En giltig licens för material som omfattas av upphovsrätten ska därför alltid erhållas innan publikationen äger rum. Om det inte finns någon korrekt och giltig licens för materialet är det ett brott mot lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Copyright Agent ställer krav vid felaktig användning på uppdrag av våra kunder.

Hur beräknar ni kravbeloppet?

Beloppet beräknas med hjälp av standardlicenspriset för bildmaterialet med ett tilläggsbelopp som utgör ersättning för den skada som den otillåtna användningen har medfört, vilket även inbegriper avsaknaden av korrekt angiven byline. Upphovsrättsinnehavaren har rätt till båda beloppen enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kan jag bara ta bort bilden och anse att ärendet är avslutat?

Nej, eftersom överträdelsen redan inträffat har fotografen rätt till ersättning och även för obehörig användning av materialet. Copyright Agent agerar å våra kunders vägnar tills fordran är betald.

Vad händer när jag har betalat?

Vi kommer att avsluta ditt ärende och du kommer även att få en bekräftelse på att inga ytterligare åtgärder krävs.

Kan jag behålla bilden på min hemsida när jag har betalat kravbeloppet?

Nej, du måste omedelbart upphöra med användningen och distributionen av det upphovsrättsskyddade bildmaterialet. Om du vill fortsätta använda bildmaterialet måste du köpa en giltig licens för detta ändamål.

Vad händer om någon annan har gjort mitt företags hemsida?

Vi är medvetna om att webbplatser ofta utvecklas och underhålls av externa leverantörer. Dock är det företaget som äger webbplatsen som ansvarar för att det publicerade materialet inte bryter mot upphovsrättslagen.
Om du är osäker på om det aktuella bildmaterialet har förvärvats korrekt, föreslår vi att du kontaktar din webbplatsutvecklare för att försäkra dig om att de erhållit den nödvändiga licensieringen. Om så är fallet ber vi dig att förse oss med dokumentation för detta.

Jag skulle vilja fortsätta att använda bilden lagligt – vad ska jag göra?

Du är välkommen att kontakta oss och vi kommer då att hänvisa dig till upphovsrättsinnehavaren så att du kan erhålla rätt licens för bildmaterialet.

 

Med vänliga hälsningar,
Copyright Agent

Working for a cleaner Internet

För att bena ut kravet så bör man väl först upplysa bedragerskan om att ovanstående bild, innehållande tre människogestalter som åsyftas i anmodandet är plagierad från nedanstående originalbild varpå man nu undrar vem som äger upphovsrätten? Hänsyftas kravet på den ursprungliga bilden här nedan, eller avser upphovsrätten till ovanstående illustration – det vill säga – till den som retuscherat in gestalterna på orginalbilden? Man kan också ställa sig frågan om den alldagliga bildens säregenhet som enligt bedragerskans förmenande anses inneha ett värde om 2.850 kronor. Den avbildar ju trots allt endast en vanlig svensk röd liten stuga med tre människogestalter. Undrar också vem som skall avses vara visualiserad samtidigt som man bör upplysa Copyright Agent om att antalet skall vara fyra istället för dom tre persongestalterna som nu pryder originalbilden. Det bör också beaktas om att orginalbilden som ligger till grund för illustrationen inte på något vis överensstämmer med verkligheten då den faktiska omständigheten rör två betydligt större röda stugor.

När det sedan gäller vår tids benägenhet till att skydda och bevara den så kallade upphovsrätten så förstår jag inte syftet, och inte heller denna panik så fort ett skapandes verk på ett icke bidande sätt kommer allmänheten till del. En fotograf tar väl bilder i syfte till att dessa skall beskådas, och en författare önskar väl få sina verk lästa. Deras snikenhet kommer enbart resultera till ett färre antal betraktelser av de material som de så gärna önska akta vilket i förlängning leder till ett svagare intresse med följden av en lägre avkastning. Man kan också ställa sig frågan till hur bedragerskan agerar när det gäller Google där bilden uppenbarligen existerar, samt Facebook där bilden fritt kan spridas – är hon lika styva i korken gentemot dessa aktörer?

När det gäller upphovsrätten så undrar jag om inte min upphovsmannarätt väger tyngre än deras immateriella rättighet på en ynka bild. Jag äger ju trots allt historien, som bygger på en verklig händelse – ett intermezzo som förövrigt är bedrägligt återgiven. Rubriken lyder – sålde fastigheter ur dödsbo – kom över miljonbelopp. Vad är det för vidskepligheter som Copyright Agents uppdragsgivare går ut med? Mig veterligen så är ingen av fastigheterna sålda. Jag kan istället anlita Copyright Agent för en omvänd debitering varpå jag åsyftar en önskan om att erhålla ett skadestånd för vilselederi.

Efter 35 dagar så ringde bedragerskan för att höra sig för om jag erhållit dom två mail hon tidigare tillsänt mig. Hon frågade vidare hur jag ställde mig till kravet varpå jag meddelade om att jag inte har för avsikt att betala vare sig på uppmaning eller via krav. Upplyste vidare om att min betalningsvilja inte kommer att förändras oavsett dom ingripanden hon önska till att vidtaga. Samtalet avslutades varpå jag kort därefter erhöll nedanstående betalningspåminnelse med en pålaga om 180 kronor.

 

BETALNINGSPÅMINNELSE.

18 december 2020

Detta är en påminnelse angående det krav ni tidigare erhållit från Copyright Agent. Ni har mottagit denna påminnelse då vi ännu inte erhållit betalning i samband med överträdelsen av upphovsrätten TTN-2020-10-0282.

Den senaste fakturan som lämnats är 2.850,00 kr. Förseningsersättning: 180 kr.

Totalt idag: 3.030,00 kr.
För att undvika ytterligare åtgärder måste hela avgiften betalas till fullo inom 14 dagar, från det datum då påminnelsen försändes, till konto enligt nedan:

Bedragerskan Isabel Havander 
Anonym46187
Hur har det gått i ärendet?
Jon Ehrsson
Det har faktiskt inte hänt något i ärendet. Jag skickade dock ett litet provocerande mail med länken till detta inlägg vilket sändes till Isabel Havander så det skall bli kul och se om man erhåller något svar. not-one-care
Anonym59060
haha skön
Anonym67278
Fått något svar ännu? Fråga bedragerskan om vem hon företräder i ditt ärende samt med vilken befogenhet och vilken behörighet hon gör detta. Får Du inte ett korrekt svar tycker jag Du skall polisanmäla bedrägeriförsöket. Bra agerat hittills!
Anonym70879
Hej!
Anonym70879
Vad har hänt med ärendet till nu?
Anonym75932
Hej. Hur går det med ärendet?
Jon Ehrsson
Med ärendet går det bra - dvs, det händer ingenting. Jag har inte ens hört något från polisen trots att jag är anmäld. not-one-care
Anonym116445
Har du hört något ännu? Jag har nämligen fått en liknande.
Anonym118307
Jag har också råkat ut för detta, fast med krav på 5100kr för 1 bild.
Anonym123974
Fick idag. Hur går man tillväga nu?
Anonym132451
Usch den Isabell Havander försökte med mig med, men lyckades föga. Då upphovsmannen (SVT) inte hade något emot att jag spridit deras material
Anonym132611
Hej, Jag har precis fått en email från dem for att betala, den här gången från Johanna, kan ni berätta för mig vad jag ska göra?
Anonym136106
Hej, Jag har precis fått en mail från dem for att betala, den här gånden från Amanda =)
Anonym145240
Någon som vet om det finns något domstolsbeslut där Copyright Agent är inblanade?
Anonym163107
U
Totalt antal användare: 0
Anpassa