Svenska Ekobrotts Banken

Svenska Ekobrotts Banken

Det är med en stor tillfredställelse som man tar del av nedanstående novitet. Vid ett flertal tillfällen så har man varit inne på den omnämnda banken för att ”ansöka” om att ”få” öppna konto, varpå man blivit nekad på grundval av innehav av några anmärkningar, och detta trotts att man endast önska lönekonto utan kredit. Man har således inte ansetts vara fin nog för att beträda dess tröskel. Nu är ju inte SEB ensam om att bliva styva i korken, utan även folkets sparbank, vilket grundades för lokalbefolkningen 1820 som ett led till att främja sparandet och bistå med utlåning till det lokala näringslivet där en frånvaro av enskilt vinstintresse blivo viktigt. Det skall dock tilläggas att samtliga av dom svenska storbankerna anammar denna förnedringskultur – speciellt mot dom som hålls för troligt till att vara fattighjon.

Med tanke på dagens besked vars beslut grundar sig i affärsidén om att vara dom ryska oligarkerna behjälpliga till att just ”tvätta” pengar så är det patetiskt då frågeformulären från bankerna haglar ut till allmänheten. Jag har bistått några bekanta med att fylla i dessa formulär, men bankerna har definitivt inte fått dom svar som önskats utan jag har hänvisat till att dom bör tvätta sin egna sjabbiga buk innan dom går i klinch med gemene man. Nu kan ju inte alla – av förståeliga själ – inta min svarsställning men det skulle nog vara på sin plats till att även småspararna intar en hårdare hållning mot fifflerirörelsen.

Väl värt att betänka äro de faktumet att dom som utformat alla dessa formulär icke gör det med incitamentet av välvilja eller i ambition till att stävja penningtvätt eller terrorfinansiering, utan uppgifterna kommer ju naturligtvis att liga till framtida bruk av en registerhållning vilket flitigt kommer att nyttjas av skattemyndigheten då dessa skall upptaxera folket som kanske konsumerar mer än vad som uppgivits, eller legitimt kommit in på kontot. Dom godtrogna tror väll icke på detta scenario då det råder, en så kallad banksekretess, men jag har varit med i så många utredningar varpå jag vet att då myndigheter önskar upplysning så står bankernas portar vidöppna – då äro sekretessen minimalistisk.

När det gäller bankernas förhållande till kunder – eller snarare gemenemans förhållande till banker så råder det en viss kuvenhet där allmänheten likt forntida dagar, bockar och niger åt dessa fähundar bakom disken, och i dom fall där dom fysiska mötena äro icke existerande så sker underkastelsen genom acceptansen av dom digitala tjänsterna. En annan omständighet äro kundernas förlikning med att banken inte skall hantera kontanter, vilket nu blivit till en norm. Kunderna har således invaggats i bankernas bedrägliga ton till att det endast är skurkar som prasslar med sedlar. Få vore väll dom som reflekterat över de faktumet att ett kontantfritt samhälle mynnar ut till en superkoll där exempelvis rökarna får förhöjd patientavgift vid lungrelaterade symtom, vilket även kan implementeras på andra onyttigheter så som sprit, fett eller sötsaker.

Jag har en bekant som jobbar i den finansiella sektorn i Lichtenstein varpå han berättade om sedvänjan där folket går in på banken för att ta ut kontanter varpå dom sedan beger sig till närmaste postkontor för att där betala sina räkningar – denna företeelse var ju visserligen för några år sedan men jag utgår ifrån att Lichtensteinsbona alltjämt värnar om sin integritet, medan svedalabon gladeligen redovisar allt – varpå vi kuvats till idioti. Dom flesta äro således rätt korkade och godtrogna, men å´ andra sidan så finns det väll ingen större valmöjlighet då överheten manar till konsumtion samtidigt som boendesituationen lett till att folket förvandlats till såväl löne- som låneslavar, så dom förslavade får väll foga sig i bankernas galenskap och invänta förändringens tid vilket tycks vara i antågande då det näst intill dagligen framkommer oegentligheter i den finansiella sektorn. Därav så äro min glädje euforisk då man får ta del av nedanstående artikel med budskapet om att bankerna får miljardböter för en verksamhet som dom själva vill stävja.

SEB tvingas böta en miljard kronor för bristfällig hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum, meddelar Finansinspektionen.

-Banken har agerat för sent och för lite, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Finansinspektionens (FI) utredning har pågått drygt ett år, parallellt med liknande utredningar i Estland, Lettland och Litauen, meddelar generaldirektör Erik Théeden på en pressträff.

-Vår slutsats är att SEB haft brister i sitt arbete i att motverka penningtvätt i dotterbankerna i Baltikum, säger han.

Enligt Finansinspektionen finns en förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum.

-Banken har inte tillräckligt uppmärksammat den förhöjda risken. Banken har agerat för sent och för lite för att uppmärksamma riskerna och vidta åtgärderna för att minska dem, säger Théeden.

FI har också hittat flera brister i SEB:s verksamhet i Sverige.

-I det automatiska systemet för att övervaka transaktioner använder man inte den kännedom om enskilda kunden som banken måste ha, säger Finansinspektionens seniora rådgivare Per Håkansson.

-Dessutom har SEB:s utformning av systemet för transaktionsövervakning lett till risker då systemet stängs av i vissa situationer, tillägger Håkansson.

SEB får ett föreläggande för att rätta till bristerna, som enligt Finansinspektionen ”inte hör till det allvarligare slaget”.

Finansinspektionen har däremot inte tittat på om det faktiskt förekommit någon penningtvätt i SEB:s baltiska verksamhet.

-Det utreds i Baltikum, säger Per Håkansson.

Myndighetens tillsyn har i stället handlat om vad SEB centralt gjort för att motverka penningtvätt i dotterbankerna i Baltikum. Och där syns flera brister.

-Banken har inte tillräckligt väl identifierat riskerna, och det handlar en hel del om utländska kunder. Viktiga styrdokument har inte utformats så att man träffar risken, säger Håkansson.

Det har också funnits otillräckliga resurser i dotterbankerna för regelefterlevnad, enligt myndigheten.

Undersökningen sträcker sig mellan 2015 till början av 2019. FI menar att problem har rapporterats under flera år – även till ledningen.

-Det har skett förbättringar från 2015 till 2019 men en del brister finns kvar. SEB har inte vidtagit tillräckliga åtgärder och det som gjorts har kommit ganska sent, säger Per Håkansson.

-Banken har alltså gjort förbättringar, men bristerna som funnits och i viss mån finns kvar räcker för att se att SEB inte gjort tillräckligt, avslutar han.

Finansinspektionen delar ut en anmärkning, vilket är mindre allvarligt än om man valt att dela ut en varning.

-Att banken vidtagit åtgärder är en förmildrande omständighet, säger Erik Théeden.

Jämfört med penningtvättshärvan kring Swedbank, där boten landade på fyra miljarder kronor, är beloppet betydligt lägre för SEB.

-Swedbank var avsevärt allvarligare, då fanns mycket tydligare brister i ledningen. Ledningen gjorde ingenting och banken dolde information för oss, säger Erik Théeden.

SEB:s aktiekurs steg efter beskedet och än mer efter presskonferensen. Den är nu upp 4,6 procent under dagen.

Publicerat i Dagens Nyheter 2020-06-25
Svenska Ekobrotts Banken  
Totalt antal användare: 0
Anpassa