Näringsförbud

Näringsförbud

Straff på straff på straffet

I Sverige så tillämpas straff på straffmentaliteten – speciellt om det gäller ekonomisk brottslighet. I dessa fall så är den önskvärda rättstillämpningen i första hand fängelse, och därtill skadestånd som i skatteärenden avser reglering av skatteskulder med tillhörande skattetillägg, som alltid påförs vid denna typ av mål. I dom fall då det rör sig om rena kreditbedrägerier mot näringsidkare så skall dessa fodringar också regleras. Därtill så kommer den slutliga bestraffningen, d.v.s. – näringsförbud, vilket kan löpa på en tid som oftast handlar om ett halvt sekel och uppåt. Man skall således inte kunna göra rätt för sig genom näringsverksamhet utan här tycker staten via kronofogdemyndighetens försorg att omfattande skulder skola regleras via ett löneslaveri, vilket i dom flesta fall är helt omöjligt. Detta förfarande möjliggör till många fogdars förtjusning till ett mångårigt trakasserande, vilket är ett modus som förvärras då det är samma myndighet som vakar för kontrollen av näringsförbudet. Som ett litet Svenskt strafftillägg så nekas den dömde all form av skuldsanering, för det föreligger nämligen ett regelverk som går ut på att icke beredas möjlighet till skuldsanering då fodringarna uppkommit via brott, vilket för många resulterar i ett livstidsstraff.

Min sida genererar ju en hel del inkomna tankar och tips så när nedanstående skrivelse anlänt på min inkorg så tyckte jag att den var så pass intressant att den bör kommer fler tilldels – speciellt med tanke på att skribenten inte äro främmande för att stå till förfogande med såväl råd som dåd – lite civil olydnad skadar ju aldrig i dessa sammanhang.

 

Inlägg författat av Owe Törnemar på Eskilstuna Juridiska  

Näringsförbud, konkurs eller fick du inte F skatt?

Oroa dig inte, du kan fortsätta som förut, helt utan F-skatt, moms och helt utan bokföring och dessutom är detta helt lagligt, men för att reda ut begreppen först så vill jag förklara en del för dig.

Näringsförbud betyder att du inte får bedriva näringsverksamhet. Detsamma gäller den som är i personlig konkurs. Men vad är då näringsverksamhet, och vilken myndighet bestämmer kriterierna för vad som är näringsverksamhet?

Kronofogden är den myndighet som har övervakande ansvar över alla som har näringsförbud. Detta betyder inte att de sätter kriterierna för vad som är näringsverksamhet, även om vissa tjänstemän i sin okunnighet tror att all verksamhet är näringsverksamhet.

Skatteverket är den myndighet som fått uppdraget att bestämma vad som räknas som näringsverksamhet. För att räknas som näringsidkare måste du uppfylla tre kriterier. Det räcker inte med två av dem utan alla tre måste uppfyllas. Vilka är då dessa tre kriterier? I sin redogörelse för detta skriver man på Skatteverkats hemsida vilka dessa tre kriterier är. (Verksamhet som bedrivs av en juridisk person, till exempel aktiebolag eller handelsbolag, beskattas dock i princip alltid som näringsverksamhet).

När det däremot gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person, d v s enskild verksamhet, ska tre villkor vara uppfyllda för att det skall anses vara näringsverksamhet. Villkoren är följande; SJÄLVSTÄNDIGHET, VINSTSYFTE och VARAKTIGHET.

Låt oss titta på vart och ett av dessa krav.

Självständighet
Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt tas särskild hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

(Gör du uppdrag åt en och samma uppdragsgivare under en längre tid är det att räkna som Tjänsteinkomst och då skall uppdragsgivaren betala dina kostnader och dra skatt om du själv inte deklarerar på blankett T1 som tjänsteinkomst. Det är alltså uppdragsgivarens ansvar att se till att dina avgifter och skatt blir betald. I detta fall är du alltså inte näringsidkare.)

För inkomster från självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet, så som inkomster som understiger 10.000 kronor, skall man betala sina egenavgifter själv enligt Skatteverket. Deklaration för detta sker på blankett T 1. Observera att detta gäller då kravet på varaktighet inte uppfylls och det då därför inte är att räkna som näringsverksamhet.

Vinstsyfte
Syftet med verksamheten ska vara att den går med vinst. Det är inget krav att vinst ska uppkomma första året om du till exempel måste göra stora investeringar, men du ska kunna visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt överskott på sikt. Hobbyverksamhet, till exempel försäljning av produkter från hemslöjd, biodling eller fritidsfiske saknar ofta förutsättning att ge vinst. Sådan verksamhet redovisar du som tjänsteinkomst.

(Om du driver en loppis och säljer dina egna begagnade saker till priser som är lägre än inköpspriset är det inte en vinstdrivande verksamhet. Du kan även sälja andras saker och redovisa hela försäljningssumman till dem du säljer åt. Behåller du en del av de osålda sakerna är det ändå inte att betrakta som vinst).

Varaktighet
För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet, det vill säga den bedrivs regelbundet och varaktigt. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag anses det inte som näringsverksamhet även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt tjänsteinkomster.

(Om du tar ett uppdrag då och då, så som många studenter gör för att dryga ut sin kassa, då är det inte att betrakta som varaktighet. Om du städar några hem någon gång per månad är det oftast inte att betrakta som näringsverksamhet utan då skall detta deklareras på blankett T1 så som tjänsteinkomst).

Undantag från lagen om näringsförbud.
Över lagen som reglerar näringsförbud står grundlagen med Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt Skatteverket är det några branscher och yrken/sysselsättningar som du kan vara verksam i utan att det bryter mot näringsförbud. Observera att du själv måste deklarera på blankett T1 de tjänsteinkomster som omfattas av nedanstående;

Exempelvis får en enskild näringsidkare som har näringsförbud driva tryckeri, teater, sälja tidningar och böcker eller arbeta som författare (14 § lagen [2014:836] om näringsförbud och prop. 2013/2014:215 s 97, jämfört med prop. 1985/86:126 s 166).

Någon begränsning av inkomsternas storlek anges inte i lagen. Således kan en person som t ex driver ett tryckeri och skriver böcker fortsätta att göra detta trots att denne har ett näringsförbud.

Byggarbetare, journalister, fotografer m fl serviceyrken
Nu till dig som arbetar inom serviceyrken som t ex hantverkare, snickare, målare eller byggnadsarbetare i allmänhet.

Du kan vara lugn. Du kan fortsätta med ditt arbete och låta Frilansfinans fakturera dina kunder.

Du avtalar med Frilansfinans, rapporterar till dem efter varje slutfört arbete och Frilansfinans fakturerar dina kunder. Frilansfinans betalar dina sociala avgifter, moms, och din skatt. Kvar blir 56%. Frilansfinans sköter även bokföringen eftersom du inte är näringsidkare utan i detta fall har uppdrag som frilansare. Du bestämmer själv och i samråd med uppdragsgivaren vilka jobb du skall utföra och när du skall utföra dem. För dessa tjänster tar Frilansfinans 6%. Du behåller alltså 94% av det du annars skulle fått om du hade varit en näringsidkare som själv betalade in sina sociala avgifter, skatt och moms.

Resultatet blir alltså att om Frilansfinans fakturerar kunden 10.000 kronor på det jobb du utfört betalas 5.000 kronor ut till ditt bankkonto och detta är netto efter skatt och alla avgifter. Du behöver ingen bokföring eftersom du inte är näringsidkare och således kan du ägna din tid till bättre saker än pappersarbete. Du skaffar själv dina kunder och bestämmer själv i vilken takt du skall göra jobben. Ja du kan till och med behålla din firma, men avregistrera F-skatt och moms eftersom det nu är Frilansfinans som sköter detta åt dig.

Observera att firma inte är näringsverksamhet, utan endast är ett namnskydd som registreras av Bolagsverket och inte har något krav på att näringsverksamhet skall förekomma. Du kan alltså fortsätta att marknadsföra dig som vanligt. Kanske undrar du hur du gör med kostnader och inköp, resor och annat som du annars skulle ha dragit av som obeskattade medel. När du rapporterar till Frilansfinans rapporterar du även dessa saker ungefär så som en anställd redovisar reseräkningar eller inköp åt arbetsgivaren, (s k eget utlägg). Naturligtvis betalas ingen skatt på dessa till Frilansfinans redovisade utgifter och kostnader utan dessa betalas ut obeskattade som om du hade varit anställd med kostnader och utlägg.

Verksamhet eller näringsverksamhet.
Kontentan av detta som beskrivs ovan är att man måste vara tydlig med att skilja mellan näringsverksamhet och verksamhet. Att vara verksam är en sak och att bedriva näring en annan. Vare sig Kronofogden, som ju enbart är tillsynsmyndighet över näringsförbud, eller Bolagsverket sätter kriterierna för vad som räknas som näringsverksamhet. Det är Skatteverket som bestämt vad som räknas som näringsverksamhet.

Som enskild person kan du alltså fortsätta att arbeta, behålla dina gamla kunder och skaffa nya kunder, betala dina skatter och göra avdrag för dina kostnader trots att du är i konkurs, har näringsförbud eller inte har F-skatt, är trött på bokföring eller bara vill koncentrera dig på det du kan, d v s ditt yrkesutövande.

För att du som funderar vidare på detta eller har frågor så rekommenderar jag dig att du kontaktar

www.eskilstunajuridiska.se

Ove Törnemar

Näringsförbud 
Anonym12913
Nice
Totalt antal användare: 0
Anpassa