TingsrättsPodden – Hjärstamordet i Örebro

TingsrättsPodden – Hjärstamordet i Örebro

Stefan Davidsson frikänns från mord – åklagare överklagar

Nu finns här möjlighet till att lyssna på hela ljudupptagningen från huvudförhandlingen från i Örebro tingsrätt beträffande mordrättegången som i media kallades för Hjärstamordet – men först lite utdrag och spörsmål beträffande skälen till den friande domen.

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade Stefan Davidsson frikänns från
Mord, 3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2020 2018-05-14 — 2018-05-15

Hjärstamordet – flipp eller flopp? Efter att ha läst domen och lyssnat igenom delar av det inspelade ljudfilerna från huvudförhandlingen så kan man bara konstatera att polisen – minst sagt – brustit i den polisiära professionaliteten vilket nu leder till att en mördare går fri – eller kan det vara på det viset att herr Stefan Davidsson äro oskyldig varpå någon dräpare går fri? Hur som helst så får någon i den polisiära organisationen bliva dom anhöriga det svaret skyldigt, för även om skuldfrågan icke kan fastställas så kan utredningsförfarandet utrönas till förmån för ansvarsfrågan – någon av dessa oduglingar bör således ställas till ansvar.

Åklagarna hoppas dock på bättre lycka i högre instans varpå dom begärt en överprövning som kommer till att avhandlas i Göta Hovrätt och jag håller det inte för osannolikt om att det kommer till att leda till en fällande dom, vilket inte föranletts av något extravagant polisarbete utan en omvärdering av bevisningen. Jag har själv erfarenhet beträffande ett mord som skedde i Ställdalen 2017 där en nära anhörig – med rätta – blev friad från ett mord i Tingsrätten för att några månader senare bliva fälld i hovrätten varpå vederbörande nu avtjänar ett sextonårigt fängelsestraff för ett mord hon ej begått – det kan man kalla för en omvändelse under galgen.

För att åskådliggöra vad jag menar beträffande Hjärstamordet så har jag tagit ut några väsentliga delar ur domen som förövrigt finns medtagen i sin helhet tillsammans med åklagarens överklagande.

Utdrag ur tingsrättsdom.

Lena Wesström anmäldes försvunnen på morgonen den 15 maj 2018. Några dagar senare, den 19 maj 2018, hittades hon död bakom ett bullerplank i området Nya Hjärsta i Örebro.

Åklagarna har påstått att Stefan Davidsson dödat Lena Wesström. Det är åklagarna som måste bevisa det. Det beviskrav som åklagarna ska uppnå för en fällande dom mot Stefan Davidsson är ställt utom rimligt tvivel. Genom de bevis som åklagarna lagt fram vid huvudförhandlingen måste tingsrätten alltså komma fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att Stefan Davidsson dödat Lena Wesström.

Tingsrätten har analyserat var och ett av de bevis som åklagarna lagt fram. Därefter har också en sammanvägd bedömning gjorts. Tingsrätten har kommit fram till att det finns flera luckor i den bevisning som åklagarna menar knyter Stefan Davidsson till den plats där Lena Wesström dödades. Åklagarnas bevisning lämnar också utrymme för att någon annan än Stefan Davidsson är gärningsperson. Åklagarna har därmed inte nått upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Stefan Davidsson ska därför frikännas.

Gärningsbeskrivning
Stefan Davidsson har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan person på natten mellan den 14-15 maj 2018 i Örebro berövat Lena Wesström livet genom att tilldela henne minst 17 slag i huvudet och ansiktet.

5.2 Vad åklagarna bevisat om Lena Wesströms död
Det är klarlagt att Lena Wesström anmäldes försvunnen på morgonen den 15 maj 2018. Därefter hittades hon död den 19 maj 2018 bakom ett bullerplank mellan Rättarevägen och motorvägen E18/E20 i området Nya Hjärsta i Örebro.

Kriminalteknikerna Göran Schwartz och Anneli Watter har, framförallt mot bakgrund av stänkbilderna från blod på vegetationen på platsen, berättat att de bedömer att platsen där Lena Wesström hittades är samma som platsen för brottet.

Mot bakgrund av platsinformationen från Lena Wesströms mobiltelefon, tillsammans med Johan Dahls och Emelie Lammgårds uppgifter, är det ställt utom rimligt tvivel att Lena Wesström utsattes för våldet någon gång under tiden mellan kl. 23.25 och 23.36. Därefter avled Lena Wesström inom någon timme. Detta stämmer även överens med att det av tidslinje över Lena Wesströms digitala aktiviteter (s. 103 f., aktbilaga 145) framgår att hon inte skickade några meddelanden på sociala medier efter att hon lämnade bostaden kl. 23.23.

5.4 Har åklagarna bevisat att Stefan Davidsson dödat Lena Wesström?
Inledningsvis vill tingsrätten lyfta fram att det finns brister i utredningen som kan skapa osäkerhet. Som redogjorts för under avsnitt 5.2 är det klarlagt att någon form av hårt föremål använts för att orsaka skadorna på Lena Wesströms huvud och i hennes ansikte. Trots att Polisen genomfört efterforskningar har något tillhygge som kunnat knytas till brottet inte hittats.

5.4.4 Spår från Lena Wesström på Stefan Davidssons tvättmaskin
Redan den 15 maj 2018, dvs. dagen efter Lena Wesström dödades, undersöktes Stefan Davidssons bostad av polisen. Göran Schwartz, som var en av dem som undersökte bostaden, har framhållit att det inte var fråga om någon fullständig teknisk undersökning. Göran Schwartz pratade dock med ansvarig jouråklagare och begärde att en fullskalig undersökning skulle få göras. Åklagare bestämde dock att ytterligare utredning inte skulle utföras i bostaden.

Vid undersökningen den 15 maj 2018 hittades inte något blod från Lena Wesström i Stefan Davidsson bostad. Dagen efter, den 16 maj 2018, genomförde Polisen en undersökning med hund i bostaden. Enligt Göran Schwartz är hunden utbildad att söka efter blod, sperma och likvätska. Av sammanställning över resultat efter undersökningen (s. 266, aktbilaga 157) framkommer att hunden gjorde två markeringar i huset, varav en var i källaren. Det kan dock konstateras att hunden inte markerade vid tvättmaskinen.

Det är anmärkningsvärt att blodet på tvättmaskinen inte uppmärksammades vid undersökningarna den 15 och 16 maj 2018. Detta tillsammans med omständigheten att NFC inte fick någon DNA-träff vid den första undersökningen talar för att det rör sig om väldigt lite blod. Detta skapar osäkerhet kring vilka slutsatser som kan dras av blodet på tvättmaskinen.

Sammanfattningsvis finns det flera osäkerhetsmoment kring blodet på tvättmaskinen. Blodet kan därför inte läggas till grund för ett ställningstagande att Stefan Davidsson befunnit sig på brottsplatsen när Lena Wesström dödades. Möjligen hade en ordentlig teknisk undersökning på kvällen den 15 maj 2018 bidragit till att klargöra några frågetecken. Som berörts tidigare är brister i utredning inte något som ska beaktas till Stefan Davidssons nackdel. Tvärtom måste brister i utredningen falla tillbaka på åklagarna.

Min analys
Tingsrätten resonerar enligt följande. Det råder ingen tvekan om att Lena Wesström försvunnit på morgonen den 15 maj 2018 varpå hon återfanns avliden fyra dagar senare. Åklagarna påstår att det är Stefan Davidsson som bragt Lena Wesström om livet. Tingsrätten menar dock på att det är åklagarna som har bevisbördan, vilket för att vinna gehör för en fällande dom, skall vara ställt utom allt rimligt tvivel, vars krav ej uppnåtts. Vidare så skriver tingsrätten i flera avsnitt om att det finns brister i utredningen som kan skapa osäkerhet. Det har heller inte återfunnits något tillhygge som kan knytas till brottet trotts att det konstaterats att ett sådant användande. Tingsrätten menar vidare att det finns ett flertal osäkerhetsmoment kring dom blodspår som återfunnits i Stefan Davidssons bostad, och man kan väll bara konstatera att domen innehåller ett flertal andemeningar om ett undermåligt polisarbete varpå Stefan Davidsson skall frikännas.

 

Dom B 2705-18

Överklagande B 2705-18

 

Ljudupptagningar från rättegången B 2705-18

Hjärstamordet i Örebro 
Anonym90256
.
Anonym157089
Hej. Varför kan man inte längre lyssna på vittnena och den anklagades vittnesmål längre?
Totalt antal användare: 0
Anpassa