TingsrättsPodden – Bombdådet i Örebro

TingsrättsPodden – Bombdådet i Örebro

Fängelse för två män efter bombfynd i Örebro

Den 34 årige Linus Martinsen från Fagersta dömdes till tre och ett halvt års fängelse för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Hans 20-åriga kumpan, Philip Stigeborn, boendes i Örebro dömdes till ett och ett halvt års fängelse för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det var efter ett tips från allmänheten som polisen kallades till ett bostadsområde på norr i Örebro vilket skedde den 4 februari i år. Fyra män kunde gripas, och polishundar hittade en färdig bomb i ett stuprör. I närheten hittades mer sprängmedel och patroner, vilket föranledde att ett stort område fick evakueras.

Av de fyra männen var det två som åtalades, varav den äldre får ett längre fängelsestraff. Den yngre döms till ett kortare fängelsestraff för att ha gömt bomben i stupröret, men det kunde inte bevisas att han varit inblandad i att planera att använda bomben.

Kammaråklagare Anna Maria Larsson tycks ha fått ihop målet på ett fenomenalt sätt vilket givetvis bottnar i en gedigen polisutredning med tillhörande underlag från Nationellt forensiskt centrum som bidragit med den tekniska undersökningen vars provsvar ligger till grund för domen. Här nedan så kommer några utdrag från domen som förövrigt återfinns i sin helhet.

Utgångspunkter för tingsrättens prövning Den rättsliga regleringen avseende allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse är ett brott för vilket den som åstadkommer ofärd, med vilket åsyftas bl.a. en explosion, kan dömas. Ansvar för brott kräver, utöver själva åstadkommandet av ofärd, att ofärden framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Det krävs således inte att någon skada faktiskt uppkommit, utan det är tillräckligt att det har funnits en konkret fara för sådana skador som räknas upp i bestämmelsen. Med konkret fara avses att det dels ska ha varit möjligt att någons liv skulle gå förlorat, att någon skulle skadas eller att någons egendom förstörs, dels att en sådan följd av ofärden – i detta fall en explosion – varit i tillräcklig grad sannolik.

Den rättsliga regleringen avseende förberedelsebrottet

Bestämmelsen om förberedelse till brott finns i 23 kap. 2 § brottsbalken. Av första stycket framgår att förberedelsen kan vara av två slag. Det fall som är aktuellt i målet är att någon med uppsåt att utföra eller främja brott skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. För att någon ska dömas för förberedelsebrott krävs även att det förelegat fara för att brottet skulle fullbordas och att faran inte endast varit ringa eller att gärningen med hänsyn till andra omständigheter varit mindre allvarlig.

Ansvar för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse förutsätter sålunda att gärningspersonen har tagit befattning med något som varit särskilt ägnat att användas vid allmänfarlig ödeläggelse och att personen har gjort detta med uppsåt att utföra eller främja ett fullbordat brott av detta slag.

De tilltalades uppgifter

Linus Martinsen

Närmare hörd över åtalet har Linus Martinsen berättat bl.a. följande. Alla tre sprängladdningar som hittats tillhör honom och han hade dem för att sälja dem. Även de handskar Philip Stigeborn bar tillhör honom. Han har själv placerat sprängladdningen i stupröret, vilket han gjorde efter att han hämtat den från Venaskogen. Han lade den i stupröret eftersom han sett polispatruller i området. Han ville inte ha sprängladdningen på sig medan han stod på Höglundagatan och väntade på en taxi. Medan han väntade på taxin kom polisen fram till dem. Även sprängladdningen som var i hans bil hade han hämtat från Venaskogen. Han har inga kommentarer angående hur han skaffat alla komponenter, vem han skulle sälja sprängladdningar till, vad de skulle användas till eller hur sprängladdningarna fungerar.

Philip Stigeborn

Philip Stigeborn har framfört i huvudsak följande. Han åkte till Höglundagatan för att träffa en kompis som heter Sebbe. Han fick skjuts hemifrån av Kenan Rasak i en svart Peugeot till Höglundagatan. I bilen tog han den bild från baksätet där man ser Kenan Rasak köra. Han skickade bilden till Sebbe för att visa att han var på väg. På Höglundagatan väntade han med Kenan Rasak på Sebbe. Det var även två ytterligare personer med på Höglundagatan, de två som greps med honom och Kenan Rasak. Han vet inte varför dessa två personer var där. Medan de väntade pratade alla fyra med varandra och promenerade runt i området. Under promenaden var han vid villaområdet Ringstorp. Han stod med Laith Majed Fadel vid vägbommen mot skogen, men han var inte inne i skogen. Det är han och Laith Majed Fadel på bilden från villaområdet. Efter att de kommit tillbaka till Höglundagatan kom en polisbil. Han sprang då han såg polisbilen eftersom han hade en bit hasch i fickan. Han sprang längs en garagelänga och direkt till den port där han greps. Han har inte sprungit runt byggnaden på det sätt som polismannen har ritat. Innanför porten svalde han haschbiten för att bli av med den och väntade där i någon minut. Därefter gick han ut genom porten och greps direkt av en polisman. Handskarna han hade på sig när han greps var inte hans och han har inte haft dem vid något annat tillfälle. Han lånade dem av någon 20–30 minuter innan han greps, eftersom det var kallt ute. Han har inte haft något att göra med föremålet som hittades i stupröret på Höglundagatan. Inte heller med den röda bilen eller föremålen i bilen. Han har inte vetat något om föremålen som hittades i skogen. Han har inte haft kontakt med Linus Martinsen tidigare, men har sett honom en eller två gånger innan de träffades på Höglundagatan. Han känner inte Laith Majed Fadel.

Straff

Linus Martinsen

Linus Martinsen ska dömas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, ett fall av narkotikabrott, fem fall av ringa narkotikabrott, ett fall av dopningsbrott, ett fall av försök till grov stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, två fall av egenmäktigt förfarande, två fall av olovlig körning, ett fall av grovt rattfylleri, ett fall av rattfylleri och två fall av brott mot knivlagen. Linus Martinsen förekommer under 27 avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast den 13 april 2017 av Hovrätten för nedre Norrland för tre fall av misshandel, två fall av grov misshandel, grovt olaga hot, grov olovlig körning, grovt rattfylleri till fängelse tre år sex månader. Han blev villkorligt frigiven den 10 mars 2019 med en återstående strafftid om ett år och två månader. Prövotiden löpte ut 10 maj 2020.

Straffet för allmänfarlig ödeläggelse av normalgraden är fängelse i lägst två och högst åtta år. I det här fallet har en färdig sprängladdning tillverkats och komponenter tillräckligt för att framställa ytterligare fem bomber av motsvarande storlek påträffats. Om brottet han förberedde hade fullbordats så hade straffvärdet för de fullbordade brottet enligt tingsrättens uppfattning varit mycket högt. Med beaktande av detta anser tingsrätten att straffvärdet av förberedelsebrottet för Linus Martinsen inte understiger fängelse i tre år.

Tingsrätten bedömer att det samlade straffvärdet av de brott han nu döms för, med tillämpning av den så kallade asperationsprincipen motsvarar fängelse tre år och sex månader. Såväl det höga straffvärdet som brottslighetens art utesluter annan påföljd än fängelse. Straffet bestäms följaktligen till fängelse tre år och sex månader.

Linus Martinsen har under prövotid återfallit i brott. Några särskilda skäl mot att förverka den villkorligt medgivna friheten har inte framkommit, varför ett sådant förverkande ska ske.

Skadestånd

  1. Linus Martinsen ska betala skadestånd till Lars Abrahamsson med 1 600 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 augusti 2019 till dess betalning sker.
  2. Linus Martinsen ska betala skadestånd till Folksam ömsesidig sakförsäkring med 157 813 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 augusti 2019 till dess betalning sker.

Ersättning

Per Svedlund får ersättning av staten med 185 864 kr. Av beloppet avser 120 744 kr arbete, 23 130 kr tidsspillan, 4 817 kr utlägg och 37 173 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

Philip Stieborn

Philip Stigeborn förekommer inte i belastningsregistret i något avseende som är av betydelse i påföljdsfrågan. Han ska nu dömas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott samt ett fall av ringa narkotikabrott. Minimistraffet för det förstnämnda brottet är fängelse i två år. Straffvärdet bestäms utifrån allvaret av det brott som har begåtts. Enligt tingsrättens mening uppgår straffvärdet för nu aktuella gärningar till två års fängelse. Med beaktande av att Philip Stigeborn var 20 år vid gärningstillfället och att han varit frihetsberövad som häktad med restriktioner bestäms straffmätningsvärdet till ett år och sex månaders fängelse. På grund av brottets höga straffmätningsvärde och allvarliga art kan någon annan påföljd än fängelse inte väljas.

Ersättning

Gabriel Barsoum får ersättning av staten med 305 281 kr. Av beloppet avser 112 320 kr arbete, 109 225 kr tidsspillan, 22 680 kr utlägg och 61 056 kr mervärdesskatt.

Covid-19 och straffvärdet I fråga om fängelsestraffets längd konstaterar tingsrätten, att Linus Martinsen och Philip Stigeborn har varit frihetsberövade under en tid när häktningen har inneburit större påfrestningar än vanligt på grund av de begränsningar som har införts för att hindra smittspridningen av Covid-19 på häktet. Tingsrätten anser dock att den tid som Linus Martinsen och Philip Stigeborn har varit häktad med dessa begränsningar inte är så lång att den ska påverka straffmätningen ytterligare.

Häktning

Linus Martinsen

Det finns risk för att Linus Martinsen på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte till dess domen inte längre får överklagas.

Philip Stigeborn

För brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Philip Stigeborn ska därmed kvarbli i häkte om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Med beaktande av omständigheterna kring hans hantering av sprängämne finner tingsrätten att det inte är uppenbart att det inte finns risk för att han på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Därför ska han vara kvar i häkte på sätt framgår av domslutet.

Brottsofferfond

Dom tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr vardera enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Länk – Dom B 642-20

 

Ljudupptagningar från rättegången B 642-20

RättegångsPodden – Bombdådet i Örebro 
Anonym18396
Fel person på bilderna om Jonny Nilsson! Är ej den på bilden utan en annan med samma namn!!!
Anonym19447
Hej! Varför har du rubriken Rättegångspodden? Den podden driver och du och denna artikel har inget med den att göra. Vänligen ändra. Mvh Nils
Totalt antal användare: 0
Anpassa